Traducere engleză-suedeză pentru "to be equal"

EN

"to be equal" suedeză traducere

EN to be equal
volume_up
{verb}

to be equal (dar şi: to equal)
All of these models must have equal worth when it comes to implementation.
Alla dessa modeller måste vara lika mycket värda när det gäller genomförandet.
The law must be equal for all and no one must have any kind of international immunity.
Lagen måste vara lika för alla, och ingen får ha något slags internationell immunitet.
They should be equal, have no reason to be closer to one African than another African.
De borde vara lika, de har ingen anledning att vara närmare en afrikan än en annan afrikan.

Traduceri similare în dicționarul englez-suedez

to be verb
equal substantiv
Swedish
equal adjectiv
to equal verb

Exemple de folosire pentru "to be equal" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishOr should all countries have an equal right to take so-called preventive action?
Eller skall alla länder ha samma rätt att ingripa i så kallat förebyggande syfte?
EnglishEducation has a major part to play in building an equal and integrated society.
Utbildningen har en central uppgift när ett jämlikt och stabilt samhälle danas.
EnglishAnd to be fair, it is not simply a question of having equal rules for everyone.
Och låt oss vara rättvisa, det handlar inte bara om att ha samma regler för alla.
EnglishThis, however, must not make us forget that we are not equal to the ACP countries.
Men för den skull får vi inte glömma att vi inte är likställda med AVS-länderna.
EnglishThe principle of 'equal pay for equal work in the same place' must be guaranteed.
Principen om ”lika lön för lika arbete på samma arbetsplats” måste garanteras.
EnglishEqual rights also concern those who will come and not only those already here.
Lika rättigheter gäller även dem som kommer och inte enbart dem som redan är här.
EnglishBoth the system itself, and the European Union, have proved equal to the task.
Både själva systemet och Europeiska unionen har visat sig vara vuxna uppgiften.
English3D objects are always created with sides of equal length, e.g. as cube or sphere.
3D-objekt öppnas alltid med lika långa sidor, alltså t.ex. som kub eller klot.
EnglishEqual pay for equal work, certainly, but the key issue is the reference point.
Lika lön för lika arbete, javisst, men själva kärnfrågan handlar om referensen.
EnglishThis is not equal terms and we are therefore against positions such as these.
Detta är inte jämlika villkor, och därför motsätter vi oss en sådan ståndpunkt.
EnglishSecondly, 2007 has been declared the European Year of Equal Opportunities for All.
För det andra har 2007 utsetts till Europeiska året för lika möjligheter för alla.
EnglishEqual pay for equal work in the same place must be the overriding principle.
Lika betalning för lika arbete på samma plats måste vara den allmänna principen.
EnglishThat is the opinion of the UK’s Equal Opportunities Commission and I endorse that.
Det är Förenade kungarikets jämställdhetskommittés ståndpunkt, och jag stöder den.
EnglishThe Treaty on the European Union states that every citizen of the Union is equal.
I EU-fördraget slås det fast att alla unionsmedborgare har samma rättigheter.
EnglishThey all happen over a period of time equal to 10 to the 10 to the 120 years.
De händer alla över en period motsvarande 10 upphöjt till 10 upphöjt till 120 år.
EnglishSo Archie splits the men under his care as best he can into two equal groups.
Så Archie delar männen under sin vård så gott han kan i två lika stora grupper.
EnglishAreas equal in size to many a country were evacuated in Belarus and Ukraine.
Områden lika stora som ett flertal länder evakuerades i Vitryssland och Ukraina.
EnglishI believe that a partnership on equal terms is possible only on such a basis.
Jag anser att ett partnerskap på lika villkor är möjligt på en sådan grundval.
EnglishAn integrated approach is needed when addressing deficiencies in equal opportunities.
En integrerad metod krävs för att komma tillrätta med den bristande jämlikheten.
EnglishState policies must encourage the implementation of equal rights and equal pay.
Statlig politik måste uppmuntra till genomförandet av lika rättigheter och lika lön.