Traducere engleză-suedeză pentru "mid"

EN

"mid" suedeză traducere

volume_up
mid {adj.}
volume_up
mid {prep.}
SV

"mid-" engleză traducere

EN

EN mid
volume_up
{adjectiv}

Define the number of the calculated mid points on the Spline curve between two data points here.
Här bestämmer Du antalet beräknade mellanpunkter på spline-kurvan mellan två datapunkter.
Mr Tappin's amendment was an attempt to find a mid-way solution between these two opposing positions.
Förslaget från kollega Tappin var ett försök att finna en medelväg mellan dessa båda motstridiga positioner.
., mid-term review of the Lisbon Strategy.
Föredragningslistan skulle bli som följer: mellan 09.00 och 12.30 halvtidsöversyn av Lissabonstrategin.
mid (dar şi: median)
volume_up
mitt- {adj.}
Many were frozen in mid-growth by the standstill budgets of the past two years.
Många tvingades stanna mitt i sin utveckling på grund av de två senaste årens frysta budgetar.
By the mid ' 80s, my weapons were represented in eight of the world's top 10 war zones.
På 80- talets mitt så fanns mina vapen spridda över de åtta värsta krigszonerna.
We had to come up with everything on the spot, in mid-crisis, and that is a joint responsibility.
Vi var tvungna att utveckla allt på plats, mitt i krisen, och det är ett delat ansvar.
mid
volume_up
mid- {adj.}
There is one week mid Semester break around the Easter holiday.
There is one week mid Semester break around the Easter holiday.
But I expect that we will again be entering into this discussion during the mid-term review of European policy.
Men den diskussionen kommer vi säkert också att inleda vid mid term review (delutvärdering) av den europeiska politiken.
The Commission's draft mid-term review was a step in the right direction towards deregulated agriculture benefiting agricultural production.
Kommissionens förslag till mid term review var ett steg i rätt riktning mot ett avreglerat jordbruk till förmån för produktionsjordbruket.

Exemple de folosire pentru "mid" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishIn other words, the mid-term review continues directly as part of Agenda 2000.
Halvtidsutvärderingen fortsätter med andra ord direkt som en del av Agenda 2000.
EnglishMid-term review of the European Environment and Health Action Plan 2004-2010 (
Halvtidsöversyn av den europeiska handlingsplanen för miljö och hälsa 2004-2010 (
EnglishWe need to build our preparations for the mid-term review on a good foundation.
Vi måste bygga våra förberedelser inför halvtidsutvärderingen på en bra grund.
EnglishThe 2002 fourth protocol provided for the mid-term review currently under way.
2002 års fjärde protokoll banade väg för den halvtidsöversyn som nu är på gång.
EnglishIn mid-July, we received a visit from some particularly anxious Romanian farmers.
I mitten av juli fick vi besök av några väldigt oroliga rumänska jordbrukare.
EnglishI say this in the knowledge that Poland has been a member of NATO since mid-March.
Det gäller också med vetskapen om att Polen sedan mitten av mars är medlem i Nato.
Englishon the Council Statement on the mid-term review of the common agricultural policy.
om rådets uttalande om halvtidsöversynen av den gemensamma jordbrukspolitiken.
EnglishThus, the mid-term review summarises the Lisbon strategy in a simple equation:
Vi måste särskilja dessa mål i budgeten och vi får inte neka dem finansiering.
EnglishIn Syria, popular protests have spread over a number of cities since mid-March.
I Syrien har folkliga protester spridit sig över en rad städer sedan mitten av mars.
EnglishThen, from the mid 1990s up to the present day, the share ratio changed to 75:25.
Därefter ändrades andelsförhållandet till 75:25 från mitten av 1990-talet till i dag.
EnglishIn March, the European Council will conduct the mid-term review of the Lisbon process.
I mars kommer Europeiska rådet att utföra halvtidsöversynen av Lissabonprocessen.
EnglishThen, from the mid 1990s up to the present day, the share ratio changed to 75:25.
Därefter ändrades andelsförhållandet till 75: 25 från mitten av 1990-talet till i dag.
EnglishIn the mid-1970s, the EU signed the first economic and trade agreement with Canada.
EU ingick sitt första avtal om ekonomi och handel med Kanada i mitten av 1970-talet.
EnglishI think that we must include issues such as those too in any mid-term review.
Jag anser att även denna typ av frågor måste ingå i alla halvtidsöversyner.
EnglishAs Guy Verhofstadt has just said, the mid-term review will be decisive for us.
Som Guy Verhofstadt just har sagt kommer halvtidsöversynen att vara avgörande för oss.
EnglishOne set of papers from mid-2003 actually dismisses rumours of planned restructuring.
För det andra framgår det klart att kommissionen uppenbart anser sig stå över lagen.
EnglishAfter all, the decisive meeting of the Board of Governors is coming up in mid-April.
Det avgörande styrelsemötet kommer trots allt att hållas i mitten av april.
EnglishThese proposals supplement those relating to the mid-term review of the Lisbon strategy.
Dessa förslag kompletterar de som avser halvtidsöversynen av Lissabonstrategin.
EnglishFacility providing mid-term financial assistance for Member States' balances of payments
Ett system för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans
EnglishYet again, the figures for Portugal are on track, according to the mid-term reviews.
Siffrorna för Portugal är alltså inne på rätt spår, i enlighet med halvtidsöversynen.