Traducere engleză-suedeză pentru "falls outside the scope"

EN

"falls outside the scope" suedeză traducere

Exemple de folosire pentru "falls outside the scope".

Traduceri similare în dicționarul englez-suedez

to fall verb
fall substantiv
outside substantiv
outside adjectiv
outside adverb
Swedish
outside prepoziţie
the articol
Swedish
scope substantiv
to scope verb
Swedish

Exemple de folosire pentru "falls outside the scope" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishAmendment No 38 is unacceptable as it falls outside the scope of this directive.
Ändringsförslag 38 är inte godtagbar då den inte faller inom ramen för detta direktiv.
EnglishAfter all, the Commission proposal falls outside the scope of Article 93 of the Treaty.
Trots allt faller kommissionens förslag utanför tillämpningsområdet för artikel 93 i fördraget.
EnglishAfter all, the Commission proposal falls outside the scope of Article 93 of the Treaty.
Trots allt faller kommissionens förslag utanför tillämpningsområdet för artikel 93 i fördraget.
EnglishThat applies particularly to this case, which falls outside the scope of EU legislation.
Det gäller i synnerhet för det föreliggande fallet, som ligger utanför EG-rättens tillämpningsområde.
EnglishOne amendment - No 18 - falls outside the scope of the programme.
Ett ändringsförslag - nr 18 - faller utom ramen för programmet.
EnglishAny development of harmonised regulatory approaches falls outside the scope of the framework programme.
Det ingår inte i ramprogrammet att utveckla harmoniserade, reglementerade tillvägagångssätt.
EnglishThe directive states that retaining the content of communications falls outside the scope of the directive.
I direktivet anges att lagring av innehållet i kommunikationen inte omfattas av direktivet.
EnglishFinally, in relation to Amendment No 6, this amendment is not acceptable as it falls outside the scope of this directive.
Slutligen är ändringsförslag 6 inte godtagbart då det inte ligger inom ramen för detta direktiv.
EnglishThe basic problem of education, by which I mean a general curriculum for young people, falls outside the scope of the programme.
Utbildningens huvudsyfte - att allmänbilda unga människor - omfattas inte av programverksamheten.
EnglishThe US is now trying to impose a concept of pre-emptive war against Iraq which falls outside the scope of international law.
I dag försöker man apropå Irak tvinga på oss begreppet förebyggande krig, som inte förekommer inom den internationella rättens ramar.
EnglishI can confirm that the intervention of a contractual provider face-to-face implies that the transaction falls outside the scope of the directive.
Jag kan bekräfta att ingripande från en avtalspart som tillhandahåller tjänster ansikte mot ansikte antyder att transaktionen faller utanför ramen för direktivet.
EnglishHowever, I would like to point out that this issue, as is known, only and exclusively concerns the competences of the Member States and, as such, falls outside the scope of the European Commission.
Jag vill dock påpeka att den frågan, som ni vet, endast gäller medlemsstaternas befogenheter och inte ligger inom kommissionens behörighetsområde.
EnglishThe issue of vending machines falls outside the scope of this text but the Commission would be willing to examine it in another context to see what approaches would be possible.
Frågan om försäljningsmaskiner faller utanför denna texts räckvidd, men kommissionen skulle gärna granska den frågan i ett annat sammanhang för att se vilka metoder som skulle vara möjliga.
EnglishHowever, I would like to point out that this issue, as is known, only and exclusively concerns the competences of the Member States and, as such, falls outside the scope of the European Commission.
En överenskommelse om den metoden skulle vara en lösning på de problem avseende antingen dubbel beskattning eller icke beskattning som medborgare och medlemsstater har att kämpa med just nu.

Mai multe cuvinte

English
  • falls outside the scope

Caută mai multe cuvinte în dicționarul român-englez.