Traducere engleză-suedeză pentru "to be deemed"

EN

"to be deemed" suedeză traducere

EN to be deemed
volume_up
{verb}

to be deemed
The European law establishing the budget shall be deemed to be definitively adopted on this basis.
Den europeiska lagen om upprättande av budgeten skall anses slutgiltigt antagen på grundval av detta.
For direct descendents in the ascending line to be deemed as such and, therefore, as family members within the meaning of the directive, they must be dependents.
För att släktingar i direkt uppstigande led skall anses vara familjemedlemmar enligt direktivet måste de vara försörjningsberoende.
As regards direct descendents, the only direct descendents deemed family members within the meaning of the directive are those who are under the age of 21 or are dependents.
För att släktingar i direkt uppstigande led skall anses vara familjemedlemmar enligt direktivet måste de vara försörjningsberoende.
to be deemed
   Mr Désir, this means that the original English version is deemed authentic.
Detta innebär att den ursprungliga engelska versionen ska betraktas som giltig.
   Mr President, there has been a translation error, so it is the English version that is deemed authentic.
Det har blivit ett fel i översättningen, så det är den engelska versionen som ska betraktas som giltig.
There is a large enough percentage of the EU population who consider themselves Eurosceptic for it to be deemed inappropriate that Brussels be at the helm of education and training.
Tillräckligt många procent av EU-befolkningen anser sig vara euroskeptiker för att det ska betraktas som olämpligt att det är Bryssel som styr när det gäller utbildning.

Traduceri similare în dicționarul englez-suedez

to be verb
deemed verb
Swedish
to deem verb

Exemple de folosire pentru "to be deemed" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishIf our appeals body acts too slowly, the penalty will be deemed null and void.
Om prövningsorganet agerar för långsamt kommer påföljden att ogiltigförklaras.
EnglishIn view of this it was deemed appropriate to consider the situation further.
Mot denna bakgrund ansåg man det lämpligt att tänka över situationen ytterligare.
EnglishIt was deemed a measure that was necessary to stem the spread of the disease.
De ansåg att åtgärderna var nödvändiga för att förhindra spridningen av sjukdomen.
EnglishThe latter should be deemed a strategic competitor rather than a strategic partner.
Kina borde ses som en strategisk konkurrent snarare än en strategisk partner.
EnglishThese operate outside Community waters and are deemed the most advanced in the world.
Den fiskar utanför gemenskapsvatten och anses vara den mest avancerade i världen.
EnglishThe following questions will not be answered because they were not deemed admissible:
Följande frågor kommer inte att besvaras eftersom de inte har förklarats tillåtliga:
EnglishIn this day and age, terrorism can no longer be deemed a local problem.
I denna tidsålder kan terrorismen inte längre betraktas som ett lokalt problem.
EnglishNo means deemed inadmissible under signed international conventions may be used.
Inga medel som anses otillåtna enligt upprättade internationella konventioner får användas.
EnglishIt emphasises a number of points deemed crucial at grass roots level.
Vi vill betona ett antal punkter som anses enormt viktiga av folk ute på fältet.
EnglishIn ten years ' time, this inadequate agreement will be deemed a disgrace.
Om tio år kommer man att tala om det här otillräckliga avtalet som skamligt.
EnglishAccordingly, documents on trade negotiations are deemed confidential.
Handlingar som rör handelsförhandlingar anses följaktligen vara konfidentiella.
EnglishIn spite of these difficulties, the College can be deemed to have done excellent work.
Trots dessa svårigheter måste man säga att polisakademin har gjort ett utmärkt arbete.
EnglishThis is the strategy which I am glad to say has been deemed appropriate.
Även detta är en lösning, som glädjande nog har tagits emot med öppna armar.
EnglishIn ten years' time, this inadequate agreement will be deemed a disgrace.
Om tio år kommer man att tala om det här otillräckliga avtalet som skamligt.
EnglishWe are once again delaying a regulation which we already deemed sensible in 1995.
Återigen försenar vi en lagstiftning som vi ansåg vettig redan 1995.
EnglishSo of course, what you don't do properly yourself is never deemed done really.
Det du inte gör ordentligt själv anses så klart aldrig riktigt klart.
EnglishEven the incineration of sewage sludge is deemed useful – by definition.
Till och med förbränning av avloppsslam ses, enligt definitionen, som ändamålsenligt.
EnglishBy failing to do so, Russia has forfeited the right to be deemed Europe's partner.
Landet har därmed förverkat sin rätt att betraktas som EU:s partner.
EnglishOne could express mild surprise that it was deemed to be in order.
Man kan uttrycka lätt förvåning över att detta förslag bedömdes vara godtagbart.
EnglishIn fact, the measures deemed to be harmful have been gradually eliminated.
De åtgärder som bedöms som skadliga har faktiskt successivt avskaffats.