Traducere maghiară-engleză pentru "udvarias"

HU

"udvarias" engleză traducere

HU udvarias
volume_up
{adjectiv}

udvarias (dar şi: előzékeny)
Csupa udvarias, kíváncsi és lelkendező sor az újjászületett Egyesült Államokról.
They were courteous, curious, even enthusiastic about the stories of a reborn U.S.
Mégis, a kapuőr viselkedése megváltozott, több volt, mint udvarias.
Nevertheless, the attitude of the gatekeeper seemed different, more than courteous.
Amint a köd eloszlik szeme elől, udvarias lesz, s nyájasszívű.
That clearing from his eyes, he becomes courteous and of an affable heart.
udvarias
volume_up
polite {adj.}
Udvarias kopogtatás után Tynian lépett be a helyiségbe Kring, a domi társaságában.
There was a polite rap on the door, and Tynian entered with the Domi,Kring.
Kezet fogtunk, és udvarias szövegeket mondtunk egymásnak, majd eltakarodtak.
We shook hands and made polite speeches all around and they went away.
Mindkettő udvarias társadalom és hihetetlenül vendégszerető.
Both were polite societies. and extremely hospitable to visitors.
udvarias (dar şi: előzékeny, nyájas, barátságos, kellemes)
Amint a köd eloszlik szeme elől, udvarias lesz, s nyájasszívű.
That clearing from his eyes, he becomes courteous and of an affable heart.
Poirot nagyon udvarias volt, nagyon megnyerő.
Poirot was very affable, very agreeable in his manner.
Gilles was very affable and polite.
udvarias (dar şi: békés, polgári, civil, civilizált)
volume_up
civil {adj.}
Normális esetben Gurgeh udvarias volt, de néha előfordult, hogy gorombáskodott.
Normally Gurgeh was civil, if occasionally abrupt.
Találkoztunk, váltottunk néhány udvarias szót, aztán én hazajöttem."
We met and spoke a few civil words to other, then I came home.'
De nagyon udvarias vagyok a cselekedeteimben, erről biztosítom Önöket.
But I'm very civil in my action, I assure you.
- Ahogyan felségedé is az enyémet - felelte Pirmence udvarias hangon.
Just as yours does mine, said Pirmence with courtly grace.
kérdezte a férfi udvarias hangon, ami igencsak meghazudtolta a helyzetet.
he asked in a courtly voice that belied the setting.
. - mondta Broarn keserűen és udvarias meghajlást mímelt.
My thanks, Helm, Broarn said bitterly and sketched a courtly bow.
udvarias (dar şi: nyájas, gyengéd, szelíd, enyhe)
volume_up
gentle {adj.}
Mindig elfeledkezem róla, milyen udvarias tud lenni mondta halkan Sephrenia.
I always forget how gentle he is,' Sephrenia said softly.
Szelíd és udvarias természetűek vagyunk, tanította Apa.
We are by nature a gentle and polite people, Father had said.
Cai szelíd és udvarias volt, tőle nem kellett félni.
He was gentle and deferential-she need not be afraid of him.
udvarias (dar şi: nyájas, kellemes, csillapító, nyugtató)
volume_up
bland {adj.}
Magányosan kicsiny univerzumában, az egész emberiségtől elzárva, úgyhogy csak magával és az udvarias hangú számítógéppel társaloghatott, mindent felcímkézett.
Alone in his little universe, dissociated from all mankind, with only himself and his bland-voiced computer to talk to, Corbell hung tags on everything.
udvarias
udvarias (dar şi: pompás, bátor, lovagias, hősies)
Nagyon sok bátor lovagot zárt be a ketreceibe, és még többet felfalt, talán többek között az udvarias Sir Pellinore-t is.
He has caged many a brave knight and devoured many more, perhaps including gallant Sir Pellinore.
A móló mellett észrevette Cassander herceget, aki éppen besegítette Clavessa hercegnőt az egyik csónakba, miközben valami udvarias megjegyzést tett.
Near the dock she took note of Prince Cassander, who was politely seating Duchess Clavessa in a punt, while at the same time making a gallant remark.
udvarias (dar şi: szíves, engedékeny, nyájas, barátságos)
He was gracious more than servile.
- Igen, úrnőm - felelte udvarias mosollyal El, majd megkocogtatta a teáscsészéjét (amely halk csuklásba kezdett) -, fényesen.
Indeed, Great Lady, Elminster said with a gracious smile, gently slapping his teacup (which had begun to emit small sounds that resembled hiccups), it doth.
Vannak pillanatok, amikor nehéz őt megérteni, vagy amikor talán nem kellőképpen udvarias, de szíve mélyén szeretet lakozik.
He is difficult on occasion and less than mannerly at most times, but his heart is great.
udvarias (dar şi: kitűnő, szőrtelen, csupasz, édeskés)
volume_up
smooth {adj.}
Elmaradtak a tréfák, a fortélyos szójátékok, mindössze udvarias, visszafogott komolyságot engedett meg magának.
There had been no jokes or clever puns, only a smooth and involute seriousness.
He was smooth, but he was a psycho.
He was too smooth for her.
udvarias (dar şi: előzékeny, finom modorú)
volume_up
urbane {adj.}
Az egyik pillanatban udvarias, nyájas, elbűvölő volt, aztán mintegy varázsütésre átalakult: kivillant a foga, valósággal vicsorgott, mint valami vérszomjas fenevad.
Handsome, urbane, charming, one minute - then an almost magical transformation, lips back, snarling smile - out for your blood.

