Traducere engleză-suedeză pentru "ended"


Infinitivul lui ended: to end
EN

"ended" suedeză traducere

volume_up
end {substantiv}

EN to end
volume_up
[ended|ended] {verb}

End the design mode using the icon on the Form Functions floating toolbar.
Avsluta utkastläget med ikonen på utrullningslisten Formulärfunktioner.
I wish to end by supporting the rapporteur's statement regarding the budget.
Jag vill avsluta med att stödja föredragandens funderingar om budgeten.
Finally, I should like to end my speech by mentioning the question of enlargement.
Jag skall slutligen avsluta mitt anförande med att ta upp utvidgningsfrågan.
Censorship needs to end and freedom of the media and expression need to be restored.
Censuren måste upphöra och pressfriheten och yttrandefriheten måste återinföras.
As part of the compromise, too, the programme will cease at the end of 2006.
Som en del av kompromissen kommer programmet också att upphöra vid utgången av 2006.
They need to end the persecution of the Hmong and other minorities.
De måste upphöra med förföljelserna av Hmong och andra minoriteter.
As the rapporteur has stressed, parental control must not end with TV.
Såsom föredraganden betonade får inte föräldrakontrollen sluta vid televisionen.
We would like it to end quickly and for it to end in victory for the pro-democracy forces.
Vi vill att det snabbt ska sluta med seger för de krafter som kämpar för demokrati.
I will end by saying that the Presidency of the Council is dependent on the Parliament.
Jag skall sluta med att säga att rådets ordförandeskap är beroende av parlamentet.
to end (dar şi: to close, to close on)
We are discussing a research programme which will end in 2006.
Vi håller på att diskutera ett forskningsprogram som kommer att avslutas under 2006.
Mr President, 'We end today a period of ill fortune and India discovers herself again.
" Nu avslutas en olycksperiod och Indien återfinner sig själv.
It should be borne in mind that, were this measure to end suddenly, prices could rise.
Man bör komma ihåg att priserna kan stiga om åtgärden plötsligt avslutas.
to end (dar şi: to close, to fail, to give out, to go)
So the debate on expenditure in 2010 will not end today.
Alltså kommer debatten om utgifterna för 2010 inte att ta slut i dag.
Everyone wanted all that to come to an end with these elections.
Alla ville att den skulle ta slut i och med valet.
Jag ville inte att natten skulle ta slut.
Democratization is the only solution that can end the situation there.
Demokratisering är den enda lösningen för att göra slut den situation som råder där.
It would also end legal insecurity and remove threats of sanctions for the airlines.
Det skulle också göra slut rättsosäkerheten och hotet om sanktioner för flygbolagen.
I think that would put an end to tax avoidance and to cheating in frontier regions.
Det tror jag skulle göra slut skatteplanering och gränsfiffel.
to end (dar şi: to fall out, to pass off)

Exemple de folosire pentru "ended" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThe so-called institutional revolution, which lasted seventy years, has ended.
Den så kallade institutionella revolutionen som pågått i sjuttio år är nu över.
EnglishAnd predictably, perhaps, on the fourth day he ended up in the operating room.
Och förutsägbart, kanske, på den fjärde dagen hamnade han vid operationsbordet.
EnglishAt the beginning of 1990, when the occupation ended, Latvians accounted for only 51%.
När ockupationen upphörde i början av 1990 var andelen letter endast 51 procent.
EnglishThis ended only recently with them all being released, virtually without exception.
Detta avslutades först nyligen med att de alla så gott som utan undantag släpptes.
EnglishAnd we left it that when the conflict ended we would revise the financial perspective.
Vad vi bestämde då var att när konflikten löstes skulle vi se över budgetplanen.
EnglishWe have to accept the present common fisheries policy has ended in failure.
Vi måste acceptera att den nuvarande gemensamma fiskeripolitiken har misslyckats.
EnglishThat ended as a result of the efforts of the European Commission, amongst others.
Situationen kunde lösas bland annat tack vare Europeiska kommissionens ansträngningar.
EnglishIt is true that she has ended this, but her health is in a very precarious state.
Även om hennes hungerstrejk nu har avbrutits lider hon av vacklade hälsa.
EnglishIt ended with a new synthesis: Darwin's ideas and Mendel's ideas blending together.
Det slutade i en ny syntes. ~~~ Darwins idéer och Mendels idéer blandade tillsammans.
EnglishThere is even what appears to be an open-ended commitment for more funds in 2011.
Det tycks till och med finnas ett öppet åtagande om mer pengar till 2011.
EnglishGeneral de Gaulle did not disgrace France when he ended the Algerian War.
General de Gaulle skämde inte ut Frankrike när han avslutade kriget i Algeriet.
EnglishThat is why in Austria, and elsewhere, we are calling for open-ended negotiations.
Det är skälet till att vi i Österrike och på andra håll efterlyser öppna förhandlingar.
EnglishWhat action will the Council take to ensure that the practice of caging is ended?
Vilka åtgärder ämnar rådet vidta för att se till att denna praxis med inburning stoppas?
EnglishAnd every now and again, conflict prevention ended in disastrous circumstances.
Men ibland får konfliktförebyggande åtgärder också katastrofala följder.
EnglishThe best human rights policy for Russia would be if the EU ended aid to Yeltsin.
Den bästa människorättspolitiken i Ryssland skulle vara om EU slutade att stödja Jeltsin.
EnglishThe negotiations are regarded as 'a long-lasting and open-ended process'.
Förhandlingarna ses som ”en lång process där resultatet inte är givet på förhand”.
EnglishThe civil war ended just under six years ago, after continuing for more than 20 years.
Inbördeskriget slutade för knappt sex år sedan, efter att ha pågått i mer än 20 år.
EnglishI will continue where the last speaker ended, especially because of the crisis.
Jag tar vid där föregående talare slutade, särskilt på grund av krisen.
EnglishWe had initially wanted EUR 1.5 billion and we ended up with EUR 1.02 billion.
Vi ville inledningsvis ha 1,5 miljarder euro, och vi fick till sist 1,02 miljarder euro.
EnglishA directive intended to encourage recycling has ended up encouraging fly-tipping.
Ett direktiv avsett att uppmuntra återvinning har i stället uppmuntrat dumpning av sopor.