Traducere engleză-suedeză pentru "scrupulously"

EN

"scrupulously" suedeză traducere

EN scrupulously
volume_up
{adverb}

scrupulously (dar şi: finely, meticulously, neatly, rigorously)
I did of course scrupulously apply the Rules of Procedure.
Jag har naturligtvis tillämpat arbetsordningen mycket noggrant.
The solution that has been found scrupulously respects what is known as the no bail out clause.
Den lösning som vi har kommit fram till respekterar den s.k. ”no bail out”-klausulen mycket noggrant.
The solution is found in the treaty, which ought to be appreciated and respected scrupulously.
Lösningen finns i fördraget som man bör respektera och noggrant ta hänsyn till.
scrupulously
Criminals would not observe individual civil rights so scrupulously, but, as democrats, we naturally have to demonstrate superiority in this respect.
Brottslingar skulle inte iakttaga de medborgerliga rättigheterna så skrupulöst, men, som demokrater måste vi självfallet visa vår överlägsenhet i detta avseende.
scrupulously (dar şi: meticulously)
Our negotiating guidelines requested this and we have scrupulously respected it, as you can see from the text.
Detta begärdes i våra förhandlingsdirektiv och vi har respekterat det till punkt och pricka, som framgår av texten.
We must demand transparency, and we must demand that the existing European parties scrupulously observe rules and laws instead of cheating their way around them.
Vi måste kräva öppenhet, och vi måste kräva att befintliga europeiska partier till punkt och pricka följer regler och lagar i stället för att fiffla med dem.

Sinonime (în engleză) pentru "scrupulously":

scrupulously
scrupulous

Exemple de folosire pentru "scrupulously" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

English   – Mr Barón Crespo, all these requests will be scrupulously passed on to Pat Cox.
   – Herr Barón Crespo! Alla dessa krav kommer nogsamt att vidarebefordras till Pat Cox.
EnglishLadies and gentlemen, I would ask you to adhere scrupulously to your speaking time.
Mina damer och herrar! Jag ber er att strikt hålla er till er talartid.
EnglishIn addition, I must point out that the defence of the accused has been scrupulously respected.
Dessutom måste jag framhålla att försvaret av de anklagade har respekterats samvetsgrant.
EnglishThe principle of subsidiarity must be scrupulously upheld in this area.
Subsidiaritetsprincipen måste strikt bevaras på detta område.
EnglishThese must be scrupulously met, so as not to jeopardise public confidence in the European institutions.
De måste hållas, för att inte äventyra allmänhetens förtroende för EU:s institutioner.
EnglishRest assured that the French Presidency will scrupulously adhere to such provisions.
Ni kan vara säkra på att det franska ordförandeskapet minutiöst kommer att hålla sig till dessa bestämmelser.
EnglishIt is certainly very unpleasant, and we shall ensure that these areas are scrupulously respected.
Det är faktiskt mycket obehagligt, och vi skall se till att dessa områden respekteras fullständigt.
EnglishLastly, on my final point I will scrupulously echo what was said in this crucially important Chamber.
Min sista punkt är en exakt upprepning av det som tidigare har sagts i denna mycket viktiga kammare.
EnglishOtherwise, we will be breaching the principle of subsidiarity, which we believe must be scrupulously observed.
I annat fall kommer vi att bryta mot subsidiaritetsprincipen, som vi anser måste följas minutiöst.
EnglishI think we have respected these rules scrupulously.
Jag anser att vi samvetsgrant har respekterat dessa regler.
EnglishThank you very much, Mr Virrankoski, and thank you too for observing the speaking time so scrupulously.
Tack så mycket, herr Virrankoski, och jag vill också tacka er för ert ytterst noggranna iakttagande av talartiden.
EnglishOtherwise, we will be breaching the principle of subsidiarity, which we believe must be scrupulously observed.
Om det är lagligt i deras länder, låt dem göra det, men låt dem göra det med sina egna ekonomiska resurser.
EnglishWe must therefore be scrupulously attentive to ensuring that there are no additional constraints to burden our shop-keepers.
Det är därför absolut nödvändigt att se till att kraven på våra affärsinnehavare inte ökar ytterligare.
EnglishMr President, Commissioner, we can always rely on Mrs Fontaine to be totally relevant and scrupulously precise.
Herr ordförande, ärade ledamot, vi kan alltid räkna med Fontaine när det gäller total konsekvens och rigorös exakthet.
EnglishOf course the media were there looking for the 'f' word but fraud is scrupulously not mentioned in the report.
Medierna var givetvis där för att leta efter ordet som börjar på " b" men ordet bedrägeri undviks noggrannt i rapporten.
EnglishThe first is the following question: why are the financial contributions of individual countries noted so scrupulously in lists of aid donated?
Mycket kunde ha gjorts annorlunda, både på EU-nivå och i de länder som främst drabbats.
EnglishOf course the media were there looking for the 'f ' word but fraud is scrupulously not mentioned in the report.
Medierna var givetvis där för att leta efter ordet som börjar på " b " men ordet bedrägeri undviks noggrannt i rapporten.
EnglishThis evening there are very many items on the agenda, and so I would ask you to respect the time limits scrupulously.
Vi har väldigt många punkter på föredragningslistan i kväll, så jag vill be er att respektera tidsgränserna minutiöst.
EnglishI demand that this Judge Afiuni and all prisoners in Venezuela are treated with dignity and are afforded a scrupulously fair trial.
Jag kräver att domare Afiuni och alla fångar i Venezuela får en värdig behandling och rättvisa rättegångar.
EnglishIn this resolution the European Parliament calls on all the conflicting parties to scrupulously apply the Linas-Marcoussis Agreement.
I denna resolution uppmanar Europaparlamentet de stridande parterna att strikt följa Linas-Marcoussis-avtalet.

Mai multe cuvinte