FI kestää
volume_up
[kestän|kestänyt] {verb}

1. general

kestää (dar şi: viedä, hyväksyä, sietää, valita)
Viidentuhannen ensimmäinen objektin synkronointi kestää noin 120 minuuttia.
The first synchronization of 5,000 objects will take approximately 120 minutes.
Kun työkalu tarkistaa tietokoneen muistia, toimet voivat kestää useita minuutteja.
It might take several minutes for the tool to finish checking your computer's memory.
Keski-Amerikka on hävitetty, jälleenrakennus kestää vuosikymmeniä.
Central America has been devastated; it will take decades to reconstruct.
Tämä neuvoston pohdinta-ajaksi nimeämä aika kestää joitain kuukausia.
That time – now for reflection, as identified by the European Council – will continue for a number of months.
Tätä suuntaa pitäisi mielestäni noudattaa tuissa, jotka eivät voi kestää loputtomiin.
I believe that this is how that support should be given, because it cannot continue indefinitely.
Toivon, että tämä luottamussuhde kestää kauan ja että rauha ja hyvinvointi jatkuvat Pohjois-Atlantin molemmilla puolilla.
I hope that this trust relationship lasts a long time and that both sides of the North Atlantic continue to be peaceful and prosperous.
kestää (dar şi: selvitä, selviytyä)
Jo hyvin pienetkin annokset näitä synteettisiä aineita voivat sisältää vaaroja, ja se, mitä joku kestää, voi aiheuttaa toiselle vakavia vahinkoja.
Even the smallest dose of these synthetic substances can be dangerous, and what one person can cope with may cause serious physical harm in another.
Jäsenvaltioiden talousarviot eivät enää samaan aikaan kestä lisärasituksia, esimerkiksi entistä suurempia maksuosuuksia.
At the same time, the Member States' budgets will not be able to cope with any additional burdens, the payment of higher contributions being one example.
Jokainen kotiosavaltioni Brandenburgin asukas on velkaa noin 16 000 euroa, mutta kansantaloutemme on rakenteellisesti sellainen, että se kestää tämän velan.
Every inhabitant of Brandenburg, my home, is in debt to the tune of EUR 16 000, but our national economy is structured in such a way that we can cope with it.
kestää (dar şi: sietää)
Nyt on teidän vuoronne kestää uutta Eurooppaa kuusi kuukautta.
Now it is your turn to endure New Europe at least for the next six months.
Meidän on vaikea kestää tätä taloudellista painetta.
This financial pressure is difficult for us to endure.
Inhimillinen luonne kestää sen vaikeammin kuin tappion.
Human nature finds it harder to endure a victory than a defeat.
kestää
Astmakohtaukset aiheuttavat äkkinäisiä hengitysvaikeuksia, jotka voivat kestää tuntikausia.
Asthma attacks cause sudden breathing difficulties that can even last for hours.
Ruokailutottumukset muotoutuvat lapsuudessa ja voivat kestää koko elämän ajan.
Eating habits are formed during childhood and can last a person's whole life.
Näiden mielenosoitusten on määrä kestää kolme päivää hallituksen kiellosta huolimatta.
These opposition rallies are due to last for three days, despite a government ban.
kestää (dar şi: suorittaa, viedä, tehdä, käynnistää)
Itse asiassahan kyselytunnin pitäisi kestää klo 19: ään asti.
In principle, Question Time should run until 7.00 pm.
On sovittu, että ohjelma voi kestää kolme vuotta.
It was agreed that the programme would run for three years.
Energialaitosten rakentaminen ja käyttöönotto kestää useita vuosia.
It takes many years to get energy facilities up and running.
Sopimukselle, joka kestää, joka on kunnianhimoinen ja tasapainoinen.
An agreement that can stand up, which is ambitious as well as balanced.
Nimenomaan sen nimissä: harva operaatio kestää lähempää tarkastelua.
Well, it is all about the label: few of these missions stand up to scrutiny.
Banaani paljastaa totuuden: Eurooppa joko luovuttaa tai kestää.
Europe can either surrender or stand up and be counted.
Meidän on parempi kestää muutama päivä kielteistä julkisuutta kuin kantaa puolueellisen raportin seuraukset."
It is better for us to suffer a few days of poor publicity than to live with the consequences of a biased report.'
Ennen kuin neuvottelujen annetaan ajautua lopulliseen umpikujaan, maailman on mietittävä, kuinka monta epäonnistumista WTO vielä kestää, ennen kuin se hajoaa.
Before allowing these talks to collapse, the world must ask itself how many more failures the WTO can suffer before it falls apart.
Kestää vielä jonkin aikaa, ennen kuin kaikki kalataloudelle koituneet vahingot saadaan selville.
It will be some time before the full extent of the loss and damage suffered by the fishing industry is known.
kestää (dar şi: pysyä, asua)
Arvoisa puhemies, toivon, että ääneni kestää.
Mr President, I hope my voice is going to hold out.
Yet how long can it hold out?
kestää
kestää (dar şi: sietää)
kestää (dar şi: sietää)
kestää (dar şi: sietää)
Hyväksyttävien sääntöjen tulisi kestää todellisuustesti.
The rules adopted should be able to withstand the test of reality.
Tämä on itse asiassa törmäyskurssi, jota kukaan ei voi kestää.
This is in fact a crash course which no one can withstand.
Se koskee ennen kaikkea pieniä galleristeja, koska he voivat kestää hintapainetta paljon huonommin.
Small gallery owners will be particularly hard hit, as they are far less able to withstand this pressure on prices.