Exemple de folosire pentru "udvarias" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

Hungarian- Már nagyon unom, hogy utánunk caplat, s lesz hozzá egy-két udvarias szavam.
`He's come once too often for me and I'm going to have a word with him, if I can.
HungarianAuramezője hol szürkére, hol barnára váltott, persze az udvarias kék kereten belül.
Its aura field held shifting hints of grey and brown within the band of formal blue.
HungarianNem volt valami udvarias fogadtatás, még ha kissé visszataszítóan néztünk is ki.
It was not a proper greeting, even if we did look a shade disreputable.
HungarianLawton lehajolt, hogy felvegye, a felügyelő azonban udvarias gondossággal megelőzte.
Mrs Lawton bent forward pick them up, but the inspector politely forestalled her.
HungarianHolmes csak legyintett az udvarias megjegyzésre, de a mosolyán láttam, hogy jólesik neki.
Holmes waved away the compliment, though his smile showed that it had pleased him.
HungarianRohr egyórás udvarias pengeváltásba bocsátkozott vele, de nem vitt be komoly találatot.
Rohr sparred with her politely for an hour on cross but didn't land a serious punch.
HungarianMindenkivel sorban kezet fogott, s néhány udvarias, üdvözlő szót mormolt.
She held out her hand to each of the men in turn, murmuring a few appreciative words.
HungarianÖn nem egyszerűen udvarias volt, hanem ha szükség volt rá, korrigált is.
You not only acted politely but also took corrective action when necessary.
HungarianÉs ha hozzám szól, legyen szíves, tegye hozzá mindig, hogy uram", és legyen udvarias.
Now, let me just run over the course of events, and you will contradict me if I go wrong.
HungarianNeele felügyelő makulátlanul udvarias volt, sőt kedves; még mentegetőzött is.
Inspector Neele had been very pleasant about it, quite apologetic.
Hungarian- tudakolta az udvarias jegyző.
What does the first initial stand for, Mr. Garp? the policeman asked.
HungarianUdvarias szünetet tartott, hogy közbeszólhassak, de nem tettem.
. . , and here she hesitated politely so that I might stop her, but I did not.
HungarianAjkai kedvetlen mosolyra húzódtak és óvatosan tett egy udvarias biccentést a tükörképe felé.
His lips curved in an unlovely smile as he-stiffly-made a formal bow in its direction.
HungarianHirtelen az az ötlete támadt, megnézi, hogyan néz ki ez az udvarias fickó.
He looked at the photograph on the license and bent down to make sure it was the right person.
HungarianCust hangja udvarias volt, de érződött rajta, hogy nem nagyon érdekli, kivel beszél.
But it is not aguess , it is an impression based onexperience .
HungarianUdvarias kopogtatás hallatszott az ajtón; Dolmant kiszólt a látogatónak, hogy lépjen be.
There was a respectful knock on the door, and Dolmant answered it.
HungarianUdvarias közönyössége a maga módján gyilkosabb méreg volt, mintha minden szava csöpögne a gylölettl.
The ship intoned the question as though asking him what he desired for dinner.
Hungarianmondta a hím, ugyanazzal a kiejtéssel, udvarias, gyöngéd hangon.
But you, you drank from children yourself, it's in the pages of the Chronicles, the male said.
HungarianJohanna vonzónak találta az udvarias férfit; a megjelenése ellenére is kedves.
Compassion, she thought, is most important in this Purgatory, for who knows which shall be selected?
HungarianNem fukarkodtam az udvarias gesztusokkal, melyeket Helga hasonló előkelőséggel viszonzott.
I was lavish in my courtliness, and my Helga was no less grand in her respect and gratitude.