EN filling
volume_up
{substantiv}

1. general

filling (dar şi: ingredient, mixture, pick, strain)
filling (dar şi: pick, weave, web, weft)
volume_up
väv {comm. gen.}
filling
volume_up
ifyllning {comm. gen.}
filling
volume_up
igensättning {comm. gen.}
filling (dar şi: pick, weft, woof)
volume_up
väft {comm. gen.}

2. "filling in a tooth"

filling (dar şi: center, centre)
volume_up
fyllning {comm. gen.}
I hope that these gaps can still be filled, so that we are talking about a real filling.
Jag hoppas att det som saknas kommer att fyllas ut för att resultera i en verklig fyllning.
If the black filling of the characters is a nuisance during the editing process, you can temporarily change it to, say, 10 % gray by choosing Format - Area.
Om skrivtecknens svarta fyllning stör vid redigeringen ändrar du den tillfälligt till t.ex. 10% grått med kommandot Format - Yta.
We risk deforesting to a height of 152m and then, due to the price of water, seeing that filling to a height of 139m is enough for agricultural requirements.
Vi riskerar att först hugga ner allt upp till 152 meter och därefter konstatera att en fyllning till 139 meter vore tillräckligt för jordbruksbehoven.
filling
volume_up
fyllnad {comm. gen.}
filling
volume_up
plomb {comm. gen.}

Sinonime (în engleză) pentru "filling":

filling
fill

Exemple de folosire pentru "filling" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishIt is to listen to the clamour that is filling the streets and squares of our cities.
Den handlar om att lyssna på de protester som gatorna och torgen i våra städer fylls av.
EnglishThe filling material consisting of rubber granules, but may have different origins.
Fyllnadsmaterialet består av gummigranulat, men kan ha olika ursprung.
EnglishThis is certainly true of the brewing sector and of filling station contracts.
Marknadsaktörer som verkar inom ölsektorn eller som har avtal med bensinstationer gör det inte.
EnglishTechnical standards and form filling and safety requirements all make for non-tariff barriers.
Tekniska standarder, blanketter och säkerhetskrav bidrar till icke-tariffära hinder.
EnglishSo far there are only about 40 hydrogen filling stations in the whole of Europe.
Hittills finns det bara ett fyrtiotal tankstationer i hela EU.
EnglishHowever, it is also important to create a filling station infrastructure.
Men det är också viktigt att inrätta infrastruktur för tankstationer.
EnglishAt the same time, there are developments under way involving vehicles and also filling stations.
Samtidigt är det en utveckling på gång med fordon och också med tankstationer.
EnglishAnd nothing pleased Klaus more than spending an afternoon filling up his head with their contents.
Och Klaus var aldrig så nöjd som efter en eftermiddag med näsan djupt i böckerna.
EnglishThere are no prospects, for example, for filling in the democratic deficits that we are all aware of.
Inget planeras till exempel för att kapa de kända demokratiska underskotten.
EnglishThe question of filling station infrastructure will be handled by a public-private partnership.
Frågan om en infrastruktur med tankstationer ska hanteras av ett offentligt-privat partnerskap.
EnglishA completely new type of criminal has been busy filling his pockets with billions of ‘green kroner’.
En helt ny typ av kriminella har skyndat sig att mjölka miljardtals gröna kronor i egen ficka.
EnglishThere are many highly profitable types of services, notably those filling specific niches.
Det finns många kraftigt vinstgivande typer av tjänster, speciellt de som är inriktade på specifika nischer.
EnglishThe State must ensure that filling stations face up to their responsibility through legislation and temporary funding.
Staten måste genom lagstiftning och temporära bidrag se till att mackarna tar sitt ansvar.
EnglishI actually met her filling her Cadillac up with gas.
Jag träffade henne faktiskt när hon tankade sin Cadillac.
EnglishAt the same time, there is no clear opinion on whether there are appropriate alternative filling materials.
Samtidigt finns det ingen tydlig uppfattning om huruvida det finns lämpliga alternativa fyllnadsmaterial.
EnglishMoreover, the filling of vacancies resulting from retirement will not be considered an automatic process.
Vidare kommer fyllandet av vakanser till följd av pensioneringar inte att anses vara en automatisk process.
EnglishNor I am aware of having received any complaint about recruitment and the filling of senior posts.
Jag känner inte heller till att jag har fått några klagomål om rekrytering och tillsättning av högre befattningar.
EnglishThe filling in of such content should not be governed and regulated to too great an extent 'from the top down'.
Skapandet av innehåll bör inte toppstyras i för hög grad.
EnglishThis problem of filling in forms is a vital one.
Problemet med ifyllande av blanketterna är grundläggande.
EnglishIn my homeland, Sweden, the last filling station on a drive to the north is in Uppsala, which is in the middle of the country.
I mitt hemland, Sverige, finns den sista nordliga macken i Uppsala, vilket är mitt i landet.