EN forwarded
volume_up
{participiu trecut}

forwarded
If so, have you already forwarded this documentation to the committee responsible?
Om svaret är ja, har ni då redan vidarebefordrat detta material till ansvarigt utskott?
I have forwarded the request contained in Mr Farage's letter to the competent committee for consideration.
Jag har vidarebefordrat Nigel Farages skriftliga begäran till det behöriga utskottet för utvärdering.
We conducted a feasibility study, which we forwarded to the European Parliament, identifying the requests made to us by Member States.
Vi har utfört en genomförbarhetsstudie, som vi har vidarebefordrat till Europaparlamentet, där vi kartlägger de önskemål som framförts av medlemsstaterna.

Exemple de folosire pentru "forwarded" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishEvidently, the government did submit a plan, but this was not forwarded in time.
Regeringen lämnade tydligen in en plan, men den vidarebefordrades inte i tid.
EnglishWe forwarded all the documents that were requested, which ran to thousands of pages.
Vi har överlämnat alla dokument de har begärt, vilket har varit tusentals sidor.
EnglishYour question is, of course, pertinent and will be forwarded to the Council.
Er fråga är naturligtvis relevant och kommer att vidarebefordras till rådet.
EnglishInstead it can and should be forwarded to non-governmental and social organisations.
I stället kan och bör det ges till icke-statliga och sociala organisationer.
EnglishThis administration then forwarded her application to the Dutch authorities.
Myndigheten vidarebefordrade sedan hennes ansökan till de nederländska myndigheterna.
EnglishMr Schulz’ s remark will naturally be forwarded to the relevant bodies.
Martin Schulz anmärkning kommer givetvis att vidarebefordras till berörda organ.
EnglishThe Commission only forwarded the draft directive to Parliament on Monday.
Kommissionen översände först på måndagen utkastet till direktiv till denna kammare.
EnglishMr Schulz’s remark will naturally be forwarded to the relevant bodies.
Martin Schulz anmärkning kommer givetvis att vidarebefordras till berörda organ.
EnglishFull details of this case have been previously forwarded to Mr Nielson's private office.
Fullständiga uppgifter om detta har tidigare skickats till Nielsons kansli.
EnglishIt will be forwarded to Nice, where we naturally hope it will be endorsed.
Den kommer att överlämnas till, och, vilket vi självklart hoppas på, stadfästas i Nice.
EnglishThis opinion will be forwarded to the European Parliament and to the Council.
Detta yttrande kommer att överlämnas till Europaparlamentet och rådet.
English, printed, faxed, forwarded) without being displayed to the person you sent it to.
skrivits ut, faxats, vidarebefordrats) utan att personen som du skickade det till har visat det.
EnglishAnd finally, what is the position with the dossiers being forwarded to the justice authorities?
Slutligen: Hur förhåller det sig med akterna till de rättsliga myndigheterna?
EnglishYou will be informed, via e-mail, about which service your question has been forwarded to.
Du kommer via e-post att informeras om vart din fråga vidarebefordrats.
EnglishAny existing messages that the filter applies to will not be forwarded.
Befintliga meddelanden som filtret tillämpas på vidarebefordras inte.
English   All that will be forwarded to the relevant office of the House.
   – Allt ni har sagt kommer att vidarebefordras till vederbörande funktion i kammaren.
EnglishHas the recently completed study been forwarded to the Council?
Har den nyligen utarbetade undersökningen vidarebefordrats till rådet?
EnglishI have noted your statement, which will be forwarded as you request.
Jag noterar ert inlägg som kommer att överlämnas enligt era önskemål.
EnglishThese amendments have, by the way, already been forwarded to the European Parliament for opinions.
Dessa förslag har för övrigt redan lämnats över till Europaparlametet för synpunkter.
EnglishIt shall also be forwarded to the European Parliament for information.
Begäran skall även översändas till Europaparlamentet för kännedom.