EN finished
volume_up
{adjectiv}

finished (dar şi: exhausted, over, past, washed-up)
volume_up
slut {adj.}
And then the plot thickened: when the concert finished, you said, they turned it right down.
Sedan tätnade intrigen – när konserten var slut sa ni att de stängde av den helt.
The time has now come for us to say to the Council that these little games are finished.
Det är nu dags för oss att säga till rådet att det är slut med dessa små spel.
So much for that footnote - I have finished, Mr President.
Slut på parentesen, jag slutar här, herr ordförande.
finished (dar şi: complete, done, fit, made)
You'll participate in the entire process from concept to finished product.
Du deltar i hela kedjan från idé till färdig produkt.
I have finished, and there is no need for you to use your gavel.
Jag är färdig, och ni behöver inte använda er ordförandeklubba.
A poem is never finished, only abandoned, said a Mediterranean poet born in Sète.
Man blir aldrig färdig med en dikt utan överger den bara, säger en Medelhavspoet som föddes i Sète.

Sinonime (în engleză) pentru "finished":

finished
English

Exemple de folosire pentru "finished" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishYou can put your gavel down now, Mr President, because I have finished on time.
Ni kan lägga ned er ordförandeklubba nu, herr talman, för jag har avslutat i tid.
EnglishI would like to emphasise that the work will of course not be finished in June.
Jag vill betona att arbetet självfallet inte kommer att vara avslutat i juni.
EnglishSecondly, protectionism with regard to certain finished products from South Africa.
För det andra: protektionism vad gäller vissa färdiga produkter från Sydafrika.
EnglishBut negotiations on our common steps at expert level are, to date, not finished.
Förhandlingarna om våra gemensamma åtgärder på expertnivå har dock inte avslutats än.
EnglishRegrettably, you raised the point when we had finished that part of the procedure.
Tyvärr tog ni upp detta när vi redan hade avslutat den delen av förfarandet.
EnglishI will give the floor briefly to Mr Daul and Mr Verhofstadt and then it is finished.
Jag ger Joseph Daul och Guy Verhofstadt ordet helt kort och sedan avslutar vi.
EnglishWhen you are finished, click Back to select a profile and start Communicator.
När du är klar klickar du på Starta, väljer profil och startar Communicator.
EnglishThe Intergovernmental Conference has finished its work of the lawyers and experts.
Regeringskonferensen har fullbordat sitt arbete med jurister och experter.
EnglishYou can edit an object in the group, and exit the group when you are finished.
Då kan du redigera det önskade objektet och sedan lämna grupperingen igen.
English., because the sitting finished earlier.
Just den dagen reste jag klockan ett eftersom sammanträdet avslutades tidigare.
EnglishWe have not finished yet if we are really voting out pilotage services tomorrow.
Vi är inte klara än om vi i morgon verkligen röstar bort lotstjänsterna.
English., because the sitting finished earlier.
Just den dagen reste jag klockan ett eftersom sammanträdet avslutades tidigare.
EnglishMr President, I will mainly speak on the same subject the last speaker finished on.
Fru talman! Jag skall huvudsakligen tala om det som den föregående talaren slutade med.
EnglishThe French President finished by saying: 'the world cannot accept this!'
Den franske presidenten avslutade med att säga: ”världen kan inte acceptera detta!”
EnglishMr President, I shall start by carrying on exactly where Minister Haarder finished.
(EN) Herr talman! Jag skall inleda med att fortsätta exakt där minister Haarder slutade.
EnglishMr Elles, the matter is finished unless you wish to raise a point under the Rules.
Herr Elles! Frågan är avslutad om ni inte önskar att ta upp något enligt arbetsordningen.
EnglishDealing with it has required a great deal of time, and the task is not finished even now.
Det har krävt mycket tid att hantera den och uppgiften är ännu inte avslutad.
EnglishWe had just finished in the groups, and then we quickly came running along here.
Vi i vår grupp hade precis blivit klara och då skyndade vi oss hit.
EnglishIn this debate, we have very often forgotten that Georgia has just finished fighting a war.
I denna debatt har vi mycket ofta glömt att Georgien just utkämpade ett krig.
EnglishWe finished up as the United States ' junior partner instead of an equal one.
Det slutade med att vi blev USA: s underordnade partner i stället för en likvärdig partner.