Traducere finlandeză-engleză pentru "riskejä"

FI

"riskejä" engleză traducere

Exemple de folosire pentru "riskejä".

Exemple de folosire pentru "riskejä" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

FinnishUskomme, että ehdotukset lisäävät markkinoiden avoimuutta ja rajoittavat riskejä.
We believe these proposals will increase market transparency and limit the risks.
FinnishKestävän enimmäistuoton mallin virhelaskelmien riskejä ei ole arvioitu kunnolla.
There has been no in-depth evaluation of the risks of error in the MSY model.
FinnishRiskejä on liioiteltu vakavasti erittäin puutteellisten todisteiden perusteella.
The risks have been seriously overstated on the basis of scandalously poor evidence.
FinnishTalousnäkymiin kuitenkin liittyy edelleen odotettua hitaamman kasvun riskejä.
At the same time, the economic outlook continues to be subject to downside risks.
FinnishJos tutkimme vain yksittäisiä riskejä, emme ikinä saa totuudenmukaista kuvaa.
If we only investigate individual risks, we will never have a realistic scenario.
FinnishTulevaisuuteen kohdistuviin arvioihin liittyy tietenkin aina riskejä ja epävarmuutta.
Obviously, any forward-looking assessment is subject to risks and uncertainties.
FinnishNe ovat ottaneet riskejä, ja meidän on tuettava niitä lisäämällä rahoitusta.
They have taken the risks, and we need to support them through increased funding.
FinnishTästä huolimatta aktiiviseen jalostusmenettelyyn liittyy haittoja ja riskejä.
That said, agricultural product refunds present a range of risks and disadvantages.
FinnishRahoitusmaailma ei kuitenkaan ota riskejä, sillä se on ”too big to fail”.
The financial sector itself, of course, risks nothing: it is 'too big to fail'.
FinnishTämä merkitsee, että toimija ei ole koskaan tyytyväinen niin kauan, kun on riskejä.
This means that an operator will never feel happy as long as there is risk.
FinnishTyönantajien on määritettävä ja arvioitava riskejä ja tiedotettava niistä työntekijöille.
Employers must determine and assess risks and inform the workers of these risks.
FinnishNeuvottelujen avaamiseen Turkin kanssa liittyy kuitenkin suuria riskejä.
There are nevertheless huge risks attached to opening negotiations with Turkey.
FinnishSiihen liittyy sitä paitsi monia hankaluuksia ja erittäin suuria riskejä.
Furthermore, it is fraught with enormous complications and very, very great risks.
FinnishAikanaan sanottiin, että tämä aiheuttaisi lentoturvallisuudelle valtavia riskejä.
At the time it was said that this would pose enormous risks in terms of aircraft safety.
FinnishKaiken kaikkiaan kasvunäkymiin katsotaan liittyvän ennakoitua hitaamman kasvun riskejä.
On balance, risks to the outlook for growth are judged to lie on the downside.
FinnishMietinnössä kannatetaan myös eläinjauhoihin palaamista, mihin liittyy riskejä.
The report also advocates a return to animal meal, with all the risks that it involves.
FinnishHaluan korostaa niitä suunnattomia riskejä, joita liittyy nuorten alkoholinkäyttöön.
I wish to emphasise the huge risks faced by young people drinking alcohol.
FinnishSamaan aikaan on kuitenkin aivan selvää, että matkailu aiheuttaa myös tiettyjä riskejä.
At the same time, however, it is quite clear that tourism also poses certain risks.
FinnishHaluaisimme myös korostaa sitä, että meillä on oltava rohkeutta ottaa riskejä.
We would also like to emphasise the fact that we need to have the courage to take risks.
FinnishTämä epävarmuus synnyttää riskejä, eikä meidän pidä antaa lisää niille sijaa.
This uncertainty creates risks and we must not create additional space for these risks.

Mai multe cuvinte

Finnish
  • riskejä

Caută mai multe cuvinte în dicționarul italian-român.