Traducere engleză-suedeză pentru "to behave"

EN

"to behave" suedeză traducere

EN to behave
volume_up
[behaved|behaved] {verb}

We have to act to create the conditions so that people can behave differently in future.
Vi måste agera för att skapa villkor så att människor kan handla annorlunda i framtiden.
Vi är rättvisa och kommer också att handla utifrån det!
This Parliament should not behave in 2002 as if it already knew what testing methods will be right in 2005 and 2010.
Vi som parlament bör ju inte år 2002 handla som om vi redan kände till de verkliga testmetoderna för åren 2005 och 2010.
It will obviously not behave otherwise in the context of this discussion.
Rådet kommer naturligtvis inte att uppföra sig annorlunda under den här diskussionen.
It is playing with fire to behave like this in times of such uncertainty.
Det är att leka med elden att uppföra sig på detta sätt i så osäkra tider.
Let us at least behave as we behave towards all victims.
Vi bör åtminstone tänka på hur man skall uppföra sig, när oskyldiga människor faller offer.
to behave
Maybe the Commission can behave that way since it is more distant from the people.
Kanske kommissionen kan bete sig på det viset eftersom den är längre från medborgarna.
The latter often do not know how to behave towards women with breast cancer.
De senare vet ofta inte hur de ska bete sig mot kvinnor med bröstcancer.
It is dishonest to behave as if we were not moving towards full membership.
Det är oärligt att bete sig som om vi inte var på väg mot ett fullt medlemskap.
to behave
to behave
to behave
Det vill säga: fartygen måste uppföra sig väl.
to behave
to behave (dar şi: to be)

Exemple de folosire pentru "to behave" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThere, it was shown that hands behave differently circulatory in cold conditions.
Där visade det sig att händer beter sig på olika sätt cirkulatoriskt vid kyla.
EnglishIt cannot behave like Pontius Pilate and simply wash its hands of the matter.
FN kan inte som Pontius Pilatus bara två sina händer och lämna saken åt sitt öde.
EnglishWe expect Russia to behave in a responsible manner, honouring all its commitments.
Vi förväntar oss att Ryssland agerar ansvarsfullt och fullgör alla sina åtaganden.
EnglishI am moved by the view that we cannot behave unreasonably towards these human beings.
Jag är rörd av uppfattningen att vi inte kan behandla dessa människor orättvist.
EnglishNanotubes may behave in the human body in a manner similar to asbestos fibres.
Nanotuber kan påverka människokroppen på ungefär samma sätt som asbestfibrer.
EnglishThe second is that unfortunately terrorism is forcing us to change the way we behave.
Det andra är att terrorismen leder till att vi tyvärr tvingas ändra vårt beteende.
EnglishThe ushers behave very calmly and professionally and deserve our respect.
Vaktmästarna uppträder mycket lugnt och professionellt och förtjänar vår respekt.
EnglishWe also ask the opposition forces to behave responsibly and respect the election.
Vi uppmanar också oppositionen att agera på ett ansvarsfullt sätt och respektera valet.
EnglishAt this particular juncture, therefore, we should not behave like Marie-Antoinette.
I detta särskilda vägskäl får vi därför inte bete oss som Marie-Antoinette.
EnglishWe should behave outside European waters in just the same way as we do at home.
Vi bör uppträda på exakt samma sätt utanför de europeiska vattnen som vi gör här hemma.
EnglishLet the EU behave modestly, so that it may benefit from great ambitions.
Låt unionen uppträda ödmjukt, så att den kan dra fördel av sina stora ambitioner.
EnglishI do, however, find it unacceptable to behave as if information were the point at issue.
Jag tycker dock att det är oacceptabelt att tro att informationen är huvudfrågan.
EnglishNot even under the Franco dictatorship did the police behave as I witnessed in Genoa.
Inte ens under Francos diktatur betedde sig polisen på det sätt som jag såg i Genua.
EnglishSo if we want to behave in a serious manner, I think we should stop this debate.
Om vi vill uppföra oss seriöst tycker jag vi ska avsluta denna debatt.
EnglishI believe that the majority of women are aware of this problem and behave responsibly.
Jag tror att flertalet kvinnor känner till detta problem och beter sig ansvarsfullt.
EnglishHowever, we cannot afford to behave in an erratic, inconsequential and fragmented manner.
Vi kan dock låta bli att uppföra oss oberäkneligt, inkonsekvent och splittrat.
EnglishCountries which behave in this way are wasting our time, money and potential.
Länder som förhåller sig på det sättet slösar med vår tid, våra pengar och vår potential.
EnglishRussia, which aspires to membership of the WTO, cannot afford to behave like this.
Ryssland som aspirerar på medlemskap i WTO, kan inte kosta på sig att agera på detta sätt.
EnglishHow must politicians behave at a time when we are drawing up a Constitution?
Hur måste politiker uppträda i en tid när vi utarbetar en konstitution?
EnglishI think that we should behave in the same way even when we are in this House.
Jag tycker att vi skall uppföra oss på samma sätt även när vi befinner oss i denna kammare.