Traducere finlandeză-engleză pentru "saavuttaa"

FI

"saavuttaa" engleză traducere

FI saavuttaa
volume_up
[saavutan|saavuttanut] {verb}

Voimmeko todella saavuttaa täystyöllisyyden kannustamatta ensin yrittäjyyttä?
Can we really achieve that full employment without unleashing that entrepreneurial talent?
Vain tämän ansiosta oli mahdollista saavuttaa päämäärämme näinkin lyhyessä ajassa.
Only as a result of this was it possible to achieve this goal in such a short time.
Voimme saavuttaa tämän tavoitteen vain, jos jäsenvaltiot täyttävät velvollisuutensa.
But we can only achieve that objective if the Member States do their homework.
Itäinen kumppanuus on keskeinen väline, jonka avulla nämä tavoitteet voidaan saavuttaa.
The Eastern Partnership is a key tool to accomplish that.
Kätemme ovat tässä keskustelussa varsin sidotut sen osalta, miten voimme käytännössä saavuttaa tämän.
Our hands are somewhat tied in this discussion on how we can accomplish these things in practice.
Miten voimme tällä tavoin saavuttaa mitään?
How can we accomplish anything?
saavuttaa (dar şi: hankkia)
Sillä tavalla on erittäin vaikea saavuttaa uskottavuutta suuren yleisön silmissä.
It will be extremely difficult to acquire public credibility through such an approach.
Keskuspankki ei toimi tyhjiössä, ja sen täytyy myös saavuttaa uskottavuus ja valta-asema.
It will not be operating in a vacuum, and it will have to acquire credibility and authority.
Vain tärkeimmät päätöksentekijät voivat saavuttaa vankan luottamuksen osaamisyhteiskunnassa.
Only those at the top table of decision-making can acquire high levels of confidence in the knowledge-based society.
Tulee olemaan yhä vaikeampaa saavuttaa perusteltuja taloudellisia tavoitteita.
It is becoming ever harder to attain legitimate economic objectives.
Tietysti on toivottavaa saavuttaa nämä tasot, mutta se ei ole realistista.
It would certainly be desirable to attain these levels, but it is not realistic.
Vain laaja-alaisen ja kunnianhimoisen kierroksen kautta voimme saavuttaa tavoitteemme.
We can only attain our objectives through a broad and ambitious round.
saavuttaa (dar şi: saada aikaan, aiheuttaa)
Ehdotuksen tarkoituksena on saavuttaa välttämätön ja tärkeä yhdenmukaistaminen.
The proposal aims to bring about a necessary and important harmonisation.
Sen tavoitteena oli saavuttaa vapaus, myös lehdistönvapaus.
Its aim was to bring about freedom, including freedom of the press.
Toisaalta on myös löydettävä tasapaino, ja sen olemme yrittäneet saavuttaa.
On the other hand, there must of course be balance, and that is what we have endeavoured to bring about.
saavuttaa (dar şi: huomata, todeta, löytää, löytyä)
Voimme siten uuden perustamissopimuksen avulla saavuttaa tehokkaan työllisyys- ja sosiaalipolitiikan.
In the employment and social policies of this new treaty, we will be able to find an effective method.
Siksi niitä koskeva poliittinen konsensus on niin helppo saavuttaa.
That is why it is so easy to find political consensus on them.
Meidän on kuitenkin myös kehitettävä malli, jonka avulla voidaan saavuttaa edistystä muualla Euroopassa.
However, we also need to find a model that will enable us to make progress in other parts of Europe.
saavuttaa (dar şi: saada, hankkia, lisätä, hyötyä)
Siten voidaan saavuttaa uusille tuotantolinjoille tarpeellinen hyväksyntä.
That would gain new product lines the necessary acceptance.
Nähdäkseni näillä aloilla ympäristön suojelemisella voidaan saavuttaa eniten.
In my opinion, we stand to gain a great deal on an environmental plane.
Tämä on loistava tilaisuus saavuttaa riippumattomuutta Venäjästä.
This is a great opportunity to gain independence from Russia.
Se on järkevä ja riittävä summa, kun otetaan huomioon ne tavoitteet, jotka haluamme saavuttaa.
This amount is reasonable and adequate, bearing in mind the aims we want to achieve.
Joustavuus tekisi tiiviimmän yhteistyön mahdolliseksi ja perustamissopimuksen tavoitteet voitaisiin saavuttaa nopeammin.
So it would amount to making closer cooperation possible to achieve the objectives of the treaty more rapidly.
Komission rahoitussuunnittelun mukaan myönnettyjen varojen määrä saavuttaa 147,88 miljardia euroa.
According to financial planning by the Commission, the amount of committed funds will reach the sum of EUR 147.88 billion.
saavuttaa (dar şi: kaivertaa, loveta, salvoa)

