Traducere engleză-suedeză pentru "free choice"

EN

"free choice" suedeză traducere

Exemple de folosire pentru "free choice".

Traduceri similare în dicționarul englez-suedez

free adjectiv
to free verb
choice substantiv
choice adjectiv

Exemple de folosire pentru "free choice" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishWe want to provide consumers with free choice based on more extensive information.
Vi vill ge konsumenterna valfrihet på grundval av en fullständigare information.
EnglishWomen and men are entitled to a free choice of suitable and comfortable activities.
Kvinnor och män har rätt till att fritt välja en lämplig och bekväm sysselsättning.
EnglishIt offered a Europe based on free choice and solidarity between its citizens.
Den erbjöd ett Europa som bygger på valfrihet och solidaritet mellan sina medborgare.
EnglishOn the other hand, I find it unacceptable to admit free choice for bonds.
Det förefaller mig däremot oacceptabelt att acceptera fritt val för konvertiblerna.
EnglishArticle 23 states that 'Everyone has the right to work, to free choice of employment... '.
Artikel 23: " Envar har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning... "
EnglishArticle 23 states that 'Everyone has the right to work, to free choice of employment ...'.
Artikel 23: " Envar har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning..."
EnglishEach Member State is entirely independent and free in its choice of energy mix.
Varje medlemsstat är helt oberoende och fri i sitt val av energimix.
EnglishFirst, freedom is achieved by giving people a free choice of where they wish to live.
För det första uppnår man frihet genom att man låter människor välja fritt var de vill bo.
EnglishAlthough it provides increased protection, the proposal will limit the consumer's free choice.
Vid sidan av det ökade skyddet begränsar detta förslag det fria konsumentvalet.
EnglishI am a liberal and am virulently attached to this notion of freedom, free choice and free will.
Jag är liberal och jag är oerhört fäst vid tanken på frihet, fritt val och fri vilja.
EnglishI also care a great deal about free, informed choice on the part of consumers.
Jag känner också starkt för konsumentens fria informerade val.
EnglishThis is a 50-year-old paradigm called the "free choice paradigm." ~~~ It's very simple.
Det här är ett 50 år gammal paradigm, kallat "det fria valet-paradigmet" Det är väldigt enkelt.
EnglishWe also want the subsidiarity and free-choice principles to be maintained.
Vi vill även bevara principerna om subsidiaritet och valfrihet.
EnglishDisabled people wish to have a free choice when it comes to their lifestyle.
Funktionshindrade personer vill fritt kunna välja livsstil.
EnglishI think we all agree that people who want to migrate should do so as a matter of free choice.
Jag tror att vi alla är överens om att människor som vill utvandra bör göra det av fri vilja.
EnglishThey also show a lack of respect for free choice on the part of the consumer.
De saknar dessutom respekten för konsumentens fria val.
EnglishOptions also often include a free choice and a period or study abroad.
Ofta finns möjlighet till fria val och studier utomlands.
EnglishIf there is a clear division, then there should be a free choice.
Om det finns en klar oenighet, borde det finnas ett fritt val.
EnglishTo me it seems not so much a free choice as a mandatory solution, without any alternatives.
Som jag ser det handlar det inte så mycket om ett fritt val som om en tvingande lösning utan alternativ.
EnglishThe consumer must be able to make a free, individual choice on which food they want to buy and consume.
Konsumenterna måste få fatta ett fritt, eget val om vilka livsmedel de önskar köpa och konsumera.

Mai multe cuvinte

English
  • free choice

Mai multe în dicționarul român-englez.