Traducere engleză-română pentru "realistic"

EN

"realistic" română traducere

volume_up
realist {substantiv}
RO

EN realistic
volume_up
{adjectiv}

realistic
volume_up
realist {adj. m.}
That is realistic and affordable and observes the principle of subsidiarity.
Acest lucru este realist, rezonabil ca preţ şi respectă principiul subsidiarităţii.
The result is more realistic and persuasive than the original text.
Rezultatul este mai realist şi mai convingător decât textul original.
Therefore, it is not realistic to criticise us for excluding local transport.
Prin urmare, nu este realist să ne criticaţi pentru faptul că am exclus transportul local.
realistic (dar şi: impartial, unbiased, objective)
volume_up
obiectiv {adj. m.}
Therefore, raising this target to 30% by 2020 is very realistic.
Prin urmare, creșterea acestui obiectiv la 30 % până în 2020 este foarte realistă.
I personally think that to have an overall target for all Member States is probably not very realistic.
Personal, cred că un obiectiv global pentru toate statele membre nu este, probabil, prea realist.
I believe that today's debate, too, has shown that this would not be a realistic goal.
Cred că dezbaterea de astăzi, de asemenea, a arătat că acest lucru nu ar fi un obiectiv realist.

Sinonime (în engleză) pentru "realistic":

realistic

Exemple de folosire pentru "realistic" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishI believe that the targets for reducing emissions are both ambitious and realistic.
Cred că ţintele de reducere a emisiilor sunt deopotrivă ambiţioase şi realiste.
EnglishWe have got to be seen to be realistic and we have to speak with one voice.
Trebuie să fim percepuți ca fiind realiști și trebuie să vorbim cu un singur glas.
EnglishIt is essential that the European Union has a fair and realistic migration policy.
Este esenţial ca Uniunea Europeană să aibă o politică a migraţiei realistă şi corectă.
EnglishAre we prepared to brace ourselves for this grim, albeit realistic, prospect?
Suntem pregătiţi să facem faţă acestei perspective sumbre, dar realistice?
EnglishToday we are quite able to make a realistic assessment of events in Russia.
Azi suntem capabili să facem o evaluare realistă a evenimentelor din Rusia.
EnglishI supported this highly realistic and constructive solution with my vote.
Am sprijinit această soluție extrem de realistă și constructivă cu votul meu.
EnglishRegular dialogue with local populations will enable a realistic adjustment to be made.
Dialogul regulat cu populaţiile locale va permite realizarea unei adaptări realiste.
EnglishAny changes that do take place must be accompanied by realistic transition periods.
Orice schimbări care vor avea loc trebuie însoţite de perioade realistice de tranziţie.
EnglishI welcome the Vatanen report as a realistic appraisal of European security.
în scris. - Salut raportul Vattanen ca pe o apreciere realistă a securităţii europene.
EnglishLet us say it is important to be realistic and honest at this stage of the process.
Mai menţionăm că este important să fim realişti şi oneşti în acest stadiu al procesului.
EnglishOf course - but I am not trying to water down; I am trying to be realistic.
Bineînţeles - dar eu nu încerc să fac acest lucru; încerc să fiu realistă.
EnglishNuclear energy has great potential to serve Europe, but we need to be realistic.
Energia nucleară are un mare potențial de a aproviziona Europa, dar trebuie să fim realiști.
EnglishHowever, at a time of budgetary difficulties, we have to be realistic.
Cu toate acestea, într-o perioadă de dificultăți bugetare, trebuie să fim realiști.
EnglishWe do not feel that Turkey's membership is either realistic or opportune for many reasons.
Nu credem că aderarea Turciei este realistă şi nici oportună, din mai multe motive.
EnglishBeing realistic about things does not mean taking the Iran issue off the agenda.
Abordarea realistă a situaţiei nu înseamnă scoaterea de pe ordinea de zi a problemei Iranului.
EnglishI think we need to be realistic in our discussions about what is practical.
Cred că trebuie să fim realişti în discuţiile noastre cu privire la ceea ce este practic.
EnglishIs EU enlargement in a Eurosceptic context and an economic crisis actually realistic?
Este realistă lărgirea UE în contextul eurosceptic al crizei economice?
EnglishThe new strategy must be a concrete action plan with realistic, verifiable goals.
Noua strategie trebuie să fie un plan de acţiune concret, cu obiective realiste, verificabile.
EnglishThe current EU budget does not provide any realistic information on this.
Bugetul UE actual nu furnizează nicio informaţie realistă în acest sens.
EnglishWhy can we not be more realistic with regard to the Structural Funds?
De ce nu putem fi mai realişti în ceea ce priveşte Fondurile structurale?