Traducere engleză-suedeză pentru "anything"

EN

"anything" suedeză traducere

EN anything
volume_up
{pronume}

anything (dar şi: something, either)
volume_up
något {pron.}
Are you aware of this, Commissioner, and can you do anything about it?
Är ni medveten om detta, herr kommissionär, och skulle ni kunna göra något åt det?
It is therefore expenditure that has been secured by a sacrifice that barely costs us anything.
Det är alltså en utgift som innebär att vi avstår från något som inte kostar oss mycket.
That might not be much, but we should not make it anything less!
Det kan tyckas lite, men något mindre bör vi inte erbjuda!
anything (dar şi: something)
In these countries they put millions in and nobody asks them anything.
I dessa länder sätter man in miljoner utan att någon frågar någonting.
Nobody is quite sure what they do; sometimes we wonder whether they do anything.
Man vet inte så noga vad de gör; ibland frågar man sig om de gör någonting.
It is not in contradiction with anything that was in the compromise amendment.
Det står inte i strid med någonting i kompromissändringsförslaget.
anything
At present, you can basically make everything from anything.
Nuförtiden kan man i stort sett framställa vad som helst av vad som helst.
They were faced with bankruptcy and anything was going to be a relief to them.
De stod inför konkurs, och vad som helst skulle vara en lättnad för dem.
Before my experiments draw a conclusion, anything may prove to be a critical link.
Innan mina experiment är slutförda, kan vad som helst visa sig vara sammanlänkat.

Exemple de folosire pentru "anything" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishAnything that we can do to help small and medium-sized enterprises, we must do.
Vi måste göra allt som står i vår makt för att hjälpa små och medelstora företag.
EnglishOn Category 5 the text is quite explicit and I do not have to say anything on it.
Rörande kategori 5 är texten helt tydlig och jag har inga kommentarer till den.
EnglishIf we continue to do this, the Lisbon agenda will not come to anything either.
Om vi fortsätter att göra detta kommer Lissabonmålen inte heller att uppfyllas.
EnglishThat actually is quite a broad perspective and anything can happen within that.
Det är i själva verket ett ganska brett perspektiv, och allt kan ske inom det.
EnglishI do not envisage anything cosy of the kind that the honourable Member describes.
Jag föreställer mig ingenting mysigt av den typ som den ärade ledamoten beskriver.
EnglishNone of this does anything to boost confidence in the seriousness of fraud control.
Inget av detta bidrar till att höja tilltron till bedrägerikontrollernas tyngd.
EnglishTherefore, I cannot see this as anything other than an expansion of our rights.
Jag kan därför inte tolka det på annat sätt än att vi har fått utökade rättigheter.
EnglishMr President, Mr Commissioner, shutting our eyes is not going to achieve anything.
Herr ordförande, herr kommissionär! Det fungerar inte här att blunda och köra!
EnglishIt does not dictate anything: it gets its powers from the Council and Parliament.
Den dikterar ingenting: den får sina befogenheter från rådet och parlamentet.
EnglishAnything that gets the backing of Portsmouth Football Club gets my backing as well.
Allting som får Portsmouth Football Clubs fulla stöd får också mitt fulla stöd.
EnglishAll too often, women have to accept working conditions that are anything but decent.
Alltför ofta tvingas kvinnor acceptera arbetsvillkor som är allt annat än goda.
EnglishMadam President, I do not need to add anything to what the Commissioner said.
Fru talman! Jag har inget att tillägga till det som kommissionsledamoten sade.
EnglishAnything else would make the governments' calls for integration sound hollow.
Allt annat skulle få regeringarnas krav på integration att låta som tomma ord.
EnglishLord knows I have nothing left to prove, much less being the mayor of anything.
Jag har inget mer att bevisa, helst inte att bli borgmästare över ingenting.
EnglishIf anything can be called a high-profile project, then it is the Misteri d'Elx.
Om det verkligen finns en sinnebildlig verksamhet så är det Misteri d ' Elx.
EnglishMadam President, anything but a multinational force to protect humanitarian aid!
Fru ordförande, allt annat än multinationell bevarande styrka för humanitärt bistånd!
EnglishBut more than anything, it is about the need for crucial political reforms.
Men det handlar framför allt om nödvändigheten av väsentliga politiska reformer.
EnglishThere is no place for anything of this kind in the Europe of the 21st century.
Det finns ingen plats för den här typen av företeelser i 2000-talets Europa.
EnglishHowever, paragraph 13 is confusing and muddled and does not actually mean anything.
Punkt 13 är dock förvirrande och oklar och betyder i själva verket ingenting.
EnglishWe must act, there is still time, and 2010 is a year in which anything is possible.
Vi måste agera medan det fortfarande finns tid och 2010 är möjligheternas år.