Traducere finlandeză-engleză pentru "riskien"

FI

"riskien" engleză traducere

Exemple de folosire pentru "riskien".

Exemple de folosire pentru "riskien" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

FinnishHaluamme vähentää todellisia vaikutuksia riskien tieteellisen arvioinnin pohjalta.
We want a reduction in the actual impact, based on a scientific risk evaluation.
FinnishKemikaalien kanssa joudutaan aina punnitsemaan niihin liittyvien riskien määrää.
With chemicals it is always a question of weighing up the degree of risk involved.
FinnishAvoimuus kuitenkin luo ja pitää yllä luottamusta ja helpottaa riskien valvontaa.
However, transparency builds and maintains confidence and facilitates risk control.
FinnishRiskien välttämiseksi tarvitaan tehokkaita toimia euroalueen kaikilta päättäjiltä.
These risks should be contained by effective action by all euro area policy-makers.
FinnishTällä ei kuitenkaan ole mitään tekemistä niiden käyttöön liittyvien riskien kanssa.
That, however, has nothing at all to do with the risks involved in their use.
FinnishSe ansaitsee esittelijän tässä mietinnössä esittämän suojan riskien varalta.
It deserves the protection against risks proposed by the rapporteur in this report.
FinnishSääntelyn lisäämisellä ei voida varmistaa kriisin aiheuttamien riskien torjumista.
More regulation is not a guarantee against the risks of the current crisis.
Finnishoikeusperustaa, rahoitukseen liittyvien riskien hallintaa, turvallisuutta ja
financial risk management, security and operational reliability, efficiency,
FinnishTäytyy olla olemassa selkeä lainsäädäntö, joka rajoittaa riittävästi riskien määrää.
There must be clear legislation in which the risks are adequately contained.
FinnishOnneksi olemme nyt vihdoin päässeet toteuttamaan toimia kaikkien riskien torjumiseksi.
Fortunately, at least we have finally got round to tackling all the risks now.
FinnishSitä paitsi vähennettäessä ilmoitusvelvollisuuksia vähennetään myös riskien määrää.
When you have fewer declaration obligations, you have fewer risks of error.
FinnishSamainen komitea korostaa, ettei meillä ole edes menetelmiä riskien arvioimiseksi.
That same committee stresses that we do not even have methods for evaluating the risks.
FinnishKuljetuksista täytyy huolehtia riittävällä tavalla niihin liittyvien riskien vuoksi.
Given the risks attached to moving them, there must be appropriate safeguards in place.
FinnishEnsinnäkin tiedealan epävarmuus riskien luonteesta ja laajuudesta lisääntyy.
Firstly, scientific uncertainty about the nature and extent of the risks is increasing.
FinnishOlisi väärin vaatia kollegoilta tuotantoa ja entistä suurempien riskien ottamista.
It would be wrong to demand that producers should take greater risks.
FinnishVuonna 1976 uimiseen liittyvien riskien vähentämiseksi annettiin uimavesidirektiivi.
To reduce the risks related to bathing, a bathing water directive was introduced in 1976.
FinnishKansainvälisten rahoitustoimien vilkastuminen merkitsee myös riskien lisääntymistä.
And as international financial activity speeds up, the risks increase.
FinnishToiseksi direktiivillä ei pidä pyrkiä erityisesti riskien pienentämiseen.
Secondly, this directive should not specifically aim to reduce the risks.
FinnishLuovuttajien testaaminen on tärkeää riskien vähentämiseksi vastaanottajien kannalta.
Donor testing is important in minimising the risks to the recipient.
FinnishMietintö ja komission tiedonanto koskevat riskien ehkäisyä ja vähentämistä.
The report and the Commission communication refer to the prevention and reduction of risks.

Mai multe cuvinte

Finnish
  • riskien

Caută mai multe cuvinte în dicționarul român-englez.