Traducere engleză-suedeză pentru "fall into the hands of"

EN

"fall into the hands of" suedeză traducere

Exemple de folosire pentru "fall into the hands of".

Traduceri similare în dicționarul englez-suedez

fall substantiv
to fall verb
into prepoziţie
the articol
Swedish
hands substantiv
Swedish
to hand verb
hand substantiv
of prepoziţie

Exemple de folosire pentru "fall into the hands of" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishOtherwise, this aid will also fall into the hands of the mafia.
Annars hamnar också den här hjälpen i maffians händer.
EnglishThe data gathered in the so-called old system must not be allowed to leak and fall into unauthorised hands.
De uppgifter som är insamlade i det s.k. gamla systemet får inte läcka ut och komma i händerna på obehöriga.
EnglishYou said a moment ago that, whatever happens, none of this should fall into the hands of repressive authorities.
Ni sa nyss att vad som än händer får inga av dessa uppgifter falla i händerna på förtryckarmyndigheter.
EnglishNow let me point out that we really must not let them fall into the hands of private firms operating for profit.
Låt mig nu framhålla att vi absolut inte får låta detta falla i händerna på privata företag som drivs i vinstsyfte.
EnglishAntipersonnel mines continue to kill innocent people, arms of all kinds proliferate and fall into the hands of child-soldiers.
Truppminor fortsätter att döda oskyldiga, vapen av alla de slag sprider sig och återfinns i händerna på barnsoldater.
EnglishOne is homesickness and attachment to a country that is much too important to be allowed to fall into the hands of extremists.
Den ena orsaken är hennes hemlängtan och samhörigheten med ett land som är alldeles för viktigt för att falla i händerna på extremister.
EnglishHowever, as we speak, weapons made in European Union countries flow by a growing illegal stream to conflict zones and fall into the hands of criminals.
Men i talande stund flödar EU-tillverkade vapen i en illegal ström till konfliktområden och hamnar i kriminella händer.
EnglishMany women and children from Eastern Europe and the Third World, in search of a better life, fall into the hands of new slave drivers during their journey to richer countries.
Många kvinnor och barn från Östeuropa och tredje världen som söker ett bättre liv hamnar under sin resa till rikare länder i händerna på nya slavdrivare.
EnglishWe have become even more aware of it in recent times because of the danger that fissile material and chemical or biological weapons might fall into terrorist hands.
Vi har blivit än mer medvetna om det under senare tid på grund av faran att klyvbart material och kemiska eller biologiska vapen kan hamna i händerna på terrorister.
EnglishI find this particularly regrettable, as the eventual consequence will be that Cuba will, like a ripe apple, fall into the hands of the Americans and of American big business.
Detta beklagar jag alldeles särskilt, eftersom slutresultatet kommer att bli att Kuba faller som ett moget äpple i händerna på Förenta staterna och de amerikanska storkoncernerna.
EnglishWe are working to eliminate other weapons of mass destruction, curb trade in small arms and light weapons and counter the risk that nuclear materials could fall into the hands of terrorists.
Vi arbetar för att eliminera andra massförstörelsevapen, stoppa handeln med handeldvapen och lätta vapen och minska risken för att kärnämnen hamnar i händerna på terrorister.
EnglishI suspect, and I hope I do not offend too many Members by saying this, that one of the reasons is because too often these things fall into the hands of lawyers at domestic level.
Jag misstänker, och jag hoppas att jag inte förolämpar för många ledamöter genom att säga det, att ett av skälen är att alltför ofta hamnar dessa frågor i händerna på jurister på nationell nivå.

Mai multe cuvinte

English
  • fall into the hands of

Mai multe în dicționarul român-englez.