Traducere engleză-suedeză pentru "falls below"

EN

"falls below" suedeză traducere

Exemple de folosire pentru "falls below".

Traduceri similare în dicționarul englez-suedez

to fall verb
fall substantiv
below adverb
below prepoziţie

Exemple de folosire pentru "falls below" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishTheir capacity to participate in the world trade system falls well below the mark.
Deras förmåga att delta i världshandelssystemet är mycket undermålig.
EnglishIt falls well below positions adopted previously by the EP and proposed by the PCP;
Den lever inte alls upp till de ståndpunkter som tidigare antagits av Europaparlamentet och föreslagits av Portugisiska kommunistpartiet (PCP).
EnglishCurrently, the standard of living in all the Polish voivodships falls below 75% of the European Union average.
För närvarande är levnadsstandarden i alla polska vojvodskap lägre än 75 procent av genomsnittet i Europeiska unionen.
EnglishAt the moment Vietnam falls below 50%.
Just nu hamnar Vietnam precis under 50 procent.
EnglishIt is also worthy of note that nickel-metal hybrid batteries do not function when the temperature falls below 10° Celsius.
Det bör också noteras att batterier som innehåller nickel-metallhybrider inte fungerar när temperaturen understiger 10 °C.
EnglishIt is also worthy of note that nickel-metal hybrid batteries do not function when the temperature falls below 10° Celsius.
Det bör också noteras att batterier som innehåller nickel-metallhybrider inte fungerar när temperaturen understiger 10° C.
EnglishIf the price falls below a specific margin, the meat from male cattle at least, must be compulsorily purchased by the European Union.
När priset faller under en viss nivå, är Europeiska unionen tvungen att åtminstone köpa upp köttet från handjuren.
EnglishBut on the other hand, the willingness of the Member States to contribute to financing the Balkans falls far below the mark.
Men å andra sidan är beredvilligheten bland medlemsstaterna att hjälpa till att finansiera stödet till Balkan under all kritik.
EnglishThat burden includes the financial losses suffered in areas where water quality temporarily falls below the required standard.
Den bördan omfattar de ekonomiska förluster som drabbar områden där vattenkvaliteten tillfälligt understiger erforderliga normer.
EnglishIt should also put in place a safety net to guarantee a remunerative price so that the price never falls below the production costs.
Man bör även införa ett skyddsnät som garanterar en viss ersättning så att priset aldrig blir lägre än produktionskostnaderna.
EnglishHowever, if expenditure falls below a certain level, it becomes pointless: if goals remain dreams, then every euro spent will just be thrown down the drain.
Men om utgifterna faller under en viss nivå blir det meningslöst: om målen förblir drömmar kommer varje spenderad euro att ha kastats i sjön.
EnglishHowever, you also call for increased aid per hectare where the cotton area falls below the defined area at national level, and this poses a problem.
Dock kräver ni också ett ökat stöd per hektar när bomullsarealen understiger den fastställda arealen på nationell nivå, och detta innebär ett problem.
EnglishOn the other hand, the committee rejected the proposal to set up a private storage regime whenever the price of rice falls below the effective support price.
Vi har emellertid förkastat förslaget om att skapa ett system för privat lagring varje gång som priset på ris faller under det effektiva stödpriset.
EnglishWe must engage with these countries in an honest dialogue about human rights, being frank where performance falls below international standards, but also recognising improvements where they occur.
Vi måste skapa en öppen dialog med dessa länder om mänskliga rättigheter och vara uppriktiga i de fall de inte når upp till de internationella normerna, men också erkänna de förbättringar som sker.

Mai multe cuvinte

English
  • falls below

În plus, bab.la oferă și dicționarul italian-român pentru ma multe traduceri.