Traducere engleză-suedeză pentru "enforced"

EN

"enforced" suedeză traducere

EN enforced
volume_up
{participiu trecut}

enforced (dar şi: maintained)
enforced
volume_up
genomdrev {perf.c.}
The reports demonstrates how measures were enforced half-heartedly and it highlights the sheer incompetence of Douglas Hogg's vacillating administration.
Rapporten visar hur åtgärder genomdrevs på ett halvhjärtat sätt och belyser ren inkompetens när det gäller Douglas Hoggs vankelmodiga förvaltning.
enforced

Sinonime (în engleză) pentru "enforced":

enforced

Exemple de folosire pentru "enforced" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThere is no point in having new rights for consumers unless they can be enforced.
Det är ingen idé att ge konsumenterna nya rättigheter om de inte kan tillämpas.
EnglishThe ostensible purpose of the directive is to ensure that rights can be enforced.
Det påstådda syftet med direktivet är att garantera att rättigheter kan hävdas.
EnglishIf our legislation is to have any credibility it needs to be enforced effectively.
Om vår lagstiftning ska vara trovärdig måste den tillämpas på ett effektivt sätt.
EnglishObjectives in those fields cannot be enforced at European level; and rightly so.
Mål på detta område kan inte drivas igenom på EU-nivå, och det är helt som sig bör.
EnglishCommissioner, what is the point of our passing laws if they are not enforced?
Herr kommissionär! Vad är meningen med att vi antar lagar om de inte respekteras?
EnglishIt is commendable that this requirement will now be enforced in all Member States.
Det är lovvärt att detta krav nu kommer att genomdrivas i alla medlemsstater.
EnglishThe sentence has not yet been enforced, as Mr Haderer has appealed against it.
Domen har ännu inte verkställts, eftersom Gerhard Haderer har överklagat den.
EnglishThe sentence has not yet been enforced, as Mr Haderer has appealed against it.
Domen har ännu inte verkställts, eftersom Gerhard Haderer har överklagat den.
EnglishThe agreement - the Commission has said so too - is not being enforced resolutely.
Avtalet upprätthålls inte på allvar - det har kommissionen till och med sagt.
EnglishEven the best laws are ineffective unless they are enforced and monitored.
Till och med de bästa lagarna är ineffektiva om de inte tillämpas och övervakas.
EnglishSimilarly, the decisions of the competent judicial institutions must be enforced.
På samma sätt måste de behöriga rättsliga instansernas beslut genomdrivas.
EnglishSecondly, because compliance with the rules cannot be monitored or enforced.
I andra hand eftersom de här reglerna inte kan kontrolleras och inte upprätthållas.
EnglishThe protection of privacy via legislation is only effective if the law is enforced.
Att skydda privatlivet genom lagstiftning är endast effektivt om lagen upprätthålls.
EnglishWe need to ensure that health and safety regulations are strictly enforced.
Vi måste få till stånd en ordentlig skärpning av hälso- och säkerhetsbestämmelser.
EnglishWe still have a lot of work ahead of us before the new texts begin to be enforced.
Det ligger fortfarande mycket arbete framför oss innan de nya texterna träder i kraft.
EnglishWe have the legislation in place, but it is not enforced properly in the Member States.
Vi har lagstiftningen på plats, men den tillämpas inte korrekt i medlemsstaterna.
EnglishUnfortunately, the MARPOL 73/78 Convention was not enforced adequately either.
Tyvärr har Marpolkonventionen 73/78 inte heller genomdrivits tillräckligt.
EnglishAll the institutions in the European Union want the laws enforced properly.
Alla institutionerna i Europeiska unionen vill se lagarna verkställda på rätt sätt.
EnglishIn the future, such enforced cooperation must be used as often as is necessary.
I framtiden måste sådant fördjupat samarbete användas så ofta det behövs.
EnglishIn other words, the laws are in place, but they still need to be enforced.
Lagstiftningen är alltså på plats, men efterlevnaden måste fortfarande förbättras.