2. "väitteestä, todisteesta yms."

Sopimukselle, joka kestää, joka on kunnianhimoinen ja tasapainoinen.
An agreement that can stand up, which is ambitious as well as balanced.
Nimenomaan sen nimissä: harva operaatio kestää lähempää tarkastelua.
Well, it is all about the label: few of these missions stand up to scrutiny.
Banaani paljastaa totuuden: Eurooppa joko luovuttaa tai kestää.
Europe can either surrender or stand up and be counted.

Exemple de folosire pentru "kestää" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

FinnishJos emme tee näin, kestää useita vuosia ennen kuin ne liittyvät euroalueeseen.
If we do not do so, it will be several more years before they join the euro area.
FinnishSe kestää jonkin aikaa, mutta minun pitää päästää siitä irti ja olla paikalla.
It takes a while, but I have to let go of them and just go there, and be there.
FinnishKun tekee jotain filantrooppista auttaakseen toista henkilöä, vaikutus kestää.
When you do something philanthropic to help another person, it lasts and it lasts.
FinnishIlman toimivaa rahoitusjärjestelmää mikään muukaan ei kuitenkaan voi kestää.
However, without a functioning financial system, nothing else can be sustained.
FinnishTurvallisuuteen tarvitaan aikaa, ja tarkistaminen kestää nyt suunniteltua pitempään.
Safety requires time, and the review is now taking longer than initially planned.
FinnishMinun nähdäkseni tietoja ei pitäisi säilyttää pitempään kuin oleskelu kestää.
In my view, the period of storage should not exceed the duration of the stay.
FinnishVarsinainen kysymys kuuluukin: Kuinka kauan yksityistämisprosessi voi kestää?
The real question at issue here is: how long can a privatisation process be ongoing?
FinnishJos meidän on odotettava lukuja, kestää kauan ennen kuin mitään tapahtuu.
If we have to wait for the figures, it will be a long time before anything happens.
FinnishSeuraavaksi siirrytään LED-valaistukseen, joka säästää energiaa ja kestää kauan.
The next thing is to use lighting based on LEDs, which are energy-saving and long-lasting.
FinnishNämä kaksi tämänhetkistä pesäkettä osoittavat, että epidemia kestää vielä monta kuukautta.
The two current hotspots show that this outbreak will be with us for many months.
FinnishMitä kauemmin eurosta luopuminen kestää, sitä pahempia luopumisen seurauksista tulee.
The longer it takes to leave the euro, the worse the consequences of the exit will be.
FinnishJos oikeuskäsittely kestää jossakin jäsenvaltiossa neljä kuukautta, en voi tehdä mitään.
If the procedure in one Member State takes four months, I cannot do anything.
FinnishYhtä pitkään kestää myös rauhaa rakastavien kansanryhmien vastarinta.
The resistance of peace-loving grass-roots forces will be equally long-lasting.
FinnishKatso, miten SkyDrive kestää vertailun Google Driveen, Dropboxiin ja iCloudiin.
See how SkyDrive stacks up against Google Drive, Dropbox, and iCloud.
FinnishSanoisinkin, että se kestää liian kauan ja että meidän on edettävä paljon nopeammin.
I suggest that is too long, and we really must move forward much more quickly than that.
FinnishKatso, miten SkyDrive kestää vertailun Dropboxiin, Google Driveen ja iCloudiin.
See how SkyDrive stacks up against Dropbox, Google Drive, and iCloud.
FinnishVuosisata sitten latvialainen runoilija Rainis kirjoitti: Se, mikä muuttuu, kestää.
A century ago, the Latvian poet Rainis wrote: 'What changes, endures'.
FinnishHakumenettely on hyvin hankala: se kestää 15 päivää ja maksaa 71 euroa.
It is an extremely cumbersome process: it takes 15 working days and it costs EUR 71.
FinnishSiitä, mitä meillä EU:ssa on, on tehtävä sellaista, joka kestää laajentumisen.
What is within the EU must be made capable of sustaining enlargement.
FinnishMutta komissio kyllä kestää ja pysyy kannassaan, eikä se aio jättää asiaa tähän.
But the Commission is holding firm, it is holding its course and it expects to make progress.