Traducere engleză-suedeză pentru "among"

EN

"among" suedeză traducere

EN among
volume_up
{prepoziţie}

among (dar şi: amongst, of, out of, mid)
volume_up
bland {prep.}
It is alcohol consumption among these groups that we aim to influence.
I Finland finns problemgrupper bland alkoholkonsumenterna - bland annat ungdomar.
They result in immeasurable suffering, especially among civilians and children.
De orsakar ett oändligt lidande, just bland civilbefolkningen och bland barn.
It is not known any more among manufacturers than it is among consumers.
Det är inte känt vare sig bland producenterna eller konsumenterna.
among (dar şi: amongst, between, betwixt, twixt)
volume_up
mellan {prep.}
On these elements there seems to be a convergence of views among the institutions.
Beträffande dessa element förefaller det finnas enighet mellan institutionerna.
The issue, then, is not just one of balance among the institutions, but of the dynamic among them.
Det handlar alltså inte bara om balansen mellan institutionerna, utan om dynamiken mellan dem.
Decision-making will mainly depend on consensus among governments.
Beslutsfattande skall främst vara avhängigt av samförstånd mellan regeringarna.
among (dar şi: amongst, at, by)
volume_up
hos {prep.}
Like everything new, enlargement is causing uncertainty among the public.
Liksom alla nyheter medför utvidgningen osäkerhet hos den allmänna opinionen.
It is important to encourage this will, not least among the applicant countries.
Det är viktigt att uppmuntra denna vilja, inte minst hos ansökarländerna.
This type of report damages our acceptance among the population and among the candidate countries.
Denna typ av betänkande skadar vårt anseende hos befolkningen och i kandidatländerna.
among (dar şi: amongst)
volume_up
ibland {prep.}
There are countries among us that are more sensitive than others in matters of religion.
Det finns länder ibland oss som är känsligare än andra när det gäller religion.
At times they fish in those waters and there is great cooperation among the fishermen in those areas.
Ibland fiskar de i dessa vatten, och samarbetet är gott mellan fiskarna i dessa områden.
Psychology and at times insufficient solidarity among women also play a role.
Psykologiska aspekter och en ibland otillräcklig solidaritet mellan kvinnor spelar också ofta in i sammanhanget.
among (dar şi: amongst)
Members of the team may decide alternative arrangements among themselves.
Gruppens medlemmar får sinsemellan besluta om alternativa arrangemang.
What are they saying among themselves, and where are they in the league?
Vad säger de sinsemellan, och vilken liga spelar de i?
Detta måste de reglera själva sinsemellan.

Exemple de folosire pentru "among" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishI welcome the call in the report for improved cooperation among the institutions.
Jag välkomnar uppmaningen i betänkandet att förbättra institutionernas samarbete.
EnglishForemost among these is sex tourism, the causes of which lie primarily in Europe.
Till dem hör främst sexturismen, vars efterfrågan till största delen är europeisk.
EnglishThis is causing great concern among consumers who do not wish to use such products.
Detta oroar konsumenter som medvetet vill undvika att använda sådana produkter.
EnglishTheir petition was among the first petitions received from new Member States.
Deras framställning var en av de första som ingavs från de nya medlemsstaterna.
EnglishThe Slovenian Presidency has placed this issue among its highest priorities.
Det slovenska ordförandeskapet ser detta som en av sina främsta prioriteringar.
EnglishStatistics show that the situation differs greatly among the various Member States.
Statistiken visar att situationen är mycket olika i de skilda medlemsstaterna.
EnglishMr President, food from the European Union is among the safest in the world.
Herr talman! Livsmedel från Europeiska unionen hör till det säkraste i världen.
EnglishMoreover, there are major differences in opinion among the various Member States.
Dessutom skiljer sig de olika medlemsstaternas uppfattningar åt i hög grad.
EnglishSmoking and asbestos are significant among them and air pollution is a risk factor.
Rökning och asbest är betydande orsaker, och luftförorening är en riskfaktor.
EnglishEmployment among women decreases according to the number of children that they have.
Sysselsättningsnivån för kvinnor minskar i förhållande till hur många barn de har.
EnglishThe problem of unemployment, among others, can only be tackled in a European context.
Arbetslösheten är ett annat problem som endast kan lösas inom en europeisk ram.
EnglishHowever, this proposal has so far found very little support among the WTO members.
Detta förslag har dock hittills fått mycket litet stöd från WTO-medlemmarna.
EnglishWe can, as we said, ask that it be included among the Silk Road world heritage sites.
Vi kan som sagt begära att staden ska införlivas med världsarven längs Sidenvägen.
EnglishThey are asking us to open up our markets, but they do not trade among themselves.
De ber oss att öppna våra marknader, men de bedriver ingen inbördes handel.
EnglishIn order to restart growth, we have to restore confidence among Europeans.
För att få ny fart på tillväxten måste vi återupprätta EU-medborgarnas förtroende.
EnglishIt has caused numerous inequalities and pressures, especially among vulnerable groups.
Den har lett till obalanser och påfrestningar, inte minst för sårbara grupper.
EnglishIn this regard, it is vital to raise awareness among the communities involved.
I detta avseende är det viktigt att öka kunskapen i de berörda samhällena.
EnglishThis is what was proposed by Mr Sterckx, among others, as I already mentioned.
Det är vad bl.a. Sterck föreslagit och jag har hänvisat till det vid andra tillfällen.
EnglishThank you, Mrs McAvan, for having pointed out to us this one example, among others.
Jag noterar 12 medlemsstater som vi har inlett överträdelseförfaranden mot.
EnglishMoreover, until this afternoon there was consensus on that among all the groups.
Fram till i eftermiddag har alla grupper dessutom varit eniga om detta.