Traducere engleză-suedeză pentru "found work"

EN

"found work" suedeză traducere

Exemple de folosire pentru "found work".

Exemple de folosire pentru "found work" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishI found this work interesting, useful, and full of challenges and pleasant moments.
Arbetet har varit intressant, meningsfullt och fullt av utmaningar och trevliga stunder.
EnglishI have to say that as an engineer I also found it difficult to work with.
Jag måste säga att jag som ingenjör även fann det svårt att arbeta med detta betänkande.
EnglishPerhaps they could not find a job at first but found work on the other side of the border.
De kanske inte har fått jobb från början men får ett jobb på den andra sidan landsgränsen.
EnglishWe can offer to our neighbour from the other side of the River Bug the standards and rules that we have found to work.
Vi kan ge vår granne på andra sidan floden Bug de normer och regler som vi har konstaterat fungerar.
EnglishI believe that we are all of the opinion that talented young people should be found work, and that they should not be excluded.
Jag tror att vi alla anser att vi bör se till att begåvade ungdomar hittar arbete och inte utestängs.
EnglishShe found it agreeable to work in an atmosphere where everyone was prepared to listen and to operate in complete transparency.
Hon har trivts med att arbeta i en atmosfär där alla var villiga att lyssna och samarbeta i fullständig öppenhet.
EnglishHow many people found work?
EnglishThe Council is extremely concerned by the excessively high incidence of errors which the Court found when it did work on the statement of assurance.
Rådet är ytterst oroat över den orimligt höga förekomsten av felaktigheter som revisionsrätten fann när den utarbetade revisionsförklaringen.
EnglishUnlike the Commission, I found that the work of the new Corruption Prevention Bureau can be described as effective and promising.
Till skillnad från kommissionen anser jag att arbetet vid det nya kontoret för förebyggande och bekämpning av korruption kan beskrivas som effektivt och lovande.
EnglishThe Lisbon strategy chose good objectives and a good driving force, but its guidelines are still very ambiguous and it has not found the tools to work with.
Lissabonstrategin har goda målsättningar och en bra drivkraft, men dess riktlinjer är fortfarande mycket otydliga och arbetsmetoderna existerar inte än.
EnglishI know that in Austria, many Bosnian refugees have found housing, work, and integration into society, and that is also another reason why they do not want to go back home.
Jag vet att många bosniska flyktingar i Österrike har funnit bostad och arbete och integrerat sig i samhället och därför inte vill återvända hem.
EnglishHow can anybody shape employment policy when they do not know what employment is, when they do not know how many people have found work thanks to training programmes?
Hur kan man bedriva en sysselsättningspolitik utan att veta hur stor sysselsättningen är, utan att veta hur många personer som har fått arbete tack vara utbildningsprogrammen?
EnglishThey want to be able to travel freely and to move temporarily or permanently to another European country in order to study, to work, to found a family, to set up a business or to retire.
De vill kunna resa fritt och flytta tillfälligt eller permanent till andra europeiska länder för att studera, arbeta, bilda familj, starta företag eller pensionera sig.
EnglishBefore I conclude, I would like to thank Baroness Nicholson for the encouraging words she found to recognise the work of the Commission's delegations in Islamabad and New Delhi.
Innan jag slutar vill jag tacka Baroness Nicholson för de uppmuntrande ord med vilka hon gav erkännande åt det arbete som utförts av kommissionens delegationer i Islamabad och New Delhi.

Mai multe cuvinte

English
  • found work

Mai multe traduceri în dicționarul italian-român.