Traducere engleză-suedeză pentru "found a way"

EN

"found a way" suedeză traducere

Exemple de folosire pentru "found a way".

Exemple de folosire pentru "found a way" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

English1877 is also the year we found a way to get around the Fort Laramie Treaties.
1877 är också året när vi hittade ett sätt att gå runt Fort Laramie-avtalen.
EnglishThe only difference is that the Strasbourg issue has found its way into the media.
Enda skillnaden är att Strasbourgfrågan har kommit ut i medierna.
EnglishSome 70% of monies wrongly paid out have never found their way back to the EU budget.
Ungefär 70 procent av de felaktigt utbetalda beloppen kommer aldrig tillbaka till EU:s budget.
EnglishIt was the French Presidency that found the way to the emergency exit.
Det var det franska ordförandeskapet som hittade fram till nödutgången.
EnglishHowever, we have not found a way to capitalise on those properties and those businesses.
Vi har emellertid inte funnit något sätt att kapitalisera dessa egendomar och affärsrörelser på.
EnglishWe have found a way of responding very quickly and very flexibly.
Vi har hittat ett sätt att reagera mycket snabbt och mycket flexibelt.
EnglishThe question is: why have you not found a way to support radio?
Och frågan är varför ni inte finner ett sätt att stödja även radion.
EnglishSome 70 % of monies wrongly paid out have never found their way back to the EU budget.
Det är upp till oss som utgör Europeiska unionen att utveckla lämpliga strategier för att förhindra detta.
EnglishIn some areas the presidency has found a way forward.
Ordförandeskapet har med egna medel visat prov på sin välkända pragmatism.
EnglishI signed another motion, and my signature must somehow have found its way onto this motion.
Jag undertecknade ett annat förslag, och den namnteckningen måste på något sätt ha glidit över på detta förslag.
EnglishIn some areas the presidency has found a way forward.
Ordförandeskapet har på några områden hittat den rätta vägen.
EnglishParliament has found a way that is flexible and secure.
Parlamentet har kommit på en flexibel och säker lösning.
EnglishAnd I think we found a way to solve your money problems.
Och jag tror vi har kommit på hur vi ska lösa ekonomin.
EnglishBut the printer companies found a way around that.
Men skrivarföretagen hittade ett sätt att kringgå detta.
English(DE) Mr President, ladies and gentlemen, in critical situations, Europe has always found a way out of a crisis.
(DE) Herr talman, mina damer och herrar! I kritiska situationer har EU alltid funnit en väg ut ur krisen.
EnglishI would like to say perhaps one thing here which affects me personally and which has already found its way into the media.
Här vill jag nämna en sak som påverkar mig personligen och som redan har hittat vägen till media.
EnglishIn addition, I am still extremely unhappy about how these sections have once more found their way into the text.
Dessutom är jag fortfarande mycket missnöjd med hur dessa avsnitt ännu en gång har nästlat sig in i texten.
EnglishMaybe I've finally found it way down here in the mud.
Kanske har jag till slut hittat det här i leran.
EnglishI am extremely concerned that after the Moluccas this anti-Christian force should have found its way to Sulawesi too.
Jag är ytterst oroad över att denna anti-kristna makt, efter Moluckerna, nu också fått fäste på Sulawesi.
EnglishFinally, Mr Kilroy-Silk, who spoke earlier, patently has not even found his way to the classroom of his kindergarten.
Till sist har Robert Kilroy-Silk, som talade tidigare, uppenbarligen inte ens hittat till sitt rum på dagis.

Mai multe cuvinte

English
  • found a way

Și mai multe traduceri în dicționarul englez-român pe bab.la.