EN training
volume_up
{substantiv}

training
I also welcome the initiative aimed at organising employee training programmes.
Salut, totodată, inițiativa organizării programelor de formare pentru angajați.
The objectives of the strategy can be achieved principally by education and training.
Obiectivele strategiei pot fi realizate în principal prin educație și formare.
On the other hand, the training networks need to be developed in this regard.
Pe de altă parte, trebuie dezvoltate reţele de formare în acest domeniu.
training (dar şi: preparation, prep)
By offering education and training, we are fighting exclusion, unemployment and discrimination.
Oferind educaţie şi pregătire, combatem excluziunea, şomajul şi discriminarea.
Specific training programmes should thus be developed for these professionals.
Prin urmare, trebuie dezvoltate programe specifice de pregătire pentru aceşti specialişti.
How should this be organised, and who would provide such training?
Cum ar trebui să fie aceasta organizată şi cine ar oferi o astfel de pregătire?
training (dar şi: instruction)
To practice using flicks, complete the Flicks Training.
Pentru a exersa utilizarea lovirilor, parcurgeți Instruire pentru loviri ușoare.
It has provided money and training for Hamas fighters.
A oferit asistenţă financiară şi instruire pentru luptătorii Hamas.
Follow the steps below to run the speech training tutorial:
Urmați pașii de mai jos pentru a executa asistentul instruire de vorbire:
training (dar şi: school, schooling, tuition)
The answer, we all agree, is proper training for young people and children both at school and in sports clubs.
Suntem cu toţii de acord că răspunsul este pregătirea adecvată a tinerilor şi copiilor, atât la şcoală, cât şi în cluburile sportive.
training (dar şi: cultivation)
training
training (dar şi: improvement, perfecting)
Any additional staff the EEAS requires should be seconded from the Member States, and they require no separate training.
Orice personal suplimentar de care are nevoie SEAS trebuie să fie furnizat de statele membre, şi acesta nu are nevoie de cursuri de perfecţionare separate.
training (dar şi: embroilment)
training

Exemple de folosire pentru "training" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishEU financing could support your training and career development as a researcher:
UE sprijină formarea şi dezvoltarea profesională a cercetătorilor europeni prin:
English'The content and organisation of education and training are national competences.'
"Conţinutul şi organizarea educaţiei şi formării reprezintă competenţe naţionale.”
EnglishWe have made specific proposals for the training of civil and military personnel.
Am făcut propuneri specifice pentru pregătirea personalului civil și militar.
EnglishVocational education and training must be adapted to the needs of the labour market.
Educaţia şi formarea profesională trebuie adaptată la cerinţele pieţei muncii.
EnglishThe European Parliament does not provide training for conference interpreters.
Parlamentul European nu organizează stagii pentru interpreţi de conferinţă.
EnglishOur debates have raised the issue, among others, of training and knowledge.
Printre altele, dezbaterile noastre au ridicat problema instruirii şi cunoaşterii.
EnglishAnother key aspect is the provision of ongoing education and training for workers.
Un alt aspect esențial îl constituie educarea și formarea continuă a capitalului uman.
EnglishThe directive introduces harmonisation of training requirements for nurses.
Directiva introduce armonizarea cerinţelor privind pregătirea infirmierelor.
EnglishWith those words Pablo Picasso described the problems associated with artistic training.
Cu aceste cuvinte a descris Pablo Picasso problemele legate de formarea artistică.
EnglishHowever, better services also require an improvement in vocational training.
Pentru servicii mai bune este nevoie, însă, și de îmbunătățirea formării profesionale.
EnglishFirstly, putting education and training at the heart of our strategy.
În primul rând, punerea educației și a formării în centrul strategiei noastre.
EnglishAs concerns training personnel, it is proposed to create a European diplomatic college.
Cât despre instruirea personalului, se propune crearea unui colegiu diplomatic european.
EnglishWe highlight the promotion of maritime occupations and continuous training for them.
Subliniem promovarea meseriilor maritime şi pregătirea profesională continuă pentru acestea.
EnglishIn Afghanistan, the EU supports training for judiciary & police officers
În Afganistan, UE oferă sprijin ofiţerilor de poliţie şi judiciari
EnglishI strongly believe that the ESF has a valuable role to play in training and educating people.
Cred cu tărie că FSE poate juca un rol important în formarea şi educarea cetăţenilor.
EnglishKnowledge, education, training and information have no age limits.
Cunoaşterea, educaţia, formarea şi informarea nu au nicio limită de vârstă.
EnglishThey are also crucial in training and selecting their candidates.
Sunt de asemenea cruciale pentru pregătirea și selectarea candidaților lor.
EnglishThe training of staff plays a very important role in this respect.
Instruirea personalului joacă un rol foarte important în această privință.
EnglishThe second major area is, of course, that of further training.
Al doilea domeniu important este, desigur, cel al perfecționării profesionale.
EnglishWe must concentrate more on vocational training and retraining.
Trebuie să ne concentrăm mai mult pe formarea şi recalificarea profesională.