EN clear
volume_up
{adjectiv}

clear (dar şi: articulate, broad, clear-cut, direct)
volume_up
klar {adj.}
The Commission's innovation strategy is clear, but this question remains open.
Kommissionens innovationsstrategi är klar men denna fråga förblir obesvarad.
This initiative could give rise to a situation of clear commercial discrimination.
Detta initiativ kan ge upphov till en klar handelsmässig diskriminering.
In such cases, we need clear regulations in favour of the accident victim.
Här behöver vi en klar och för olycksoffret tillfredsställande bestämmelse.
clear (dar şi: articulate, broad, clear-cut, definite)
volume_up
tydlig {adj.}
The Citizens' Initiative is a very clear priority for the Presidency of the Council.
Medborgarinitiativet är en mycket tydlig prioritering för rådets ordförandeskap.
There must be clear legislation in which the risks are adequately contained.
Det måste finnas tydlig lagstiftning för att effektivt begränsa riskerna.
There must be information campaigns to promote a clear emphasis on quality.
Från informationsåtgärderna måste det utgå en tydlig kvalitativ styrning.
clear
Clear guidelines were needed as to the practical implementation of the principle.
Det behövdes tydliga riktlinjer för den praktiska tillämpningen av principen.
There is a clear trend towards concentration of business and other activities.
Tendenserna till koncentration av verksamheter och aktiviteter är tydliga.
I welcome the clear orientation of the report to planning for enlargement.
Jag välkomnar betänkandets tydliga inriktning mot planering för utvidgningen.
clear (dar şi: apparent, blatant, broad, demonstrable)
The report’ s conclusion is clear: the work we are doing is necessary and must continue.
Betänkandets slutsats är uppenbar: vårt arbete är nödvändigt och måste fortsätta.
There is a clear contradiction between parts A and B of the report.
Det finns en uppenbar motsättning mellan avsnitt A och B i betänkandet.
Statistical data showing clear discrimination have been ignored.
Det finns statistik som visar att uppenbar diskriminering har ignorerats.
clear (dar şi: disengaged, fancy-free, free, liberal)
volume_up
fri {adj.}
The European Union, however, is not entirely in the clear either.
Europeiska unionen är dock inte heller helt fri från ansvar.
I would like to make it clear at this stage that we are keen supporters of the free movement of labour.
Jag vill först av allt konstatera att vi är stora förespråkare för fri rörlighet för arbete.
We have to attach clear health requirements to the goods within the internal market.
Tobaksdirektivet är ett bra tillfälle att visa att den inre marknaden inte bara handlar om fri rörlighet för varor.
clear (dar şi: complete, entire, full, full-length)
volume_up
hel {adj.}
But it is of course clear that a great deal must be done in this field.
Det är självfallet klart att det måste hända en hel del ut på fältet.
Their message is perfectly clear: there is still a great deal of work to be done.
Deras budskap är fullständigt klart: det återstår en hel del att göra.
It is clear, however, that a great deal still remains to be done.
Det är dock uppenbart att det fortfarande återstår en hel del att göra.
clear (dar şi: assured, certain, comfortable, confident)
volume_up
säker {adj.}
We agree that it is important to be clear about the status of the issuing authority.
Vi instämmer i att det är viktigt att vara säker på den utfärdande myndighetens ställning.
I was far less clear that the quality of the decisions on economic policy were as sound.
Jag var mycket mindre säker på att de finanspolitiska besluten var lika kloka.
All these elements are important, and one thing is clear: they do not come cheap.
Alla dessa delar är viktiga och en sak är säker: de är inte billiga.
clear (dar şi: aboveboard, broad, candid, demonstrative)
volume_up
öppen {adj.}
Finally, there must be clear, honest and transparent information available.
Slutligen måste tydlig, ärlig och öppen information finnas tillgänglig.
That could be done through clear, transparent and correct information.
Detta kan göras genom en tydlig, öppen och korrekt information.
But the Conference sent a clear signal that the door remains open for Turkey.
Konferensen skickade dock en tydlig signal om att dörren förblir öppen för Turkiet.
clear (dar şi: blank, classic, clean, clear-cut)
volume_up
ren {adj.}
Wine is a pure and clear product of nature, clear and golden in the glass.
Vin är en ren och klar naturprodukt, klarad och gyllene i glaset.
