FI liittäminen
volume_up
{substantiv}

liittäminen
volume_up
annexation {substantiv}
Vielä kysyn, miksi Itä-Jerusalemin liittäminen päätettiin mainita tänä kriittisenä aikana?
Also, why was the annexation of East Jerusalem singled out for mention at this critical time?
Muistettakoon esimerkiksi Kashmirin osan liittäminen Kiinaan, Kiinan ja Intian välinen sota Himalajalla sekä Kiinan hyökkäys Vietnamiin vuonna 1979.
Allow me to recall the annexation of part of Kashmir by China, the war in the Himalayas between China and India and China’s attack on Vietnam in 1979.
Baltian valtioiden miehitys ja Neuvostoliittoon liittäminen vuonna 1940 ei ollut mikään tavanomainen teko, koska sitä yritettiin peitellä sosiaalisen vapauttamisen varjolla.
The occupation and annexation of the Baltic states in 1940 was not typical, as it had been attempted to cover it up under the guise of social liberation.
liittäminen (dar şi: yhteys, yhdistäminen, kytkeminen, jatkoyhteys)
volume_up
connection {substantiv}
Reitittimen liittäminen Internetiin tuo Internet-yhteyden kaikkien verkon käyttäjien saataville.
Connecting your router to the Internet gives everyone on your network an Internet connection.
Toinen asia, joka oli konferenssissa mukana, oli kysymys alueellisesta yhteistyöstä, ja sen liittäminen ympäristökysymyksiin on merkittävää.
Another matter that came up at the conference was that of regional cooperation, and the connection with the environment here is important.
Niihin kuuluvat erillisten sähköverkkojen liittäminen yhteenliitettyihin Euroopan verkkoihin, sisäisten sähköyhteyksien kehittäminen ja erilaiset kaasuun liittyvät ehdotukset.
They are: the connection of isolated electricity networks, the development of internal electricity connections and various gas proposals.
liittäminen (dar şi: liitto, yhdiste, yhdyntä, avioliitto)
volume_up
union {substantiv}
Minusta kaasutoimituksia koskevan ongelman liittäminen Euroopan unionin ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen asialistalle oli myönteistä.
I think that the inclusion of the gas transit issue on the European Union-Ukraine Association Agenda was welcome.
Schengenin liittäminen perustamissopimukseen voidaan hyväksyä vain siinä tapauksessa, että se lisää unionin toimielinten merkitystä.
It would be acceptable to integrate Schengen into the Treaty on European Union only if it contributed added value in institutional terms.
Tämän sosiaalisen strategian tavoitteena pitää olla Euroopan unionin työllisyyspolitiikan liittäminen kunnolliseen sosiaaliseen suojeluun.
The aim of this social strategy must be to combine the employment policy of the European Union with sound social protection.
liittäminen (dar şi: yhteys, yhdistyminen, yhdistäminen, yhdistys)
volume_up
association {substantiv}
Toinenkin ajatus kulkee läpi koko mietinnön: koheesiopolitiikan liittäminen niin sanottuun Eurooppa 2020 -strategiaan.
Another idea runs through the report: the association of cohesion policy with the so-called 'Europe 2020 strategy'.
Minusta kaasutoimituksia koskevan ongelman liittäminen Euroopan unionin ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen asialistalle oli myönteistä.
I think that the inclusion of the gas transit issue on the European Union-Ukraine Association Agenda was welcome.
liittäminen (dar şi: yhdistäminen, liitos, häät)
volume_up
wedding {substantiv}

Exemple de folosire pentru "liittäminen" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

FinnishVerojen liittäminen ympäristövaikutuksiin on avoin ja selkeä tavoite.
To link the levies to the environmental effects is a transparent and clear goal.
FinnishVoimien liittäminen yhteen ei tarkoita valvontaa, yhdistäminen ei tarkoita johtamista.
Joining forces does not mean controlling, uniting does not mean leading.
FinnishEnergiakirjan ratifioinnin liittäminen WTO:hon liittymiseen ei onnistu.
Linking ratification of the energy charter with accession to the WTO is a backward step.
FinnishNäiden oikeuksien liittäminen perustamissopimukseen myös Euroopan tasolla voi olla keino tähän.
One way might be to also include these rights in the Treaty at European level.
FinnishNäiden tietojen liittäminen tuote-etiketteihin on myös osoitus tuotteen korkeasta laadusta.
Putting this information on product labels also shows the high quality of the product.
FinnishUseamman kuin kahden tietokoneen liittäminen HPNA-verkkoon ei edellytä keskittimiä eikä kytkimiä.
You need an electrical outlet in each room where you want to have a computer.
FinnishYhtä merkittävää on sopimuksen liittäminen yhteisön protokollaan.
Equally important is the fact that the Social Protocol was incorporated in the Treaty.
FinnishTilannetta pahentaa entisestään A74-moottoritien liittäminen nykyisen A73-moottoritien yhteyteen.
This situation is made worse by the addition of the A74 motorway to the existing A73.
FinnishJos liittäminen tai vetäminen ei onnistu sähköpostiohjelmassa, lähetä yhteystieto liitteenä.
If pasting or dragging do not work in your e‑mail program, send the contact as an attachment.
FinnishMeidän kaikkien haasteeksi muodostuu sosiaalinäkökohtien ja ympäristönäkökohtien mukaan liittäminen.
The challenge for us all consists in integrating social and environmental considerations.
FinnishSchengenin säännöstön liittäminen sopimukseen on hyvä asia.
Integration into the treaty of the Schengen 'acquis' is a good thing.
FinnishStrategiasta puuttuu ympäristöpolitiikan liittäminen aikaisemmin mainittuihin alueisiin.
What is missing in the strategy is a link between environmental policy and the previously mentioned areas.
FinnishYhdeksän uuden jäsenvaltion liittäminen mukaan oli mahdollista tietenkin vain poikkeusehdoin.
The incorporation of the nine new Member States was possible only under exceptional conditions, of course.
FinnishTieteellisen toiminnan sääntelyyn kuuluu sen liittäminen sosiaalisen kehyksen yleiseen järjestykseen.
The regulation of scientific activity implies its integration into the social framework generally.
FinnishKansallisten verkkojen yhteen liittäminen on ensimmäinen askel kohti energian yhteisiä sisämarkkinoita.
Interconnection between national networks is the first step towards a single internal energy market.
FinnishPuolan selkeä liittäminen EU:n liikennejärjestelmään merkitsee Euroopan vyötärön kasvattamista.
Clearly integrating Poland into the EU' s transport system is the same as broadening the waistline of Europe.
FinnishNatura-verkostoon liittäminen ei tarkoita, että kaikki taloudellinen toiminta alueella olisi jäädytettävä.
Designation of a Natura site does not mean that economic activities within the site must be frozen.
FinnishUusien jäsenvaltioiden liittäminen aloitteeseen on jo ensisijainen tavoite, ja se on toteutettava nopeasti.
The integration of the new Member States is already a priority, and it needs to be done very quickly.
FinnishVammaisten maailman liittäminen muuhun yhteiskuntaan on suuri haaste jäsenvaltioille.
Integrating the world of disabled people with the rest of society represents a considerable challenge for the Member States.
FinnishMEDA-maiden liittäminen mukaan säätiön toimintaan on tässä yhteydessä hyvin järkevää.
The fact that the Foundation is to extend its activities to include the MEDA countries is extremely sensible in this context.