Traducere engleză-suedeză pentru "quality"

EN

"quality" suedeză traducere

volume_up
quality {substantiv}

EN quality
volume_up
{substantiv}

quality (dar şi: class, standard)
volume_up
kvalitet {comm. gen.}
Quality must take precedence but quality also has its price, ladies and gentlemen.
Kvalitet skall prioriteras, men kvalitet har också sitt pris, mina damer och herrar.
These are two safeguards for the quality and the acceptability of European legislation.
Dessa är två garanter för gemenskapslagstiftningens kvalitet och godtagbarhet.
The quality of consultation is another problem that concerns democratic control.
Ett problem när det gäller demokratisk kontroll är samrådets kvalitet.
quality (dar şi: bang, bat, battle, belt)
Thus employment and the quality of life both improve simultaneously.
Det skulle förbättra både sysselsättningen och livskvaliteten i ett slag.
I should once again like to stand up for quality policy.
Jag vill återigen slå ett slag för kvalitetspolitiken.
Measures of this kind contribute to healthier food of a higher quality for everyone.
Åtgärder av detta slag bidrar till hälsosammare livsmedel med högre kvalitet för alla.
quality
volume_up
kvalité {comm. gen.}
Fram tills nu har alla dessa betänkanden varit av god kvalité.
What instruments can the consumer use to obtain better quality or prices?
Vilka är nu instrumenten som konsumenten kan använda för att tvinga fram bättre kvalité, i förekommande fall pris?
Our research interest are urban water systems - quality, treatment, transport and management.
Vårt forskningsområde är uthålliga vattensystem inom byggd miljö - kvalité, behandling, transport, systemanalys och management.
quality (dar şi: attribute, capacity, property, trait)
volume_up
egenskap {comm. gen.}
At least the Chinese have one good quality: they make no secret of their plans.
Kineserna har åtminstone en god egenskap: de gör ingen hemlighet av sina planer.
Both had a special quality: they could smile even in difficult situations.
De hade båda en särskild egenskap: de kunde le även i svåra situationer.
This quality, possessed by Sakharov to an unusual degree, made him impervious to fear.
Denna egenskap, som Sacharov ägde i ovanlig hög grad, gjorde honom oemottaglig för rädsla.
quality (dar şi: kind, sort, strain, type)
volume_up
art {comm. gen.}
Diverse landscapes, high-quality products, 'green lungs ', rare species: mountain regions are and must remain diverse.
Diversifierade landskap, kvalitetsprodukter, grönområden, sällsynta arter - bergsregionerna är och skall förbli mångfaldens områden.
quality (dar şi: character, constitution, nature, texture)
volume_up
beskaffenhet {comm. gen.}
The current market economy is still largely based on the consumer's physical assessment of the materiality of the currency and the quality of the retailer.
Den nuvarande marknadsekonomin grundar sig fortfarande i hög grad på den fysiska värdering som konsumenten gör av pengarnas materiella beskaffenhet och av handlarens kvalitet.
This must and will be followed by further steps, because the development of a common foreign and security policy will determine the future quality of the Union.
Detta steg kommer att och måste följas av flera, för det är av avgörande betydelse för unionens framtida beskaffenhet att en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik utvecklas.

Sinonime (în engleză) pentru "quality":

quality

Exemple de folosire pentru "quality" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishOur air quality directives provide for significant restrictions in this respect.
Våra luftkvalitetsdirektiv innehåller väsentliga begränsningar i det avseendet.
EnglishThe quality of imported fishery products is extremely important in this context.
Kvaliteten på importerade fiskprodukter är ytterst viktig i det här sammanhanget.
EnglishWe can accept Amendment No 7 on tightening requirements to maintain air quality.
Vi kan godta ändringsförslag 7 om högre krav för att bibehålla luftkvaliteten.
EnglishIt is an important part of sound engineering methods for evaluating sound quality.
Därför är en viktig del av ljudteknik metoder för utvärdering av ljudkvaliteten.
EnglishMountain regions are also seeking recognition for the quality of their products.
Bergsregionerna eftersträvar också ett erkännande av kvaliteten på sina produkter.
EnglishI think that it not always quota, but also quality, that should also be important.
Det är i och för sig inte alltid andelen, utan också kvaliteten, som är viktig.
EnglishThis is a first step towards a true quality policy for agricultural products.
Detta är ett första steg mot en verklig kvalitetspolitik för jordbruksprodukter.
EnglishI expect a rise in the quality of life and numerous good and inspiring ideas.
Jag förväntar mig en förbättrad livskvalitet och många goda, inspirerande idéer.
EnglishThe small shop on the corner or in a village is part of European quality of life.
Den lilla affären runt hörnet eller i byn är en del av europeisk livskvalitet.
EnglishToday we have high-quality production, but without the same number of workers.
Vi har i dag högkvalitativ produktion, men inte alls med samma antal anställda.
EnglishWe are therefore trying to be ambitious faced with this issue of air quality.
Vi försöker därför vara ambitiösa när vi ska lösa denna fråga om luftkvaliteten.
EnglishIt affects our planet and the health and quality of life of millions of Europeans.
Det handlar om planetens framtid, om miljoner européers hälsa och livskvalitet.
EnglishEU food is distinguished by its high quality and correspondingly high standards.
EU:s livsmedel utmärks av den höga kvaliteten och motsvarande höga standard.
EnglishI want to begin by complimenting Marie-Hélène Aubert on the quality of her report.
Först vill jag gratulera Marie-Hélène Aubert till kvaliteten på hennes betänkande.
EnglishAnd who supervises the quality of cross-border cooperation between supervisors?
Och vem övervakar kvaliteten i tillsynsmyndigheternas gränsöverskridande samarbete?
EnglishBut the thing that concerns us still, of course, is the quality of the agreement.
Men vad som ännu bekymrar oss är naturligtvis kvaliteten hos denna överenskommelse.
EnglishA further project is the planned Green Paper on Agricultural Product Quality.
Ett annat projekt är den planerade grönboken om kvaliteten på jordbruksprodukter.
EnglishIt is necessary to introduce a European quality mark for agricultural products.
Det är nödvändigt att införa en europeisk kvalitetsmärkning för jordbruksprodukter.
EnglishHowever, I also saw how he waited and how his quality of life was restricted.
Jag såg emellertid också hur han väntade och hur hans livskvalitet begränsades.
EnglishThe EU must comply with the strict rules on food quality, hygiene and safety.
EU måste uppfylla de stränga reglerna om livsmedelskvalitet, hygien och säkerhet.