The question of energy security and clear energy was mentioned.
Frågan om energitrygghet och ren energi nämndes.
Up to now clear guidelines, which would make joint implementation different from mere export trade, have been lacking.
Tills i dag saknas klara förutsättningar för att joint implementation ska kunna skiljas från en ren exportaffär.
Detta godkände parlamentet med otvetydig majoritet.
   Colleagues, the Rules of Procedure are clear.
Arbetsordningen är otvetydig.
The text adopted is absolutely clear and unequivocal and is not open to any debate on procedure.
Den text som man stannat vid är helt tydlig, otvetydig och kan inte föranleda något debattförfarande.
clear (dar şi: broad, drunk, drunken, full)
volume_up
full {adj.}
It is important that every Member should be clear as to what they are voting on.
Alla måste kunna rösta med full sakkännedom.
I would ask you to make this Parliament's position in respect of these remarks quite clear.
Jag ber er att med full tydlighet hävda detta parlaments inställning gentemot dessa utsagor.
The French and Dutch ‘ no’ votes were clear and were delivered with full knowledge of the facts.
De franska och nederländska ” nej ” -rösterna var tydliga och gavs med full kännedom om fakta.
clear (dar şi: cheerful, light, limpid, pale)
volume_up
ljus {adj.}
From the 19th century onwards, it has been clear that a red light is a signal to stop.
Från och med 1800-talet har det varit uppenbart att rött ljus betyder stanna.
There has to be a clear light at the end of the tunnel.
Det måste finnas ett klart ljus i slutet av tunneln.
That is a clear political will; that is a light which, especially for the people, constitutes a signal.
Det är ett ljus som, särskilt för befolkningen, utgör en signal.
clear (dar şi: detachable, flaccid, idle, lax)
volume_up
lös {adj.}
It is clear that the issue of the expenses regime could not be solved until we also dealt with the inequality of Members'salaries.
Det är tydligt att frågan om utgiftssystemet inte kan lösas förrän vi också behandlat skillnaderna i ledamöternas löner.
I am convinced that it is now already clear that, without a change to the Financial Perspective, it will not be possible to solve this problem.
Jag är övertygad om att det redan i dag är klart att detta problem inte kan lösas utan att budgetplanen ändras.
In connection with such an important subject, it is clear that a number of issues will require in-depth discussion before they can be resolved.
Det är i samband med ett så viktigt ämne uppenbart att en rad frågor kommer att kräva ingående diskussioner innan de kan lösas.
clear (dar şi: available, casual, disengaged, eligible)
volume_up
ledig {adj.}
I should nonetheless have preferred clearer wording concerning people's right to return to the jobs they had before taking parental leave.
Jag hade dock föredragit en tydligare skrivning om rätten att gå tillbaka till det arbete man hade före ledigheten.
clear (dar şi: brisk, crisp, fit, fresh)
volume_up
frisk {adj.}
The objective is crystal clear: we all want to live long, healthy lives.
Målet är glasklart: vi vill alla leva länge och vara friska.
This can lead to a refreshing approach which can be incorporated in clear guiding principles.
Det kan leda till ett friskt handlingssätt som fastställs i tydliga utgångspunkter.
We therefore eagerly await the wind of change brought by the reorganisation, now entering its final phase, which will need to clear out the old dust traps from this area too.
Således ser vi med stor förväntan fram emot den friska vind som kommer med omorganisationen som nu når sin slutfas och som kommer att göra rent i gamla gömmor även på det här området.
clear (dar şi: blameless, clean, guiltless, innocent)
Mark Forrester is innocent and we will carry on that fight to prove that he is innocent and to clear his name.
Mark Forrester är oskyldig och vi kommer att fortsätta kampen för att bevisa att han är oskyldig och rentvå hans namn.
This would be the only way for an employer to protect himself against accusations by his employees and to 'clear himself '.
Bara på så sätt skulle arbetsgivaren kunna värja sig mot sina anställdas anklagelser och " bevisa sig oskyldig ".
This would be the only way for an employer to protect himself against accusations by his employees and to 'clear himself' .
Bara på så sätt skulle arbetsgivaren kunna värja sig mot sina anställdas anklagelser och "bevisa sig oskyldig" .
clear (dar şi: limpid, lucid, pellucid, sheer)
We have taken steps towards ensuring the clear nature of this product, and towards maintaining the economic base of the traditional, often small, distilleries.
