Traducere engleză-suedeză pentru "to be called"

EN

"to be called" suedeză traducere

SV

EN to be called
volume_up
{verb}

to be called
volume_up
heta {vb.}
For example, edible fats from vegetable oils should not be called butter.
Matfetter av vegetabiliska oljor får exempelvis inte heta smör.
That the new treaty is to be called the Paris Treaty is unfair on the city of cities.
Att det nya fördraget kommer att heta Parisfördraget, det har städernas stad inte förtjänat.
In the first place, it looks as if it was not even possible to work out what it should be called.
För det första ser det ut som om man inte ens kan få reda på vad det skall heta.

Exemple de folosire pentru "to be called" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishHere we are at the heart of what we have called the process of reducing rights.
Vi befinner oss mitt i det som vi kallat processen med att minska rättigheterna.
EnglishOr should all countries have an equal right to take so-called preventive action?
Eller skall alla länder ha samma rätt att ingripa i så kallat förebyggande syfte?
EnglishHow can we go ahead with the so-called new policies, the policies for the future?
Hur kan vi gå vidare med den så kallade nya politiken, politiken för framtiden?
EnglishIn that connection, they called for the opening of a Commission office in Baghdad.
I det sammanhanget begärde de att kommissionen skulle öppna ett kontor i Bagdad.
EnglishThis is called risk reduction - or sometimes harm reduction or harm minimisation.
Det kallas riskbegränsning - eller ibland skadebegränsning eller skademinimering.
EnglishThis will certainly not be possible in future for a so-called neutral committee.
Detta kommer i framtiden säkert inte att vara möjligt i ett s.k. neutralt utskott.
EnglishThe so-called respect for the democratic decision of the voters is patently false.
Den så kallade respekten för väljarnas demokratiska beslut är rent ut sagt falsk.
EnglishYou, Mr President, have just called for the payment of direct aid to Mahmud Abbas.
Ni, herr talman, har precis krävt en utbetalning av direktstöd till Mahmud Abbas.
EnglishParliament had called for a better mutual understanding between the two banks.
Parlamentet hade efterlyst en bättre ömsesidig förståelse mellan de två bankerna.
EnglishWhat they did is they put in place a new treaty - it was called the Lisbon Treaty.
Vad de gjorde var att införa ett nytt fördrag - det kallades Lissabonfördraget.
EnglishThe so-called institutional revolution, which lasted seventy years, has ended.
Den så kallade institutionella revolutionen som pågått i sjuttio år är nu över.
EnglishThis is the most heavily populated of the so-called 'less-developed countries '.
Detta handlar om det mest befolkade landet av de så kallade minst utvecklade.
EnglishGirls perform a greater extent so-called low-intensity exercise, like walking.
Tjejer utför i större utsträckning så kallad lågintensiv träning, som promenader.
EnglishIn particular, we have also managed to get the so-called external costs integrated.
Speciellt har vi också lyckats få de så kallade externa kostnaderna integrerade.
EnglishIn addition, sea creatures are senselessly killed by these so-called 'ghost nets' .
Därutöver äger ett meningslöst dödande av havsdjur rum genom så kallade spöknät.
EnglishMr President, once again we are called upon to discuss the situation in Rwanda.
Herr talman, kära kolleger! Än en gång tvingas vi ta upp situationen i Rwanda.
EnglishIt will also step up transparency, rightly called for by a number of Members.
Vi kommer också att öka öppenheten, vilket flera ledamöter med rätta efterlyste.
EnglishIn addition, sea creatures are senselessly killed by these so-called 'ghost nets '.
Därutöver äger ett meningslöst dödande av havsdjur rum genom så kallade spöknät.
EnglishOn several occasions, the EU has called on other donors to meet these commitments.
EU har vid flera tillfällen uppmanat andra givare att fullgöra dessa åtaganden.
EnglishNo less than two resolutions of this House have called for the contrary decision.
Parlamentet har krävt det motsatta beslutet i inte mindre än två resolutioner.