Traducere engleză-suedeză pentru "financial accountability"

EN

"financial accountability" suedeză traducere

Exemple de folosire pentru "financial accountability".

Traduceri similare în dicționarul englez-suedez

financial adjectiv
accountability substantiv
account substantiv

Exemple de folosire pentru "financial accountability" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishI stress this is only the beginning of a process of stricter and more rigorous financial control and accountability.
Jag betonar att detta bara är början på en strängare och mer rigorös finanskontroll och ansvarighet.
EnglishHowever, the greatest reason for reform is to clarify personal responsibility and financial accountability.
Den största orsaken till förnyelse är dock att förtydliga det personliga ansvaret och redovisningsskyldigheten.
EnglishFurthermore, no sanction against it is laid down which, in an extraordinarily acute manner, raises the problem of its financial accountability.
Inga sanktioner planeras heller mot den, vilket på ett mycket allvarligt sätt ställer frågan om dess ekonomiska ansvar.
EnglishIn view of the novel nature of this structure, ambitious provisions with regard to transparency and budgetary and financial accountability need to be applied.
Med tanke på att denna struktur inte har prövats förut är det viktigt med öppenhet och insyn samt budgetmässig och finansiell ansvarsskyldighet.
EnglishThe scientific community is urgently calling for harmonisation of the rules and procedures and for a general simplification of the financial accountability requirements.
Det vetenskapliga samfundet efterlyser en snabb harmonisering av regler och förfaranden och en allmän förenkling av kraven på ekonomisk redovisning.
EnglishNevertheless, it is at least as important to define and comply with budgetary principles and financial rules, due to budgetary and financial accountability.
Till följd av den budgetrelaterade och ekonomiska ansvarsskyldigheten är det likväl minst lika viktigt att definiera och efterleva budgetprinciper och ekonomiska regler.
EnglishThis is already enough to bring this metaphorical volcano to a head, so we can do without poor financial accountability and public distrust causing the volcano to erupt.
Det finns redan tillräckligt för att vulkanmetaforen ska dyka upp i huvudet. Vi vill därför slippa att dålig ekonomisk redovisning och allmänhetens misstroende leder till ett vulkanutbrott.
EnglishIts financial accountability is also poorly defined in the Treaty, which has not a word to say about objectives, and does not define monetary stability, a very relative concept.
Det ansvaret definierades f.ö. dåligt i fördraget som inte säger ett ord om vare sig målsättningarna eller hur valutastabiliteten som är ett mycket relativt begrepp skall definieras.
EnglishAdditionally, the proper implementation of European-funded TACIS projects is being frustrated by poor management and by a lack of adequate information and sound financial accountability.
Dessutom störs genomförandet av Tacis-projekt som finansieras med EU-pengar genom dålig ledning och genom bristen på tillräcklig information och lämplig ekonomisk redovisning.

Mai multe cuvinte

English
  • financial accountability

Mai multe traduceri pe bab.la în dicționarul român-italian.