Vi har vidtagit åtgärder för att se till att denna produkt är genomskinlig och för att bevara den ekonomiska basen för de traditionella och ofta små brännerierna.
clear (dar şi: level)
volume_up
redig {adj.}
I therefore urge you to put forward a proposal which will make it quite clear that social rights should not be subordinated to the principle of unbridled competition.
Jag uppmanar dig därför att lägga fram ett förslag som gör det alldeles klart att sociala rättigheter inte ska vara underordnade principen om ohämmad konkurrens.
We should be clear in our own minds as to what is going on here and call upon the Council and the Commission to use their influence on Russia to get human rights respected.
Enligt Tysklands förre förbundskansler, som numera är avlönad av ryssarna, kan Ryssland nu skryta med en fläckfri demokrati.
clear (dar şi: unhindered)
clear
clear (dar şi: full-length, uncut)
clear
volume_up
netto- {adj.}

Exemple de folosire pentru "clear" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishOur response to the text for the negotiations is to make two very clear points.
Som reaktion på förhandlingstexten vill vi göra två mycket viktiga klargöranden.
EnglishIt is also clear that more is needed if we want to stay within the 2 °C warming.
Det krävs givetvis större insatser om vi ska hålla oss under 2 °C uppvärmning.
EnglishI just want to rehearse the arguments again so that we are all absolutely clear.
Låt mig bara upprepa argumenten igen, så att det inte blir några missförstånd.
EnglishClear skies, swallows flying in from all around, calm seas, incredible sunshine.
Blå himmel, svalor som kommer från alla håll, spegelblankt hav, underbart solsken.
EnglishIn general, the current guidelines cannot be considered as clear or transparent.
De nuvarande riktlinjerna utmärks generellt sett inte av klarhet och öppenhet.
EnglishThe Union's voice on this has been absolutely clear in all international fora.
Jag tror att det tillvägagångssätt som rådet har antagit är ett lämpligt sådant.
EnglishWe need to be very determined about this and speak out about it loud and clear.
Vi måste vara mycket bestämda och göra vår röst ordentligt hörd i denna fråga.
EnglishI now want to make sure that it is clear to those concerned what CHP really means.
Jag vill nu förvissa mig om att alla berörda förstår vad CHP verkligen betyder.
EnglishHopefully it will then become clear that the Council has also learned its lesson.
Förhoppningsvis kommer det då att framgå att rådet också har lärt sig en läxa.
EnglishSupranational control would make the issue less clear in the democratic debate.
En överstatlig styrning gör frågan mindre överskådlig i den demokratiska debatten.
EnglishLet me be clear: this crucial transatlantic friendship is not a one-way street.
För att tala klarspråk: vår värdefulla transatlantiska vänskap är inte enkelriktad.
EnglishIf this volcanic ash has made one thing clear, it is the need for more Europe.
Om denna vulkaniska aska har klargjort något, så är det behovet av mer Europa.
EnglishMadam President, if I may I should like to clear up that last point immediately.
Fru ordförande! Tillåt mig att jag omedelbart tar itu med den sista punkten.
EnglishThat was not the intention of the table, and I hope that is now finally clear.
Det var inte avsikten med tabellen och jag hoppas att det nu äntligen är klarlagt.
EnglishThe case law of the European Court of Justice has done little to clear the fog.
EG-domstolens rättspraxis har varit till föga hjälp för att undanröja oklarheterna.
EnglishHowever, it is clear that we are not researching the effect of drugs in these cases.
Vi undersöker emellertid tydligen inte effekterna av droger i dessa sammanhang.
EnglishThe second issue is the clear conflict here between the Parliament and the Council.
Den andra frågan är den uppenbara konflikten här mellan parlamentet och rådet.
EnglishNor, however, is it clear that punishment is justified in all circumstances.
Men det är inte heller säkert att straffbeläggning i alla avseenden är det rätta.
EnglishIt must be made clear that the observers sent to Kosovo will of course be protected.
Det är självklart att de personer som deltar i insatsen i Kosovo skall skyddas.
EnglishIt also made clear how important it is to monitor compliance with regulations.
Den avslöjade också hur viktigt det är att kontrollera reglernas efterlevnad.