Traducere engleză-suedeză pentru "to be enacted"

EN

"to be enacted" suedeză traducere

EN to be enacted
volume_up
{verb}

to be enacted (dar şi: to be set, to take place)
There are a great many Georgians and Georgian flags on Independence Square, as Georgians are aware that recent events in their own country are being re-enacted in Ukraine.
Det finns många georgier och georgiska flaggor på Självständighetstorget, eftersom georgierna vet att det som nyligen hände i deras eget land nu utspelas på nytt i Ukraina.

Traduceri similare în dicționarul englez-suedez

to be verb
to enact verb

Exemple de folosire pentru "to be enacted" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishWe also note that a new penal code and an anti-corruption law have been enacted.
Vi uppmärksammar också att en ny strafflag och en lag mot korruption har antagits.
EnglishWhere there is no collective bargaining, regulations must be enacted by the State.
Där det inte förs några kollektivförhandlingar måste regler föreskrivas av staten.
EnglishIt is unacceptable that they should escape justice because of a recently enacted law.
Det är oacceptabelt att de kan undkomma rättvisan genom en nyligen kungjord lag.
EnglishThat is an important step, which is now enacted in the Financial Regulation.
Det är ett väsentligt steg, som nu också har fastslagits genom budgetförordningen.
EnglishThose, along with the five Florence agreement provisions were all enacted.
Alla dessa åtgärder antogs, tillsammans med de fem bestämmelserna i Florensavtalet.
EnglishMost recently, we have also enacted the Information and Consultation Directive.
Alldeles nyligen antog vi även direktivet om information till och samråd med arbetstagare.
EnglishThe investment community and people who create jobs want the Lisbon Treaty enacted.
Investerare och människor som kan skapa sysselsättning vill att Lissabonfördraget ska antas.
EnglishWe are obviously dealing here with rules that were enacted in a different Europe.
Vi hanterar helt klart bestämmelser som genomfördes i ett helt annat Europa än det vi har i dag.
EnglishWe have enacted laws relating to electronic communications and data protection.
Vi har antagit lagar om elektronisk kommunikation och dataskydd.
EnglishThe implementing provisions for this regulation are being enacted under the committee procedure.
Reglerna för genomförandet av denna förordning utfärdas i kommittéförfarandet.
EnglishA Community and patenting system must also be enacted within the Union.
Dessutom måste ett gemenskapssystem för patentering införas i unionen.
EnglishStrict, clear, unambiguous regulations, the thinking behind which is clear to all, must be enacted.
Det måste skapas stränga, tydliga och entydiga bestämmelser som alla kan förstå.
EnglishPolicies enacted within the Union also have effect outside the Union.
De politiska beslut som fattas i unionen får också effekt utanför EU.
EnglishNational legislation is being enacted in this area to add to the existing national laws.
Det stiftas och det finns redan nationella lagar på detta område.
EnglishThe regulations and basic decisions on the CAP are enacted.
Förordningarna och de grundläggande besluten om den gemensamma jordbrukspolitiken antas.
EnglishAnd like all other chauvinists, they must be challenged and appropriate laws enacted against them.
I likhet med andra chauvinister måste de utmanas och lämpliga lagar måste antas för att stoppa dem.
EnglishThere have been many changes since the Directive was enacted.
Det har skett stora förändringar sedan direktivet antogs.
EnglishHas sufficient legislation been enacted in these areas?
Har det antagits tillräcklig lagstiftning på dessa områden?
EnglishIt is not enough that 86% of the laws ratified in the German Bundestag are now enacted in Brussels.
Det räcker inte med att 86 procent av de lagar som ratificeras i den tyska förbundsdagen nu antas i Bryssel.
EnglishThis is the Services Directive which was enacted into national law between the end of 2009 and the beginning of 2010.
Det kallas tjänstedirektivet införlivades i de nationella regelverken årsskiftet 2009-2010.