EN discharge
volume_up
{substantiv}

1. general

discharge
volume_up
ansvarsfrihet {comm. gen.}
Parliament is also giving discharge for the implementation of Eurojust's budget.
Parlamentet beviljar samtidigt ansvarsfrihet för genomförandet av Eurojusts budget.
'In the light of these considerations, decides to give a discharge to the Commission '.
" Beslutar, i ljuset av dessa beaktanden, att bevilja kommissionen ansvarsfrihet "
Naturally we have voted against giving any discharge to the European Commission.
Vi har naturligtvis röstat emot all ansvarsfrihet för Europeiska kommissionen.
discharge (dar şi: exhaustion, release, spillage, spill)
We need measures that combat the discharge of fine dust directly at source.
Vi behöver åtgärder som innebär att vi motverkar utsläpp av fint damm direkt vid källan.
This also applies to the discharge of manure, for that matter, for which legislation is already in place.
Detta gäller för övrigt även utsläpp av gödsel, som det redan finns lagstiftning om.
The Slovenian authorities have confirmed that there has been no discharge to the environment.
De slovenska myndigheterna har bekräftat att det inte har skett några utsläpp i omgivningarna.
discharge
Meanwhile, the Court of Auditors has submitted this discharge, this report.
Samtidigt har revisionsrätten lämnat denna ansvarsbefrielse, denna rapport.
We must therefore use the discharge to push through such changes.
Vi måste därför använda förfarandet för att bevilja ansvarsbefrielse till att driva igenom sådana förändringar.
The report we asked for from the committee of experts is part of the consequences of our withholding the discharge for 1996.
Den begärda rapporten från expertkommittén ingår i det sammanhang som blev följden av att ansvarsbefrielse för budgeten 1996 inte beviljades.
discharge (dar şi: consideration, pay, payment, liquidation)
volume_up
betalning {comm. gen.}
discharge (dar şi: cutting, gunshot, shoot, shot)
discharge (dar şi: drain, exhaustion, outflow, outlet)
discharge (dar şi: discharges)
volume_up
lossning {comm. gen.}
In the course of a lawful industrial dispute in Swedish ports the trade unions impose a blockade and the loading and discharging of ships is brought to a halt.
Vid en legal facklig konflikt i svenska hamnar stoppas lastning och lossning efter att hamnarna förklarats i blockad av de fackliga organisationerna.
discharge (dar şi: acknowledgement, receipt, release, voucher)
discharge (dar şi: dismissal, farewell, firing, parting)
De skall anställas och avskedas av honom.
volume_up
avgång {comm. gen.}
In previous years, the financial irregularities were so extensive that the discharge had to be turned down, which led to the fall of the Santer Commission.
Under tidigare år var de ekonomiska oegentligheterna så pass omfattande att man inte kunde bevilja kommissionen ansvarsfrihet, och detta ledde till Santer-kommissionens avgång.
discharge (dar şi: voucher, testimonial, certification)
I propose that national audit bodies be involved in the audit chain so that they may issue certificates to their governments, which would be included in the discharge procedure.
Jag föreslår att nationella revisionsorgan ska delta i revisionskedjan och utfärda intyg till sina regeringar, som skulle ingå i ansvarsfrihetsförfarandet.
discharge (dar şi: relief)
volume_up
avlastning {comm. gen.}
For years now, the area around Gibraltar has been the scene of constant discharges of oil into the sea during the refuelling, loading and unloading of vessels.
I flera års tid har fartyg nära Gibraltar oavbrutet släppt ut kolväten i havet i samband med tankning, avlastning och pålastning.
volume_up
befrielse {comm. gen.}
discharge (dar şi: burst, ointment, salve, unguent)
volume_up
salva {comm. gen.}
discharge (dar şi: dismissal, liberation, release)
volume_up
frigivning {comm. gen.}
discharge (dar şi: orifice, mouth)
volume_up
mynning {comm. gen.}
My final point is that, if untreated sewage is discharged into the river, then the Thames estuary, which is an important wetland, will be endangered.
Min slutpunkt är att om obehandlat avloppsvatten släpps ut i floden kommer Themsens mynning, som är en betydelsefull våtmark, att hotas.
discharge (dar şi: absolution, aquittal)
discharge (dar şi: efflux, emanation, outflow, outpouring)
discharge
volume_up
klarering {comm. gen.}
discharge (dar şi: dismissal, firing, removal)
discharge (dar şi: execution)
No discharge is outstanding, the reform process started by the last Commission under the strong urgings of our Parliament has been taken up in earnest by this Commission.
Det finns inget fullgörande av åtaganden som fattas, reformprocessen som startades av den tidigare kommissionen på starka krav från vårt parlament har tagits vid av denna kommission på allvar.
discharge
discharge (dar şi: transcription)
volume_up
utskrivning {comm. gen.}
discharge (dar şi: perspiration, secretion)
volume_up
utsöndring {comm. gen.}
discharge (dar şi: detachment, disjunction)
volume_up
avsöndring {comm. gen.}
discharge (dar şi: evacuation, exhaustion)
volume_up
uttömning {comm. gen.}
discharge

