EN concerning
volume_up
{prepoziţie}

concerning (dar şi: over, regarding, about, re)
There are also further concerns in paragraph 242, concerning trade secrets.
Det finns dessutom ytterligare problem i punkt 242 angående affärshemligheter.
Subject: Declaration by the EU Presidency concerning the island of Perejil
Angående: EU-ordförandeskapets uttalande om ön Perejil
We Swedish Social Democrats present this explanation of vote concerning the following points:
Vi svenska socialdemokrater avger denna röstförklaring angående följande punkter:
concerning (dar şi: over, regarding, re)
Conciliation procedure concerning investment services
Förlikningsförfarande beträffande värdepappersföretag och kreditinstitut
The Commission has made commitments concerning labelling in other legislation.
Kommissionen har gjort utfästelser beträffande märkning i annan lagstiftning.
–        to present new findings in organ-related research concerning different epochs
–        att presentera nya rön inom orgelforskningen beträffande olika epoker
concerning (dar şi: for)
Subject: European Commission action concerning terrorist groups in Pakistan
Angående: Europeiska kommissionens åtgärder i fråga om terroristgrupper i Pakistan
It also formulates a number of requirements concerning international legislation.
I betänkandet formuleras också ett antal krav i fråga om internationell lagstiftning.
The Commission was constructive throughout the procedure concerning a payment dispute.
Kommissionen var konstruktiv under hela förfarandet i fråga om en betalningstvist.
concerning
A worrying trend is that concerning the deployment of elected regional councils.
Situationen med avseende inrättandet av folkvalda regionala styrelser är bekymmersam.
A provision has also been included concerning the imitation of goods.
Vidare har en bestämmelse med avseende varuimitationer tagits med.
Nor can the Commission accept Amendment No 10 concerning committee procedures.
Kommissionen kan inte heller acceptera ändringsförslag 10 med avseende kommittéförfarandet.
concerning

Exemple de folosire pentru "concerning" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishWe also warmly welcome the processes or the agreements concerning health policy.
Vi välkomnar desto mer processerna eller överenskommelserna inom hälsopolitiken.
EnglishMr President, I would like to propose an oral amendment concerning paragraph 34.
Herr talman! Jag skulle vilja föreslå ett muntligt ändringsförslag till punkt 34.
EnglishThere were some comments concerning the Commission's responsibilities and powers.
Det förekom några kommentarer om kommissionens ansvars- och befogenhetsområden.
EnglishThirdly, we have reinforced the provisions concerning political responsibility.
För det tredje har vi förstärkt de bestämmelser som avser det politiska ansvaret.
EnglishToday I would like to concentrate on three areas concerning the European Council.
I dag skulle jag vilja koncentrera mig på tre områden som rör Europeiska rådet.
EnglishI shall here simply discuss a quite special issue concerning the draft resolution.
Jag skall här bara ta upp en ganska speciell fråga som rör resolutionsförslaget.
English1 January 1981, for the Treaty concerning the accession of the Hellenic Republic;
den 1 januari 1981 när det gäller Fördraget om Republiken Greklands anslutning,
EnglishIn the first place, this is about the EU’s autonomy in matters concerning Europe.
För det första handlar det här om EU:s självständighet i frågor som rör Europa.
EnglishThe whole issue of fast-track marketing is extremely concerning for the Greens.
Hela frågan om " snabb" marknadsföring är extremt oroande för Gruppen De gröna.
EnglishIn the first place, this is about the EU’ s autonomy in matters concerning Europe.
För det första handlar det här om EU: s självständighet i frågor som rör Europa.
EnglishAll amendments concerning delegated acts from first reading should be reinstated.
Alla ändringsförslag om delegerade akter från förstabehandlingen bör återinföras.
EnglishThe results of those projects, mainly concerning seismic risk, were very poor.
Resultaten av dessa projekt, som främst rörde seismiska risker, var mycket klena.
EnglishI have asked to make an explanation of vote on the motion concerning the calendar.
Jag har bett om att få avge en röstförklaring vid vår omröstning om arbetsplanen.
EnglishTo conclude, I should like to draw your attention to a debate concerning Germany.
Avslutningsvis skulle jag vilja göra er uppmärksamma på en diskussion om Tyskland.
EnglishConcerning the Copenhagen Summit, I fully endorse the position stated by Mr Barroso.
När det gäller toppmötet i Köpenhamn stöder jag helt José Manuel Barrosos linje.
EnglishI would also like to commend Amendment 68 concerning the recasting procedure.
Jag vill också rekommendera ändringsförslag 68 rörande omarbetningsförfarandet.
EnglishHowever, I would like to make two points, the first concerning dual pricing.
Två kommentarer vill jag emellertid göra. Den första gäller dubbel prismärkning.
EnglishFirstly, with regard to the question by Mr Rouček concerning the anti-missile shield.
Till att börja med vill jag bemöta frågan från Libor Rouček om antirobotskölden.
EnglishHe has not expressed any kind of suggestion concerning our future policy decisions.
Han har inte kommit med något som helst förslag som rör kommande politiska beslut.
EnglishConcerning your amendments on the school-milk scheme, we are on the same wavelength.
När det gäller era ändringsförslag om skolmjölkssystemet är vi på samma våglängd.