Traducere engleză-suedeză pentru "enforcement"

EN

"enforcement" suedeză traducere

volume_up
enforcement {substantiv}

EN enforcement
volume_up
{substantiv}

enforcement (dar şi: appliance, application, implementation)
volume_up
tillämpning {comm. gen.}
Better enforcement of laws: that is for the Commission and the Court.
Bättre tillämpning av lagar: detta är kommissionens och domstolens uppgift.
Control and enforcement by the Member States will be reinforced and improved.
Medlemsstaternas kontroll och tillämpning kommer att förstärkas och förbättras.
Mr Gargani acknowledges that it will be hard to achieve uniform enforcement.
Giuseppe Gargani erkänner att det kommer att bli svårt att uppnå en enhetlig tillämpning.
enforcement
She closed her intervention with the words " enforcement is the priority ".
Hon avslutade sitt inlägg med orden " upprätthållande är en prioritet ".
Finally, we turn to the question of enforcement and paragraph 6 of the resolution.
Avslutningsvis frågan om upprätthållande och punkt 6 i resolutionen.
She closed her intervention with the words "enforcement is the priority" .
Hon avslutade sitt inlägg med orden "upprätthållande är en prioritet".
enforcement
The question is enforcement, which again is in the hands of the Member States.
Frågan rör genomdrivande, något som åter ligger i medlemsstaternas händer.
The relevant national measures contain machinery to ensure their enforcement.
De relevanta nationella åtgärderna innefattar system för att säkerställa deras genomdrivande.
We want legally binding requirements imposed on them, however difficult the enforcement machinery may be.
Vi vill att rättsligt bindande krav införs, hur svår mekanismen för genomdrivande än må vara.
enforcement
This is, in fact, the object of the whole exercise, and the enforcement of this via these measures is of major importance.
Det är egentligen det väsentliga, och ett framtvingande av detta genom dessa åtgärder är mycket viktigt.

Exemple de folosire pentru "enforcement" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishOf course, enforcement may be difficult, but that is not a reason for inaction.
Naturligtvis kan genomförandet bli svårt, men det är inget skäl för overksamhet.
EnglishOf course, each Member State has its own internal regulations for law enforcement.
När det gäller brottsbekämpning finns det självfallet regler i varje medlemsstat.
EnglishWe need uniform regulations on the enforcement of the common fisheries policy.
Vi behöver enhetliga föreskrifter för att genomföra den gemensamma fiskeripolitiken.
EnglishThe problem with EU sanctions has been their lack of rigorous enforcement.
Problemet med EU: s sanktioner har varit deras brist på ordentligt genomförande.
EnglishThe problem with EU sanctions has been their lack of rigorous enforcement.
Problemet med EU:s sanktioner har varit deras brist på ordentligt genomförande.
EnglishEnforcement is much more difficult if cross-border espionage is involved.
Upprätthållandet är desto svårare om det handlar om gränsöverskridande spionage.
EnglishThese enforcement measures apply to Member States whose currency is the euro.
Dessa förstärkta åtgärder är tillämpliga för medlemsstater som har euron som valuta.
EnglishYou stress the lack of enforcement of the current legislation in Member States.
Ni betonar medlemsstaternas brister i fråga om att följa den befintliga lagstiftningen.
EnglishThese databases are available to the law enforcement forces of the world.
Dessa databaser är tillgängliga för brottsbekämpande myndigheter världen över.
EnglishCommissioner, I would ask you to follow up, as you always do, on enforcement issues.
Fru kommissionsledamot! Jag vill be er att som alltid följa upp genomförandeproblemen.
EnglishSurely the aim cannot be to move towards a sort of private enforcement.
Målet kan knappast vara att vi ska sträva efter ett slags privat verkställande.
EnglishI understand there is no standardisation of enforcement of the scheme.
Jag förstår att det inte finns någon standardisering för införandet av systemet.
EnglishThis is exacerbated by serious legislative and enforcement deficiencies.
Detta förvärras av allvarliga brister i lagstiftningen och brottsbekämpningen.
EnglishThere are already plenty of rules, but enforcement and controls are lacking.
Det finns ju redan en mängd bestämmelser där det brister i efterlevnad och kontroller.
EnglishI would ask that special attention be given to the enforcement of these standards.
Jag vill fästa särskild uppmärksamhet vid tillämpningen av dessa normer.
EnglishThe enforcement of our existing laws on animal welfare is far too patchy.
Våra befintliga lagar om djurens välbefinnande tillämpas alldeles för ojämnt.
EnglishRapid crime detection and strict enforcement of penalties are imperative.
Det är av avgörande vikt att snabbt upptäcka brott och tillämpa sträng bestraffning.
EnglishThis regulation will substantially improve the enforcement of this law.
Den här förordningen kommer avsevärt att förbättra efterlevnaden av den här lagen.
EnglishWhere consumer laws have been transposed, enforcement is often patchy and haphazard.
När konsumenträtten har införlivats har genomförandet ofta varit ojämnt och slumpartat.
EnglishAnd, as Parliament knows, I have not been backward when it comes to enforcement.
Och som parlamentet vet, så har jag inte legat på latsidan när det gäller miljöövervakning.