Traducere engleză-suedeză pentru "to communicate"

EN

"to communicate" suedeză traducere

EN to communicate
volume_up
[communicated|communicated] {verb}

There is no way that we should allow government to communicate the way they communicate.
Det är inte klokt att vi tillåter myndigheter att kommunicera på det sättet de kommunicerar.
We need to be better at communicating with people and to communicate with them more often.
Vi måste bli bättre på att kommunicera med människor, och vi måste kommunicera med dem oftare.
It is important to communicate in such a way that this message is clear.
Det är viktigt att kommunicera på ett sätt som gör detta budskap tydligt.
To communicate and understand one another, we need a dialogue, not a monologue.
För att meddela oss med och förstå varandra måste vi ha en dialog, inte en monolog.
Does it intend to communicate its considered opinion to Parliament and, if so, when?
Har kommissionen för avsikt, och i så fall när, att meddela Europaparlamentet en dokumenterad ståndpunkt?
Mr Howitt, you can communicate it in writing, thank you.
Herr Howitt, ni kan meddela honom detta skriftligen, tack.
to communicate (dar şi: to forward, to relay, to reship, to transmit)
I will communicate this to Mrs Fontaine, who will take the necessary steps.
Jag skall vidarebefordra detta till Fontaine som utifrån det kommer att vidta åtgärder.
I shall communicate the European Parliament’s concern, but we are not changing the agenda.
Jag skall vidarebefordra Europaparlamentets oro, men vi ändrar inte föredragningslistan.
I will communicate your request to the President of Parliament.(1)
Jag skall vidarebefordra er begäran till parlamentets talman.(1)
to communicate (dar şi: to confide)
The Charter should be easy to communicate to citizens and be clear to them.
Stadgan skall vara lätt att delge medborgarna och vara tydlig för dem.
(FR) I should just like to communicate some information I received a moment ago to the House.
(FR) Jag skulle vilja delge parlamentet vissa uppgifter som jag nyss tagit del av.
Mr Bertens, I have noted your comment which we shall communicate to those concerned.
Jag för ert påpekande till protokollet, vi kommer att delge det till vederbörande.
   . The most constructive way forward would be for me to pass on to the Commission the strength of feeling that has been communicated by the honourable Member.
   Det mest konstruktiva vore att överföra de starka känslor som parlamentsledamoten har uttryckt till kommissionen.
to communicate
to communicate

Exemple de folosire pentru "to communicate" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThe result, Mrs Wallström, is impossible to communicate to the ordinary citizen.
Fru Wallström! Resultatet är omöjligt att lägga fram för den vanliga medborgaren.
EnglishWe must be very careful to communicate exactly what the EU project is all about.
Vi måste vara mycket noga med att exakt förmedla vad hela EU-projektet handlar om.
EnglishSecondly, we must ensure that pharmaceutical companies communicate with the public.
För det andra måste vi se till att läkemedelsföretag är överens med allmänheten.
EnglishEnter a command line with which to communicate with the fax in the following dialog.
I följande dialogruta matar du in en kommandorad som du vill adressera faxen med.
EnglishThis is a message that the Commission will strive to communicate in the weeks ahead.
Detta budskap ska kommissionen sträva efter att förmedla under de kommande veckorna.
EnglishThe Ecofin Council, however, once again demonstrated its inability to communicate.
Ekofin-rådet uppvisade icke desto mindre återigen sin handlingsförlamning.
EnglishAll that is needed is for us to make an effort, together, to communicate.
Allt som krävs är att vi gör en insats tillsammans, att vi talar med varandra.
EnglishFinally, there is something else of great importance that we must communicate.
Avslutningsvis finns en annan mycket viktig fråga som vi måste förmedla.
EnglishWe need to communicate our public purpose in plain and meaningful terms.
Vi behöver förmedla vårt offentliga syfte på ett klart och meningsfullt sätt.
EnglishSo I communicate through everything from radio transceivers to funnels and plastic tubing.
Jag kommunicerar genom allt från radiomottagare till trattar och plastslangar.
EnglishIf we could communicate this it would be a very interesting thing to do.
Om vi kan föra fram detta budskap skulle det vara en mycket intressant sak att göra.
EnglishI see the European Union as a family of people who communicate with each other.
Jag ser EU som en familj av människor som kommunicerar med varandra.
EnglishCommunicate Europe in Partnership’ certainly represents an important step forward.
”Communicate Europe in Partnership” är förvisso ett stort kliv framåt.
EnglishIn this House, representing 25 Member States, we communicate using 20 different languages.
I parlamentet som representerar 25 medlemsstater kommunicerar vi på 20 olika språk.
EnglishFinally, there is something else of great importance that we must communicate.
Det känns lite som om vi står och trampar och inte kommer någon vart.
EnglishBut, nonetheless, I am sure that this fact will communicate itself.
Men jag är i alla fall säker på att dessa fakta kommer att nå fram av egen kraft.
EnglishMadam Ashton, be alert to the dangers which await Egypt and us and communicate them.
Catherine Ashton, var uppmärksam på de faror som väntar Egypten och oss och berätta om dem.
EnglishIf you do not have a dialogue, then it is harder, if not impossible, to communicate your view.
Om man inte för en dialog är det svårt, om inte omöjligt, att framhålla sin åsikt.
EnglishThey do not live in a social vacuum, but communicate with their neighbours.
De lever inte socialt isolerade, utan kommunicerar med sina grannar.
EnglishThe only option for consumers is to choose not to communicate by mobile phone.
Det enda alternativet för konsumenten är att välja bort mobiltelefonen som kommunikationsmedel.