Traducere engleză-suedeză pentru "founding principle"

EN

"founding principle" suedeză traducere

Exemple de folosire pentru "founding principle".

Traduceri similare în dicționarul englez-suedez

founding substantiv
Swedish
founding verb
Swedish
to found verb
found adjectiv
found verb
principle substantiv

Exemple de folosire pentru "founding principle" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishRespect for human rights is a founding principle of the European Union.
Respekten för de mänskliga rättigheterna är en grundläggande princip för EU.
EnglishAs far as we are concerned, the principle of secularism is a founding principle of our Union.
För oss är konfessionsfriheten en av unionens grundprinciper.
EnglishThis is the citizen of a state's prerogative, for it is the founding principle of a democracy.
Detta är den rättighet som medborgarna i en stat har, eftersom det är grundprincipen i en demokrati.
EnglishThis is the citizen of a state' s prerogative, for it is the founding principle of a democracy.
Detta är den rättighet som medborgarna i en stat har, eftersom det är grundprincipen i en demokrati.
EnglishThe step-by-step transfer of traffic from road to rail is the founding principle of European traffic policy.
Den stegvisa omdirigeringen av transporterna från väg till järnväg är en princip i den europeiska transportpolitiken.
EnglishDiversity is a founding principle of Europe.
Mångfald är en av unionens grundprinciper.
EnglishAs one of the EU’s founding principles, the principle of cohesion is, moreover, a fundamentally Christian-Democratic concept.
Sammanhållningsprincipen är som en av EU:s grundläggande principer dessutom ett grundläggande kristdemokratiskt koncept.
EnglishIt is an unfortunate fact that altruism by employers towards their employees has not to date been a founding principle of our civilisation.
För det andra bör jourtiden, inklusive det som kallas ” inaktiv del av jourtid ”, betraktas som arbetstid.
EnglishWe are Europeans and want to remain Europeans, but there must be respect for the founding principle of a Union of free and sovereign states.
Vi är européer, vi vill fortsätta att vara det, men hela tiden i respekt för grundprinciperna i en union av fria och suveräna länder.
EnglishAnd thirdly, the Union has again retreated by another step from its founding principle, from free economic competition without barriers.
Och för det tredje har unionen återigen gjort ett avsteg ifrån sin grundprincip, ifrån principen om fri ekonomisk konkurrens utan gränser.
EnglishThe protection of fundamental rights is a founding principle of the Union and an essential condition of its legitimacy.
Försvaret av de grundläggande rättigheterna är en av Europeiska unionens konstituerande principer och utgör även en nödvändig förutsättning för dess laglighet.
EnglishA founding principle of the European Union is that religious and cultural tolerance is integral to a democratic and civilised society.
En av Europeiska unionens bärande principer är att religion och kulturell tolerans är en självklar del i ett demokratiskt och civiliserat samhälle.
EnglishIt is an unfortunate fact that altruism by employers towards their employees has not to date been a founding principle of our civilisation.
Det är olyckligt att oegennytta från arbetsgivarnas sida gentemot deras anställda hittills inte har utgjort en grundläggande princip i vår civilisation.
EnglishThis founding principle of Europe is today being challenged, indeed, by the application of the death penalty in a considerable number of places throughout the world.
Denna princip som ligger till grund för Europa är nu förvisso ifrågasatt genom att dödsstraff tillämpas i ett stort antal länder i världen.
EnglishThis open breach of the founding principle of our European Union, namely unconditional respect for fundamental rights, must not create a precedent.
Detta öppna hål i det som utgör grundvalen för vår europeiska union, nämligen den ovillkorliga respekten för de grundläggande rättigheterna, bör inte bli ett prejudikat.
English, which was the founding principle of the European Union.
Detta faktum är en viktig påminnelse om våra försök att se till att detta aldrig sker igen, vilket var en av de grundläggande idéerna bakom skapandet av Europeiska unionen.
English', which was the founding principle of the European Union.
Detta faktum är en viktig påminnelse om våra försök att se till att detta aldrig sker igen, vilket var en av de grundläggande idéerna bakom skapandet av Europeiska unionen.
EnglishI am also greatly heartened by the Commissioner's reiteration of the fundamental importance of the Common Fisheries Policy's founding principle of relative stability.
Jag uppmuntras också av kommissionärens upprepning av den betydande vikten av den gemensamma fiskeripolitikens grundläggande princip om relativ stabilitet.
EnglishAfter all, solidarity was the founding principle of the European Community, even though the current leaders of the two countries I mentioned appear to have forgotten this fact.
Solidaritet var ju faktiskt den princip som låg till grund för Europeiska gemenskapen, även om dagens ledare för de två länder jag nyss nämnde tycks ha glömt detta.
EnglishTherefore, on this basis, Commissioner and Mr President, I wish to ask both the Commission and the Observatory itself to remain faithful to this founding principle.
Utifrån detta, fru kommissionär och herr talman, vill jag således begära, såväl från kommissionen som själva observatoriet, att man håller sig till denna grundläggande princip.

Mai multe cuvinte

English
  • founding principle

Mai multe traduceri pe bab.la în dicționarul român-italian.