Traducere engleză-suedeză pentru "fund raising"

EN

"fund raising" suedeză traducere

Exemple de folosire pentru "fund raising".

Exemple de folosire pentru "fund raising" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishWe have seen fund-raising, donations and practical assistance.
Vi har fått se penninginsamlingar, donationer och praktiskt bistånd.
EnglishThis only came about as a result of various fund-raising activities and the offer of an interest-free loan.
Detta mål kunde uppnås endast som ett resultat av olika insamlingar och ett räntefritt lån.
EnglishBut the poverty was a fertile soil for fund-raising.
Fattigdomen utgjorde dock en grogrund för penninginsamling.
EnglishBook deals, corporate boards, library fund-raising.
Bokslut, styrelseplatser, insamlingar till bibliotek.
EnglishIn this context, I welcome the EU's belated banning of the political wing of Hamas from fund-raising in its territory.
I det här sammanhanget välkomnar jag EU:s sena förbud mot att finansiera Hamas från eget territorium.
EnglishIn my opinion, the parties must also have their own system of fund raising, even if it is on a small scale.
Jag menar att partierna också måste ha ett eget system för att finansiera sig, även om detta sker i liten skala.
EnglishIn this context, I welcome the EU's belated banning of the political wing of Hamas from fund-raising in its territory.
I det här sammanhanget välkomnar jag EU: s sena förbud mot att finansiera Hamas från eget territorium.
EnglishA third aspect is that of fund-raising.
En tredje aspekt rör så kallad fund raising .
EnglishA third aspect is that of fund-raising.
En tredje aspekt rör så kallad fund raising.
EnglishA 3A credit rating keeps the cost of borrowing low in other forms of fund-raising on the part of the Bank.
En kreditvärdering motsvarande en AAA-rating gör att lånekostnaderna bevaras på en låg nivå i andra former av kapitalanskaffning från bankens sida.
EnglishFor the Commission, the prospectus proposal has two aims: to facilitate fund-raising for European issuers and to ensure adequate levels of investor protection.
Kommissionen ser två syften med prospektförslaget: att underlätta anskaffande av kapital för europeiska emittenter och att se till att investerare åtnjuter en adekvat skyddsnivå.

Mai multe cuvinte

English
  • fund raising

Caută mai multe cuvinte în dicționarul englez-român.