Traducere finlandeză-engleză pentru "riski siitä"

FI

"riski siitä" engleză traducere

Exemple de folosire pentru "riski siitä".

Traduceri similare în dicționarul finlandez-englez

riski substantiv
siittää verb

Exemple de folosire pentru "riski siitä" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

FinnishKäsitykseni mukaan on olemassa suuri riski siitä, että EMU voi johtaa juuri tähän.
In my opinion the risk that that will be the consequence of EMU is great.
FinnishRiski, että siitä koituu jossain vaiheessa vahinkoa turvallisuudelle, on erittäin suuri.
There is a very great risk that this will come at the expense of safety at some point.
FinnishSuhdannenäkymien ollessa suotuisat on olemassa riski siitä, että
In the context of a strong cyclical upswing, there is a risk that these developments
FinnishMikäli tästä luovutaan, on olemassa riski siitä, ettei kuluttaja saa tarpeeksi informaatiota.
If we do not do that, we take the risk that consumers will not get sufficient information.
FinnishYlimääräinen riski syntyy siitä, että tee-se-itse-intoilijat poistavat moduuleja usein itse.
The fact that modules are frequently removed by do-it-yourself enthusiasts presents an additional risk.
FinnishOn kuitenkin totta, että unionissa on vielä olemassa riski siitä, että joitakin oikeuksia voidaan loukata.
All the same there is no doubt that the risk of violation of those rights still exists in the Union.
FinnishOlisin toivonut, että meillä olisi ollut rohkeutta todeta tämä riski ja vetää siitä tarvittavat johtopäätökset.
I would like us to have had the courage to say that there was a risk and draw the necessary conclusions.
FinnishYhteiseen rajavartiolaitokseen saattaa liittyä riski siitä, ettei näitä määräyksiä täysin noudatettaisikaan.
With a joint Corps of Border Guards, there might be a danger of these provisions' not being fully respected.
FinnishSe ei kuitenkaan ole talousarvion kannalta riski, koska siitä selviydytään tämän suuren varausmarginaalin avulla.
That does not, though, represent a risk to the Budget, as the large margin will remain and will be able to take it up.
FinnishOn aina pieni riski siitä, että ladattu tiedosto sisältää viruksen tai haittaohjelman, joka voi vahingoittaa tietokonetta.
There is always a small risk that a downloaded file will contain a virus or malware (malicious software) that can damage your computer.
FinnishEuroopan investointipankin vastuu kasvaa, koska riski siitä, että laiminlyötyjä maksuja on enemmän kuin 65 %, on lähes olematon.
The responsibility of the European Investment Bank is increased because the risk that default payments are more than 65 % is close to zero.
FinnishTällä hetkellä Euroopan valtioilla on riski siitä, että tulevat sukupolvet eivät voi saada eläkkeitä, joilla varmistetaan kunnollinen vanhuusturva.
Currently, European countries run the risk that future generations will not be able to draw pensions capable of providing a decent old age.
FinnishA-sokerin ja B-sokerin kiintiöiden yhdistäminen tarkoittaisi sitä, että monilla jäsenvaltioilla olisi riski siitä, etteivät ne enää olisi omavaraisia sokerin osalta.
Combining A and B quotas would therefore mean that many Member States would risk no longer being self-sufficient in sugar.
FinnishTiedoston lataamiseen liittyy aina pieni riski siitä, että tiedosto sisältää viruksen tai ohjelman, joka voi vahingoittaa tietokonettasi tai siinä olevia tietoja.
Whenever you download a file, there is always a small risk that the file will contain a virus or a program that can damage your computer or your information.
FinnishTällaisiin päätöksiin liittyy aina riski siitä, että poliittisille viranomaisille annetaan oikeus määrätä, mitä ihmiset saavat ajatella, sanoa ja kirjoittaa.
Any decision of this type involves a risk: the risk of giving a political authority the right to tell people what they can and cannot lawfully think, say and write.
FinnishKolmanneksi on aina muistettava riski siitä, että unionin saatetaan katsoa olevan huolestuneempi pankeista ja yrityksistä kuin työntekijöistä ja perheistä.
Third, we always need to be conscious of the risk that our Union could be perceived as being more concerned about banks and businesses than about workers and families.
FinnishKoska rahoitustapahtumat ovat niin liikkuvia ja rahoitusmarkkinat niin kilpailukykyisiä, riski siitä, että toiminnat siirtyvät muille markkinoille, vaikuttaa olevan erittäin korkea.
As financial transactions are so mobile and financial markets so competitive, the risk of reallocation of activities to other markets appears to be very high.
FinnishKyseessä oli vanha ja tehoton väline, josta oli päästävä eroon, koska se lisäsi hallintokustannuksia ja herätti kysymyksiä siitä, oliko riski katettu asianmukaisesti vai ei.
It was an old blunt instrument. It had to be got rid of, because it increased administrative costs and it raised the issue of whether or not the risk was properly covered.
FinnishTähän ilmiöön liittyy kuitenkin riski siitä, että nämä maat - ja varsinkin niiden yritykset - tuovat mukanaan Euroopan unionissa sovellettavia normeja alhaisempia työnormeja.
This phenomenon is nevertheless associated with the risk that these countries - and, in particular, their companies - will export labour standards below those of the European Union.
FinnishTällaisiin toimiin liittyy kuitenkin myös riski siitä, että kustannukset siirtyvät pankkien asiakkaille - nostavat lainojen ja muiden taloudellisten palvelujen hintoja - mikä haittaa taloutta.
However, such measures also carry the risk of transferring costs to the clients of banks - a growth in credit prices and other financial services - to the detriment of the economy.

Mai multe cuvinte

Finnish
  • riski siitä

Mai multe în dicționarul român-italian.