Exemple de folosire pentru "saavuttaa" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

FinnishSe on kuitenkin samalla myös alue, jolla voidaan saavuttaa todellista edistystä.
However, this is, at the same time, an area in which real progress can be made.
FinnishToiseksi haluaisin tarkentaa, mitkä tavoitteet haluamme saavuttaa ehdotuksilla.
Secondly, I would like to point out our intended objectives with these reports.
FinnishTunnustan, että rikosoikeudellisilla rangaistuksilla ei voida paljoa saavuttaa.
Admittedly, there is not a lot that can be achieved through criminal penalties.
FinnishJos rauha halutaan saavuttaa poliittisin keinoin, sotilasvoimien on vetäydyttävä.
If peace is to be achieved by political means then the military have to withdraw.
FinnishTätä lisäarvoa voidaan saavuttaa hyvinvoinnin, turvallisuuden ja vapauden aloilla.
This added value can be achieved in the areas of welfare, security and freedom.
FinnishMuuten ei ole mahdollista saavuttaa yhtenäistä ja tasapainoista lähestymistapaa.
Otherwise you will not arrive at a serious, integrated and balanced approach.
FinnishKansainvälistä yhteistyötä ja koordinointia parantamalla voidaan saavuttaa paljon.
Much can be achieved through better international collaboration and coordination.
FinnishOlen varma, että tämä on paras tapa saavuttaa kansalaisten vaatimat tulokset.
I am convinced this is the best way to deliver the results our citizens demand.
FinnishPSE-ryhmä haluaa myös saavuttaa asettamamme kunnianhimoiset ilmastotavoitteet.
We also all want to meet the ambitious climate targets that we have set ourselves.
FinnishYhteiset tavoitteet voidaan saavuttaa monien erilaisten eläkejärjestelmien avulla.
The common objectives can be achieved through a wide range of pension systems.
FinnishJohdonmukaisuutta voi saavuttaa vain, kun strategiat ja toimet sovitetaan toisiinsa.
Coherence can only be achieved if strategies and measures are brought into line.
FinnishSe oli tärkein asia, minkä voisimme saavuttaa, ja me olemme saavuttaneet sen.
That was the most important thing we could have achieved, and we have achieved it.
FinnishNämä tavoitteet voidaan saavuttaa ainoastaan saattamalla päätökseen sisämarkkinat.
Such objectives can be achieved only through the completion of the internal market.
FinnishMeidän on vain yritettävä määritellä, mitä voimme enimmillään saavuttaa Meksikossa.
We simply need to try to define what the maximum is that we can get out of Mexico.
FinnishNäin menetellen on helpompi saavuttaa Euroopan parlamentin tuki sopimuksille.
This will make it easier to guarantee Parliament's support for the agreements.
FinnishTällä hetkellä voin kuitenkin vain kuvailla, miten aiomme tämän tavoitteen saavuttaa.
At the moment, however, I am able only to describe how we are going to do that.
FinnishSama tavoite - päästöjen vähentäminen - voidaan saavuttaa monilla eri menetelmillä.
This same aim - a reduction in emissions - may be achieved through various methods.
Finnish. – Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, olisimme voineet saavuttaa tämän jo aiemmin.
   . – Mr President, ladies and gentlemen, we could have had all this earlier on.
FinnishHaluamme saavuttaa yhdessä turvallisuuden, vakauden ja vaurauden tavoitteet.
Together, we want to realise the objectives of security, stability and prosperity.
FinnishLenin uskoi, että edistystä voidaan saavuttaa vain sosialismin ja sähkön avulla.
Lenin believed that progress could be achieved only through socialism and electricity.