2. Medicină

discharge
volume_up
flytning {comm. gen.}

3. Electronică

discharge
volume_up
urladdning {comm. gen.}

Exemple de folosire pentru "discharge" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishLet me now say something specific about the discharge procedure for all agencies.
Jag vill nu mer ingående redogöra för ansvarsfrihetsförfarandet för alla organ.
EnglishA good example of this, in my view, is the discharge for the Development Funds.
Ett bra exempel på detta anser jag vara ansvarsfriheten för utvecklingsfonden.
EnglishOn the contrary, we should support the reports which propose postponing discharge.
Tvärtom bör vi stödja de betänkanden som föreslår att ansvarsfriheten skjuts upp.
EnglishMr President, in the discharge for 1999, we looked at the budget from all sides.
(DA) Herr talman! I ansvarsfriskrivningen för 1999 har vi gått igenom hela budgeten.
EnglishIn anticipation of this, I actually believe that we should postpone the discharge.
I väntan på detta menar jag att vi bör senarelägga ansvarsfrihetsförfarandet.
EnglishSo thank you all for this contribution to the complicated discharge machinery.
Så tack allesammans för detta bidrag till den komplicerade ansvarsfrihetsprocessen.
EnglishNeedless to say, there are also areas of concern with regard to the 1997 discharge.
Självklart, herr talman, finns det också orospunkter för ansvarsfriheten 1997.
EnglishOur group agrees with the conclusion that discharge may on this occasion be granted.
Vår grupp omfattar konklusionen att ansvarsfriheterna kan beviljas denna gång.
EnglishOne of the duties of the Committee on Petitions is to discharge that responsibility.
Det hör till utskottets för framställningar åligganden att utöva detta ansvar.
EnglishHowever, I pointed out that we are only at the beginning of this discharge procedure.
Jag påpekade emellertid att vi bara är i början av detta ansvarsfrihetsförfarande.
EnglishThis could be the Council's working motto for the 2006 discharge process.
Detta skulle kunna vara rådets arbetsmotto för ansvarsfrihetsförfarandet 2006.
EnglishSome of them, I am sorry to say, discharge polluting materials into air and water.
Några av dem, måste jag tyvärr säga, släpper ut förorenande material i luft och vatten.
EnglishMr President, since 1996, the discharge has acquired a heavy, political significance.
Herr talman! Sedan 1996 har ansvarsfriheten fått en tung politisk betydelse.
EnglishIt is of major importance that the discharge of oil at sea should be prevented.
Det är av mycket stor vikt att utsläppen av olja till havs förhindras.
EnglishMadam President, the discharge for this year comes at an important moment for two reasons.
Fru talman! Ansvarsfriheten för i år kommer vid en viktig tidpunkt av två skäl.
EnglishI think that he has done a brilliant job of handling this discharge exercise.
Jag tycker han har gjort ett fantastiskt jobb med att hantera ansvarsfrihetsförfarandet.
EnglishWould you now please start the clock for my speech on discharge with regard to transport?
Vill ni nu vara så vänlig och starta klockan för mitt anförande om transport?
EnglishWe shall return to this subject in connection with the discharge procedure for 2000.
Vi måste återkomma till denna fråga i samband med ansvarsfrihetsförfarandet för år 2000.
EnglishMr President, the 2004 discharge was certainly marked by a strange turn of events.
Ansvarsfrihetsförfarandet för 2004 präglades förvisso av en egendomlig händelseutveckling.
EnglishThis was a significant discharge, because it is the last discharge before the elections.
Detta var ett viktigt ansvarsfrihetsförfarande, eftersom det är det sista före valet.