Traducere engleză-suedeză pentru "obscurity"

EN

"obscurity" suedeză traducere

volume_up
obscurity {substantiv}

EN obscurity
volume_up
{substantiv}

obscurity (dar şi: dusk, feebleness, gloom, gloominess)
In other words, they require obscurity and secrecy.
Med andra ord kräver de dunkel och hemlighetsmakeri.
Obscurity leads to complete darkness, as we know.
Dunkel leder till kompakt mörker, som vi vet.
Denna dunkelhet har en funktion.
obscurity (dar şi: ambiguity, opacity, vagueness)
volume_up
oklarhet {comm. gen.}
Incorporating Objective 6 in Objective 1 and Objective 5b in 2 results in gross obscurity in respect of which rules are to apply to those areas in future.
Införandet av mål 6 i mål 1 och införandet av mål 5b i mål 2 medför stora oklarheter om vilka regler som skall gälla för dessa områden i framtiden.
We have already seen that we must adhere as closely as possible to the text of the BLU Code in order to counteract distortion of competition and obscurities.
Vi har redan sett att vi måste hålla oss så nära texten i BLU-koden som möjligt för att undvika snedvridning av konkurrensen och oklarheter.
obscurity (dar şi: ambiguity, faintness, feebleness, fuzziness)
volume_up
otydlighet {comm. gen.}
obscurity (dar şi: muddiness)
volume_up
grumlighet {comm. gen.}
obscurity
volume_up
obemärkthet {comm. gen.}
obscurity
volume_up
okändhet {comm. gen.}
obscurity
volume_up
svårfattlighet {comm. gen.}

Sinonime (în engleză) pentru "obscurity":

obscurity

Exemple de folosire pentru "obscurity" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThe report, especially point 10 with its deliberate obscurity, formulates a dual strategy.
I betänkandet, särskilt punkt 10 med dess avsiktliga obskyritet, formuleras en dubbel strategi.
EnglishWe were thinking about the obscurity of the methods that have been followed.
Vi tänkte på de ogenomträngliga metoderna som hade använts.
EnglishThe Council is to have more power, which means more obscurity.
Rådet skall få större makt, vilket innebär mindre öppenhet.
EnglishThis compromise only promotes ignorance and obscurity.
Denna kompromiss främjar bara ignorans och obskyritet.
EnglishFurther to them, though, I would like to elaborate, from my Committee's point of view, another issue which has almost been pushed into obscurity.
Dock vill jag från utskottets synpunkt komplettera med en fråga som till stora delar har varit osynlig.
EnglishThere is a reason for this obscurity.
EnglishIf the Commissioner just perpetuates the obscurity, he cannot expect an improvement in satisfaction within the language sections.
Om kommissionsledamoten bara fortsätter mörkläggningen kan han inte förvänta sig att språksektionerna ska bli mer tillfredsställda.
EnglishWorkers' income must be linked to productivity, and not to coordination strategies of varying degrees of obscurity decided upon by others.
Lönerna skall vara beroende av arbetets produktivitet och inte av mer eller mindre obskyra samordningsstrategier som andra bestämmer.
EnglishWorkers ' income must be linked to productivity, and not to coordination strategies of varying degrees of obscurity decided upon by others.
Lönerna skall vara beroende av arbetets produktivitet och inte av mer eller mindre obskyra samordningsstrategier som andra bestämmer.
EnglishAnything else would be a retreat into the obscurity of ministerial decisions, at a time when the need is for greater transparency and democracy.
Allt annat vore en återgång till ministerbeslut fattade i det tysta, och detta i en tid då man kräver mer öppenhet och demokrati.
EnglishThis ban unfortunately makes it clear that the Turkish Government authorities continue to keep this debate shrouded in complete obscurity and entirely outside the law.
Nuet och inte minst det förgångna tvingar oss alltså att bekräfta att Europas folk inte kommer att glömma denna fråga.
EnglishThis ban unfortunately makes it clear that the Turkish Government authorities continue to keep this debate shrouded in complete obscurity and entirely outside the law.
Tyvärr visar detta förbud tydligt att de turkiska myndigheterna fortsätter att dölja denna debatt och hålla den helt utanför lagen.
EnglishIncorporating Objective 6 in Objective 1 and Objective 5b in 2 results in gross obscurity in respect of which rules are to apply to those areas in future.
Införandet av mål 6 i mål 1 och införandet av mål 5b i mål 2 medför stora oklarheter om vilka regler som skall gälla för dessa områden i framtiden.
EnglishIn this sense, there must be a sharp focus on the issue and actions must be undertaken to further raise awareness in order to prevent the matter fading into obscurity.
I denna mening måste vi vara mycket försiktiga och vidta åtgärder för att öka medvetenheten ytterligare så att problemet inte faller i glömska.