Traducere engleză-suedeză pentru "methodology"

EN

"methodology" suedeză traducere

volume_up
methodology {substantiv}

EN methodology
volume_up
{substantiv}

methodology
volume_up
metodik {comm. gen.}
We were told that there had to be a study using exactly the same methodology.
Vi fick veta att det behövdes en undersökning som använde exakt samma metodik.
FormIT is a methodology for user involvement, created and tested at CDT.
FormIT är en metodik för användarengagemang, skapad och testad vid CDT.
Others have not even used the same methodology, the same basis of calculation as others.
Andra har inte ens använt samma metodik, samma grund för beräkningarna, som de övriga.
methodology
volume_up
metodologi {comm. gen.}
Let us also discuss the question of methodology and our actions and weaknesses.
Låt oss också diskutera frågan om metodologi, samt våra åtgärder och svagheter.
Key words are thus advice, methodology, procedures, guidelines, training, etc.
Nyckelord är då också rådgivning, metodologi, förfaranden, riktlinjer, utbildning och så vidare.
It seems to have got tangled up in its own methodology.
Det verkar som om den har fastnat i sin egen metodologi.

Sinonime (în engleză) pentru "methodology":

methodology

Exemple de folosire pentru "methodology" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThen this methodology will definitely be presented to this House and the Council.
Därefter kommer denna metod absolut att läggas fram för parlamentet och rådet.
EnglishAnd no professors of clinical trial methodology are allowed to answer this question.
Och inga professorer i klinisk försöksmetodik är tillåtna att svara på denna fråga.
EnglishThe methodology, however, is quite inadequate and can only be very temporary.
Metodologin är emellertid fullständigt olämplig och kan endast vara mycket tillfällig.
EnglishThey should cover all categories of legislative proposal and employ a clear methodology.
De bör omfatta alla kategorier av lagstiftningsförslag och följa en klar metod.
EnglishThere remain numerous questions regarding the methodology to be used in each case.
Många frågor återstår när det gäller vilken metod som ska användas i varje enskilt fall.
EnglishI would also like to respond to Mr Virrankoski, who mentioned the Fund's methodology.
Jag skulle också vilja svara Virrankoski som tog upp villkoren för fonden.
EnglishAs you would expect, the methodology to be applied is quite a politically sensitive issue.
Som förväntat är den metod som ska tillämpas en mycket känslig politisk fråga.
EnglishSome people will say that this methodology is not yet ready to be implemented.
Vissa kommer att säga att denna metod ännu inte är klar att tillämpas.
EnglishWe are discussing the methodology for doing so with the European Court of Auditors.
Vi för en diskussion med Europeiska revisionsrätten om lämplig metod.
EnglishAs colleagues have said, let us harmonise the objective but not necessarily the methodology.
Som våra kolleger har sagt, låt oss harmonisera målet men inte nödvändigtvis medlen.
EnglishIn this regard, our methodology is probably still in need of improvement.
I detta hänseende behöver våra metoder troligen förbättras ytterligare.
EnglishPersonally, I think that it would be a good idea if we pursued this particular methodology.
Personligen anser jag att det skulle vara en god idé att behålla det här arbetssättet.
EnglishWe also wanted this assessment to extend to include the methodology used.
Vi har velat att denna utvärdering också skall belysa det tillvägagångssätt som tillämpats.
EnglishIt will define a methodology that can be used for the various means of transport.
Genom meddelandet kommer vi att fastställa en metod som kan användas för de olika transportslagen.
EnglishThe methodology could be summarised as follows: the whole Charter and nothing but the Charter.
Metodiken kan sammanfattas med några få ord: hela stadgan, ingenting annat än stadgan.
EnglishAfter all, we reviewed the Stability and Growth Pact methodology without any difficulties.
Vi granskade trots allt metoden som används i stabilitets- och tillväxtpakten utan problem.
EnglishI have suggested this methodology to education experts in my country.
Jag har föreslagit denna metod för utbildningsexperter i mitt land.
EnglishThey say that the Commission should look again at its methodology.
Miljöindustrin säger att kommissionen återigen bör granska sin metod.
EnglishIntensive cattle farming has elevated animal abuse to a methodology.
Den intensiva boskapsuppfödningen har satt djurplågeriet i system.
EnglishThe methodology adopted is analytical, experimental and numerical.
De metoder som används är analytiska, experimentella och numeriska.