Traducere engleză-suedeză pentru "to add"

EN

"to add" suedeză traducere

EN to add
volume_up
[added|added] {verb}

Of course, I would like to add that that is something which is of serious concern.
Jag skulle naturligtvis vilja tillägga att det är någonting mycket allvarligt.
Except that we should add "... for the new order of things, in the post-EMU era ".
Men man måste tillägga "... för de nya tingens ordning, för tiden efter EMU ".
But I must add that, in this field, we cannot be satisfied with experiments.
Men jag vill tillägga att inom detta område kan vi inte nöja oss med experiment.
I should also like to add Saudi Arabia, Colombia, Indonesia and Afghanistan.
Jag skulle vilja lägga till Saudiarabien, Colombia, Indonesien och Afghanistan.
If there is anything to add at the end of the vote, I will bring it to you.
Om det finns något att lägga till efter omröstningen kommer jag att meddela er det.
However, I also have something to add which is rather at the margins of the debate.
Jag har dock något att lägga till som snarast ligger i utkanterna av debatten.
volume_up
öka {vb.}
In this way we can only add to the democratic legitimacy of the reform process.
Detta kan endast leda till att öka den demokratiska legitimiteten hos reformprocessen.
To add to the length of the beautifully presented annual reports which achieve precisely nothing?
Eller öka tjockleken på tjusiga årsrapporter som är fullständigt oanvändbara?
There is a further alarming factor which will inevitably add to our problems.
Det finns ytterligare en alarmerande faktor som oundvikligen kommer att öka våra problem.
to add
Add a domain by entering the domain name andclicking Add New Domain.
Lägg till en domän genom att ange domännamnet ochklicka på Lägg till domän.
In the subsequent dialog Add AutoFormat, enter a name for the new AutoFormat.
Ange ett namn på det nya AutoFormatet i nästa dialogruta, Lägg till AutoFormat.
Click Add to select a file in the Open dialog to be added to the list of files.
Om du klickar på Lägg till, kan du i dialogrutan Öppna markera en fil som läggs till i fillistan.
to add (dar şi: to inflict, to wreak)
Add " + A3 " (without the quotation marks) to the formula and press the Enter key.
Tillfoga " + A3 " (utan citationstecken) vid formelns slut och tryck på returtangenten.
I would like to add that Amendment No 10 to that proposal is wholly acceptable.
Jag vill tillfoga att ändringsförslag 10 är helt godtagbart när det gäller det förslaget.
Madam President, I should like to add my congratulations and conclude with a warning.
Jag vill tillfoga mina gratulationer och avsluta med en varning.
In the next five years, however, Iran plans to add 45 000 centrifuges to the existing 5 600.
Under de närmaste fem åren planerar Iran att addera 45 000 centrifuger till de befintliga 5 600.
Basically it is a question of adding zeros and ones.
Det handlar i grunden om att addera ettor och nollor.
It is possible to add 30 %, 40 %, 55 % water to these chickens.
Man får tillsätta 30, 40, 55 procent vatten till kycklingarna.
This means that it is forbidden to add flavourings to spirits.
Det betyder att det är förbjudet att tillsätta smakämnen till spritdrycker.
Are we now to accept that the Americans may add water to wine up to 7 %?
Ska vi nu acceptera att amerikanerna skulle kunna tillsätta upp till 7 procent vatten till vinet?
to add (dar şi: to foot)
to add
to add
I would like us to be in a position to add another 20% to the '20/20/20 by 2020' formula.
Jag önskar att vi var i en position där vi kunde plussa på ytterligare 20 procent på vårt 20-20-20-paket till 2020.
to add
volume_up
adda [addade|har addat] {vb.} [argou]

Exemple de folosire pentru "to add" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishLet me also add, having been requested, the following position of the Commission.
På begäran vill jag också ta upp följande ståndpunkt som kommissionen har antagit.
English   Mr President, let me add my congratulations to Mr Karim on an excellent report.
   Herr talman! Låt mig också gratulera Sajjad Karim till ett utmärkt betänkande.
EnglishMr President, Commissioner, I wish to add something to what has just been said.
Herr talman, herr kommissionär! Jag vill knyta an till det som just har sagts.
EnglishNo one was cut off and if anyone wants to add anything now, he or she may do so.
Ingen har hållits tillbaka, och om någon vill säga något igen så får han det.
EnglishI am sure that Commissioner Frattini will have something to add in this respect.
Jag är säker på att Franco Frattini kommer att ha en del att säga i ärendet.
English   Mr President, I should like to add to the criticism expressed in this House.
   .– Herr talman! Jag vill instämma i den kritik som har framförts här i kammaren.
EnglishI agree with changes that add clarity to texts but do not change the substance.
Jag kan gå med på förändringar som ökar klarheten men inte ändrar innehållet.
EnglishFinally, I would like to add my voice in calling for the release of the judge.
Avslutningsvis vill jag lägga min röst till de som kräver att domaren släpps.
EnglishWith regard to Amendment No 1, you say that it does not add any greater clarity.
Vad gäller ändringsförslag 1, säger ni att det inte bringar större klarhet.
EnglishTo this we must add the deterioration in living conditions and the growing poverty.
Till detta måste vi lägga de försämrade livsvillkoren och den växande fattigdomen.
EnglishAs you do this you can decide which column you want to add the field in question to.
Här anger Du ett kriterium enligt vilket innehållet i datafältet ska filtreras.
EnglishRight now, we do not know how much the overall European budget will add up to.
Just nu vet vi inte hur mycket den totala EU-budgeten kommer att uppgå till.
EnglishSymbol is used to add the small Greek letter lambda with a horizontal line through it.
Med ikonen infogar du den lilla grekiska bokstaven lambda med ett vågrät streck.
EnglishIt does add value to our ability to get value for money in the institutions.
Det tillför värde till vår förmåga att få valuta för pengarna vid institutionerna.
EnglishAlthough I see that as an encouragement, this does not add up to extra money.
Även om jag tycker att det är uppmuntrande, rör det sig inte om extra pengar.
English(LT) I would also like to add to today's congratulations to Estonia's administration.
(LT) Jag vill också instämma i dagens gratulationer till Estlands förvaltning.
English(PL) Mr President, I would like add my congratulations to those of my fellow Members.
(PL) Herr talman! Jag vill i likhet med mina kolleger framföra mina gratulationer.
EnglishTo this we can also add the national interests of individual Member States.
Till detta kan också läggas de enskilda medlemsstaternas nationella intressen.
EnglishClick here to add the current word to the selected user-defined dictionary.
Om du klickar här läggs det aktuella ordet till i den valda användarordlistan.
EnglishBut now, sadly, we have a quadruple crisis if we add the state budget crisis.
Men nu har vi tyvärr en fyrdubbel kris om vi lägger till statsbudgetkrisen.