Traducere engleză-suedeză pentru "founding members"

EN

"founding members" suedeză traducere

Exemple de folosire pentru "founding members".

Traduceri similare în dicționarul englez-suedez

founding substantiv
Swedish
founding verb
Swedish
to found verb
found adjectiv
found verb
member substantiv

Exemple de folosire pentru "founding members" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThey would supposedly discuss the special responsibility of these founding members.
De förväntades diskutera det särskilda ansvaret hos de grundande medlemsstaterna.
EnglishThat is why we believe in the United Nations, of which we are founding members.
Därför tror vi på Förenta nationerna, som vi är en ursprunglig medlem i.
EnglishFurthermore, it would be a betrayal of the philosophy of the founding members of this Union.
Dessutom skulle det vara ett svek mot den filosofi som unionens grundare stod för.
EnglishThis rule was respected by the six founding members of the Community.
Den regeln respekterades av gemenskapens sex grundarländer.
EnglishThe 6 founding members of the EU in 1957 were Belgium, France, Germany, Italy, Luxembourg and the Netherlands.
De sex länder som bildade EU 1957 var Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland.
EnglishWhat is the real reason why they did so in two states that were founding Members of the European Union?
Vad är den verkliga anledningen till att det blev så i två av de stater som var med och grundade Europeiska unionen?
EnglishThe Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking will have two founding members: the Industry Grouping and the Community.
Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas kommer att ha två grundare: industrigruppen och unionen.
EnglishOne of the Member States that did not supply its statistics is one of the founding members of the European Community.
Ett av de medlemsländer som inte lämnade in några statistikuppgifter är en av grundarna till Europeiska unionen.
EnglishThe European Constitution has been rejected by two of the founding members of the European Union, the Netherlands and France.
Konstitutionen för Europa har förkastats av två av grundarna av Europeiska unionen: Nederländerna och Frankrike.
EnglishI wish to point out that Portugal was one of the founding Members of NAFO, represented by the Community when it joined in 1986.
Jag skulle vilja påpeka att Portugal var en av grundarna av NAFO, företrädd av gemenskapen när det anslöt sig 1986.
EnglishI am incredibly happy that Estonia is one of the 15 founding members of the recently founded Neighbourhood Investment Facility.
Jag är otroligt glad att Estland är en av de 15 grundande medlemmarna i det nyligen instiftade investeringsinstrumentet för grannskapspolitiken.
EnglishMr Lambsdorff, the idea that the accession candidates will have more commissioners than the founding members is a quite pathetic argument.
Alexander Lambsdorff! Tanken att anslutningskandidaterna kommer att få fler kommissionsledamöter än grundarländerna är ett ganska patetiskt argument.
EnglishThat, however, is being prevented by an ‘anti-solidarity movement’ on the part of certain Member States, which has actually grown among the founding members.
Detta förhindras dock av en ”anti-solidaritetsrörelse” i vissa medlemsländer, som faktiskt har växt bland de ursprungliga staterna.
EnglishThat, however, is being prevented by an ‘ anti-solidarity movement ’ on the part of certain Member States, which has actually grown among the founding members.
Detta förhindras dock av en ” anti-solidaritetsrörelse ” i vissa medlemsländer, som faktiskt har växt bland de ursprungliga staterna.
EnglishWith these criteria, the United States enjoys 16.7% of the voting rights, Japan 6%, China 3.6% and the six founding members of the European Union 18.49%.
Enligt dessa kriterier har USA 16,7 procent av rösträtterna, Japan 6 procent, Kina 3,6 procent och de sex stater som var med och grundade Europeiska unionen 18,49 procent.
EnglishIt therefore seems desirable that only the founding members, the European Communities and the European Space Agency, should be members of this Joint Undertaking.
Det framstår därför som önskvärt att endast de ursprungliga medlemmarna, Europeiska gemenskaperna och Europeiska rymdorganisationen, ingår i detta gemensamma företag.
EnglishThe purpose of the European Union is to extend the area of peace and stability which its founding members set up on either side of the Rhine fifty years ago to the entire Union.
Europeiska unionens uppgift är att i sitt sköte sprida det område för stabilitet och fred som grundarna har kunnat införa på båda sidorna om Rhen för femtio år sedan.
EnglishMr President, back in 1957, the six founding Members of the European Economic Community made a commitment to creating a single market in which people, goods, capital and services could move freely.
Sex grundare av Europeiska ekonomiska gemenskapen åtog sig 1957 att skapa en gemensam marknad för fri rörlighet för personer, varor, kapital och tjänster.

Mai multe cuvinte

English
  • founding members

Mai multe în dicționarul român-englez.