Traducere engleză-suedeză pentru "found to have"

EN

"found to have" suedeză traducere

Exemple de folosire pentru "found to have".

Exemple de folosire pentru "found to have" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishA quarter of trees were found to have lost a considerable proportion of their needles or leaves.
Hos en fjärdedel av träden konstaterades en avsevärd förlust av blad eller barr.
EnglishAny infringements that are found to have taken place will be prosecuted.
Åtal kommer att väckas för alla överträdelser som befinns ha ägt rum.
EnglishThose responsible for the explosions in Moscow have not been found, or have at least not been charged.
Några skyldiga till sprängningarna i Moskva har man inte hittat, de har åtminstone inte åtalats.
EnglishPenalties must be imposed by the national courts as soon as an offence is found to have been committed.
Sanktioner måste utdömas av nationella domstolar så snart man funnit att en överträdelse begåtts.
EnglishShe was later found to have taken heroin by inhalation.
Senare visade det sig att hon hade inhalerat heroin.
EnglishThe directive maintains that meat from poultry found to have LPAI is safe to enter the food chain.
I direktivet hävdas att kött från fjäderfä hos vilka man har konstaterat LPAI med säkerhet kan ingå i livsmedelskedjan.
EnglishDespite the thorough inventory, I want to confirm that no bank accounts were found that have been unknown to the Commission at this stage.
Jag är angelägen om att slå fast att inga för kommissionen okända bankkonton, trots den grundliga inventeringen, hittills har påträffats.
EnglishAccording to data supplied by the Commission, in 2006-2008, only 45 illegal immigrants throughout the entire European Union were found to have come from Taiwan.
Enligt uppgifter från kommissionen påträffades under perioden 2006-2008 endast 45 irreguljära invandrare från Taiwan på EU:s territorium.
EnglishThey were found to have suffered from serious haematomas, damage to the liver and internal organs. and they showed signs of divers’ disease, as it is known.
Efteråt kunde man konstatera att de hade drabbats av allvarliga inre blödningar, skador på lever och inre organ och att de uppvisade symptom på dykarsjuka.
EnglishIn the UK, members of the so-called "Wonderland Club" , an Internet paedophilia ring, were arrested and found to have sites in 12 different European countries.
I Förenade kungariket anhölls medlemmar i den så kallade "Wonderland Club", en pedofililiga på Internet, och befanns ha webbplatser i 12 olika europeiska länder.
EnglishIn the UK, members of the so-called " Wonderland Club ", an Internet paedophilia ring, were arrested and found to have sites in 12 different European countries.
I Förenade kungariket anhölls medlemmar i den så kallade " Wonderland Club ", en pedofililiga på Internet, och befanns ha webbplatser i 12 olika europeiska länder.
EnglishThe role of the United Nations has been just as ineffective, for any UN resolutions that the great powers have found indigestible have been systematically ignored or sidestepped.
FN:s roll har varit lika verkningslös, eftersom alla FN-resolutioner som supermakterna inte har tyckt om har ignorerats eller kringgåtts systematiskt.
EnglishLastly, even when sportsmen are found to have cheated, the real winners are denied recognition for their victory because of delays attributable to the testing system.
Till sist: Även när idrottsmän ertappas med att ha fuskat, får de verkliga vinnarna inget erkännande för sin seger på grund av förseningar som beror på testsystemet.
EnglishMore inspection, more controls, high penalties and loss of the licence where offences are found to have been committed, these would bring about more effective improvements for us all.
Fler inspektioner, fler kontroller, höga straff och förlust av tillstånd vid överträdelser, det skulle leda till mer verksamma förbättringar för oss alla.
EnglishMethanol abuse of this kind has been found to have caused hundreds of deaths, the victims in many cases being young people who drank the methanol in the washer fluids in order to get drunk.
Metanolmissbruket har orsakat hundratals dödsfall och offren var i många fall unga människor som drack metanolen i spolarvätskorna för att berusa sig.
EnglishThis is so that when candidates selected in competitions are found to have similar competences, the deciding factor for appointment should be the geographical criterion.
Den innebär att den avgörande faktorn i sådana fall där kandidater väljs ut i konkurrens med varandra och där flera har liknande kompetens bör vara det geografiska kriteriet.
EnglishLastly, even when sportsmen are found to have cheated, the real winners are denied recognition for their victory because of delays attributable to the testing system.
En detalj som jag tror måste uppmärksammas mer är angivelsen av vilka droger olika läkemedel innehåller, eller av de läkemedel som förts upp på förteckningen över dopningspreparat.
EnglishAnother proposal is that businesses found to have been involved in corruption in respect of projects in developing countries should thereafter be excluded from European tenders.
Ett annat förslag är att företag som visar sig ha varit inblandade i korruption när det gäller projekt i utvecklingsländer därefter bör uteslutas från upphandlingar inom EU.
EnglishAlthough most of the waste included on the 'green' list is not hazardous, there are some types of waste on this list which have been found to have hazardous properties.
Även om större delen av det avfall, som är uppfört på den gröna listan, inte är farligt, är det emellertid vissa former av avfall på denna lista, som har visat sig ha farliga egenskaper.
EnglishFor example, the boy from the north of England who had learning difficulties and was written off by the education service, but was then found to have musical ability.
Som exempel kan nämnas pojken från norra England som hade inlärningssvårigheter och som avfärdades av utbildningsförvaltningen, men sedan upptäckte man att han var en musikalisk begåvning.

Mai multe cuvinte

English
  • found to have

În dicționarul român-italian vei găsi mai multe traduceri.