EN finely
volume_up
{adverb}

finely (dar şi: fine, swimmingly, okay, tenuously)
volume_up
fint {adv.}
finely (dar şi: carefully, well, accurately, strictly)
volume_up
noga {adv.}
Den kompromissen är mycket noga avvägd.
The compromise as reflected in the negotiated common position of the Council represents a finely balanced solution.
Den kompromiss som återspeglas i rådets framförhandlade gemensamma ståndpunkt står för en noga avvägd lösning.
finely (dar şi: brilliantly, fine, great, first-rate)
Our Constitution is a finely crafted document, which enshrines the values and beliefs that have sustained the people of Ireland through the best and worst of times.
Vår författning är ett noggrant utarbetat dokument som innehåller de värden och uppfattningar som bistått det irländska folket i tider av medgångar, såväl som motgångar.
finely (dar şi: ably, adeptly, adroitly, deftly)
finely (dar şi: strongly, sharply)
volume_up
skarpt {adv.}
finely (dar şi: subtly)
finely

Exemple de folosire pentru "finely" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishI was detained in another meeting and I tried to time my arrival too finely.
Jag blev fördröjd i ett annat sammanträde och jag avsatte inte tillräckligt med tid för att komma hit.
EnglishThey will not be broken down so finely, but they should still provide a clear overview of the market.
Den skall inte vara strukturerad i detalj, men ändå garantera en överblick av marknaden.
EnglishThe programme as it stands needs to be finely tuned in a number of areas.
Programmet behöver finjusteras på ett antal områden.
EnglishIn its proposal the Commission has put forward an interesting concept, though perhaps it is somewhat too finely woven.
Kommissionen lagt fram ett intressant förslag, även om det kanske är en aning för finvävt.
English. - Early learning in the EU follows a long and finely differentiated tradition in the different Member States.
Tidig inlärning i EU följer en lång och mycket varierande tradition i de olika medlemsstaterna.
EnglishThese powers must be finely balanced.
Vi måste vara mycket uppmärksamma när det gäller maktbalansen.
EnglishThe six million dollar question now is how we can translate the finely worded ideas we have all expressed into reality.
Den stora frågan är nu hur vi skall kunna omsätta de vackra tankar som vi alla har uttalat i verklighet.
EnglishI believe that these will offer a more finely nuanced reading of some of the proposals contained in the report.
Jag anser att dessa ändringsförslag kommer att ge en mer välnyanserad läsning av vissa av förslagen i betänkandet.
EnglishPresident Barroso, many countries around the world have finely worded bills of rights in their constitutions.
(EN) Herr kommissionsordförande! Många länder världen över har vackert formulerade lagar om mänskliga rättigheter i sina förordningar.
EnglishYes, we are all aware of the need to manage, through measures implemented by the governments, the finely-balanced biology of fish species.
Ja, vi är alla medvetna om att vi måste styra fiskarternas biologiska jämvikt med hjälp av offentliga åtgärder.
EnglishWhat we have is a finely-tuned balance, including the fact that the Council alone has the last word when it comes to own resources.
Jag har visserligen överskridit min tid, men jag vill ändå säga att godkännandet av budgeten är parlamentets privilegium.
EnglishWhat we have is a finely-tuned balance, including the fact that the Council alone has the last word when it comes to own resources.
Det vi har är en finstämd jämvikt, inbegripet det faktum att rådet är den som har sista ordet när det gäller de egna medlen.
EnglishThe ECOFIN Council has listed possible approaches to a more finely-honed evaluation of the nation states’ efforts at achieving stability.
Ekofinrådet räknade upp möjliga sätt att göra en mer djuplodande bedömning av nationalstaternas ansträngningar att skapa stabilitet.
EnglishThe contents of this thematic programme are the expression again of a finely balanced compromise, in particular with the Member States in the Council.
Innehållet i detta tematiska program är ännu ett uttryck för en väl avvägd kompromiss, särskilt med medlemsstaterna i rådet.
EnglishIn Germany, the responsibility lies with 16 federal states and two ministries, which is too finely distributed for a European crisis.
I Tyskland är det 16 förbundsländer och två ministerier som bär ansvaret, vilket är en alldeles för dålig fördelning för att vara en europeisk kris.
EnglishThe finely balanced outcome of the Convention is also reflected in the three components of the Union's finances: own resources, multiannual financial framework, and the annual budget process.
Den som vill ha ett lyckat slutresultat av regeringskonferensen bör se till att dessa överenskommelser inte rivs upp igen.
EnglishThe aid outlined by the Commission will not make it possible to maintain production in parts of the Union where the whole social situation is very finely balanced.
Det stöd som kommissionen beskriver kommer inte att kunna bidra till upprätthållandet av produktionen i delar av unionen där hela samhällsbalansen är mycket känslig.
EnglishThis resolution is sufficiently firm, but also finely nuanced so that it expresses our satisfaction on the first issue as well as our concern about the second.
Denna resolution är tillräckligt bestämd men också välnyanserad, vilket innebär att den ger uttryck för vår tillfredsställelse över det första likväl som vår oro över det andra.
EnglishThen, I hope, I will be receiving feedback from them and, if necessary, we will look into the provisions in order to make them more finely-tuned to the only objective that we need to target.
Sedan hoppas jag på feedback från dem och en eventuell genomgång av bestämmelserna för att göra dem mer finstämda mot det enda mål vi behöver rikta in oss på.
EnglishIt has the advantage of clarity, and it can collect data and exchange experiences in order to agree on objectives and finely tune solid, comparative indicators and put forward recommendations.
Fördelarna är tydlighet, insamling av uppgifter, utbyte av erfarenheter för att sedan komma överens och ställa upp indikatorer för jämförelse och ge rekommendationer.