Traducere maghiară-engleză pentru "önálló"

HU

"önálló" engleză traducere

HU önálló
volume_up
{adjectiv}

önálló (dar şi: öntelt, önelégült, önellátó)
Ezek azok a dolgok, amelyek valójában lehetőséget adnak az embereknek arra, hogy megmutassák mire képesek és, hogy önálló, önellátó polgárokként létezhessenek.
These things give people a real chance to show what they are made of and consolidate their own existence as independent, self-sufficient citizens.
A házasságuk olyan boldog volt, olyan teljes, olyan önálló kétszemélyes birodalom, hogy az alatt az idő alatt Jones szinte semmit sem tett, hogy fölrázza az angolszászokat.
In fact, it was so happy, so whole, so self-sufficient a nation of two that Jones did almost nothing during that time by way of alerting the Anglo-Saxons.
önálló (dar şi: független)
önálló (dar şi: különálló, külön, független)
Helyesebb volna önálló rendeletben szabályozni a klónozást.
It would be more appropriate to regulate cloning in a separate regulation.
A probléma abban áll, hogy ezek a leányvállalatok önálló jogalanyok.
The problem is that these subsidiaries are separate legal entities.
A titkárság autonóm státusszal és önálló jogi személyiséggel rendelkezhet.
The secretariat could also have a separate legal personality with an autonomous status.
önálló (dar şi: egyes, különböző, különféle, saját)
Számos ember felhívta a figyelmemet arra, hogy az ő önálló energiahatékonysági cselekvési tervük nem tartozik ebbe a jelentésbe.
Several people have pointed out to me that their separate action plans for energy efficiency do not belong in this report.
önálló (dar şi: tényleges, anyagi, független, egyéni)
Az alkotmány értelmében Jonathan ügyvivő elnök automatikusan önálló elnökké válik.
According to the Constitution, acting President Jonathan automatically becomes the substantive President.

Exemple de folosire pentru "önálló" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

HungarianSzeme szinte önálló életre kelt, mintha nem lenne se az övé, se másé a földön.
His eyes were like something that didn't belong to him, nor to anything on earth.
HungarianValakire, aki tud halkan járni, gyorsan gondolkodni, s önálló döntéseket hozni.
Someone who knows how to walk softly, think swiftly, and make decisions on his own.
HungarianLehetővé kell tenni Dél-Szudán számára, hogy életképes és önálló állammá váljon.
South Sudan must be enabled to establish itself as a viable sovereign state.
HungarianA tengerészeken kívüli önálló vállalkozókra alkalmazandó különös szabályok
Special rules applicable to persons, other than mariners, who are self-employed
HungarianDe Diotallevi, aki közben önálló adatgyűjtésbe kezdett, azt mondta, hogy ez nem vicc.
But Diotallevi, who had been gathering information himself, said it was no joke.
HungarianEzekre az emberekre a "látszólag önálló vállalkozó” megnevezés illene inkább.
For such people, the term 'putative self-employed' would be more appropriate.
HungarianAz önálló vállalkozók száma az Egyesült Királyságban 1,7 millióra emelkedett.
The number of self-employed workers in the United Kingdom has risen to 1.7 million.
HungarianMinden eremben perzselt a hőség, úgy lélegzett, mintha önálló életet élne.
There was a heat in all my veins still that breathed as if it had its own life.
HungarianA fenti cél elérése önálló kötelezettségvállalásként került meghatározásra.
The achievement of this target has been set out as an independent commitment.
Hungarian"b) Az 1968. július 10-i és 12-i levélváltás az önálló vállalkozókról."
(b) Exchange of letters of 10 and 12 July 1968 concerning self-employed persons.
HungarianAz ENSZ független és önálló államok szervezete, és ennek így is kell maradnia.
The UN is, and must continue to be, an organisation of independent and sovereign states.
HungarianAz európai társadalmat önálló országokban élő különböző nemzetek alkotják.
European society is made up of different nations which live in particular countries.
HungarianAz önálló vállalkozóknak és (többnyire nőnemű) élettársuknak vannak jogaik.
Self-employed persons and their partners, the majority of whom are women, have rights.
HungarianAz önálló vállalkozói tevékenységet folytató férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód (
Equal treatment between men and women engaged in a self-employed capacity (
HungarianÉrezte, testében megvonaglanak, helyüket változtatják az önálló életüket élő daganatok.
He could feel the growths squirming in him, seething, taking on a life of their own.
Hungarian. - (FR) Fontos volt, hogy megerősítsük az önálló vállalkozó nők védelmét.
It was important to strengthen the protection of self-employed women.
HungarianAz önálló vállalkozóknak az EU-n belül nincs szükségük munkavállalási engedélyre.
Self-employed workers should not require a work permit within the EU.
HungarianEzért aztán más önálló kísérletekre eleve nem volt szükség, vagy egyszerűen félbeszakadtak.
Thus, that potential for other, independent experiments was preempted or aborted.
HungarianA villamos energia és a gáz önálló belső piacának megteremtésére van szükség.
We must create a fully fledged internal market for electricity and gas.
HungarianNormál pont, tehát egy önálló vagy egyeneshez, körhöz, szakaszhoz rögzített pont.
A normal point, i.e. one that is either independent or attached to a line, circle, segment.