Traducere engleză-suedeză pentru "family unit"

EN

"family unit" suedeză traducere

Exemple de folosire pentru "family unit".

Traduceri similare în dicționarul englez-suedez

family substantiv
unit substantiv
it pronume
Swedish

Exemple de folosire pentru "family unit" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishWe have the European model of the family farming based unit, which we have to defend.
Vi måste försvara den europeiska modellen som är baserad på familjejordbruk.
EnglishA strong family unit is essential to ensuring the protection of children.
En stark familj är oundgänglig för att säkerställa skyddet av barnen.
EnglishThese are the trends that are currently influencing the family unit and, indeed, society as a whole.
Detta är de faktorer som för närvarande påverkar familjen och i slutändan samhället i helhet.
EnglishWithout the family unit, there cannot be a well-functioning society.
Förutan familjeenheter inget funktionsdugligt samhälle.
EnglishFurthermore, women are still central to the family unit.
Kvinnorna är dessutom fortfarande centrala för familjen.
EnglishOne of the crucial issues to be decided is the definition of the family unit for verification purposes.
Ett av de viktigaste frågorna att fatta beslut om är definitionen av familjeenheten som skall användas i verifieringssyfte.
EnglishThe best and most natural way to secure support of this kind is to protect the family as the basic unit of society.
Det bästa och mest naturliga sättet att säkra stöd av detta slag är att skydda familjen som samhällets grundenhet.
EnglishThe family is the smallest unit in the state.
EnglishThe report also highlights the standard model and philosophy of the family as a production unit which solves the needs of its members.
I betänkandet lyfts också familjestandardmodellen och familjefilosofin fram som en produktionsenhet som uppfyller sina medlemmars behov.
EnglishFamily reunification enables the family unit to be protected and makes the integration of third-country nationals into Member States easier.
Familjeåterförening är något som skyddar familjeenheten och gör det lättare för medborgare från tredje land att integreras i medlemsstaterna.
EnglishA computerised database will also allow the traceability of every process implemented to protect the family unit while they are in the process of resettling.
En datoriserad databas ska även göra det möjligt att spåra alla processer som införs för att skydda familjen som enhet under vidarebosättningsprocessen.
EnglishI strongly support the family unit being based on the natural order of complementary sex couples and I value the benefit to children which results.
Jag stöder starkt kärnfamiljen som grundar sig på den naturliga ordningen med par av kompletterande kön och jag sätter värde på de fördelar som detta innebär för barnen.
EnglishThe European Parliament has a quite different view and instead emphasises the family as the basic unit for providing love and care to the next generation.
Europaparlamentet har en helt annan uppfattning och betonar i stället familjen som den grundläggande enheten för att ge omsorg och kärlek till det uppväxande släktet.
EnglishThis means granting the right to live as a family unit, combating discrimination in accommodation, employment, leisure, and full nationality rights.
En förutsättning är att familjer får återförenas, att vi motverkar diskriminering i fråga om bostad, arbete, fritid och den fullständiga rätten att vistas på EU: s territorium.
EnglishConsider, for example, the safeguarding of Christian roots and the traditional family unit - a man and a woman united by the common goal of procreation.
Jag tänker till exempel på försvaret av våra kristna rötter och familjen i dess traditionella form: en man och en kvinna som förenas av det gemensamma syftet att skapa nytt liv.
EnglishIt is a message to the world that even so-called modern Europe still realises that the family is the basic unit in which love is given to the next generation.
Det är ett budskap till världen att även det så kallade moderna Europa fortfarande inser att familjen är den grundläggande enhet där kärlek ges till det uppväxande släktet.
EnglishViolence against elderly relatives, psychological problems, physical and mental violence before and after divorce, when exercising visiting rights or in the case of a newly formed family unit.
Våld mot äldre, psykiska problem, fysiskt och psykiskt våld före och efter en skilsmässa där umgängesrätt föreligger eller inom en nybildad familj.
EnglishIt must be emphasised that family reunification helps to secure values that are entirely fundamental to every individual: the family unit and a normal family life.
Det finns anledning att påpeka att familjeåterföreningarna medverkar till att garantera grundläggande värden för varje enskild individ: Familjens sammanhållning och ett normalt familjeliv.
EnglishOnce they have left the family unit, perhaps expelled from it, women are often regarded as fair game, and it is almost inconceivable in our emancipated society how they can be pursued.
Kvinnor som en gång uteslutits, kanske utstötts ur familjegemenskapen är ofta fredlösa, och vi i vårt emanciperade samhälle kan knappt föreställa oss det sätt på vilket de kan bli förföljda.

Mai multe cuvinte

English
  • family unit

În dicționarul român-italian vei găsi mai multe traduceri.