Traducere olandeză-engleză pentru "terminologie"

NL

"terminologie" engleză traducere

NL terminologie
volume_up
{de}

terminologie (dar şi: vakwoordenboek, vakwoordenlijst)
volume_up
terminology {substantiv}
Dit amendement stelt een wijziging voor in de in deze maatregel te gebruiken terminologie.
That latter amendment proposes a change in terminology to be used in this measure.
Als eerbetoon aan onze Voorzitter zou ik de terminologie van de heer Gramsci willen gebruiken.
As a tribute to our President, I would like to deal with this using Gramsci terminology.
Ik twijfel er echter niet aan dat de gebruikte terminologie correct was.
I certainly do not think the terminology was incorrect.

Exemple de folosire pentru "terminologie" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

DutchDat is een terminologie die meteen zou leiden tot een discussie over uitstel.
That is phraseology that would immediately lead to a discussion about deferral.
DutchDe terminologie zoals licht, ultralicht en teerarm en dergelijke klopt niet.
The terms 'light ', 'ultra light ', 'low-tar ' and such like, are incorrect.
DutchHet ging dus om wat in de huidige terminologie een kaderrichtlijn heet.
This would therefore be what is currently called a framework directive.
DutchDaarom geef ik de voorkeur aan een duidelijkere terminologie.
I should therefore have liked to have seen clearer wording.
DutchDe Voorzitter deelt mee niet te kunnen instaan voor de in deze verklaring gebruikte terminologie.
The President wishes to specify that under no circumstances does she sanction the terms of this " declaration ".
DutchAlleen het gedeelte met betrekking tot het begrip van niet-gelede bussen werd niet aanvaard, maar dit is enkel een kwestie van terminologie.
Only the part of this amendment defining " rigid " was not accepted, but this is a merely terminological question.
DutchOm de terminologie van Cancún te gebruiken: Europa was een echte G-25, dankzij de krachtige bijdrage van de toetredingslanden.
In Cancún phraseology, Europe was a genuine G-25, thanks, not least, to the substantial contribution of the accession countries.
DutchWij moeten daarom de Duitse vertaling aanpassen aan de terminologie die ook in het vijfde kaderprogramma wordt gebruikt.
It is therefore important for us to adapt the German language version to the wording also chosen for the Fifth Framework Programme on Research.
DutchIn de Landbouwraad bestond daar - en nu moet ik een wat diplomatieke terminologie kiezen, laat ik het dus maar wat zacht uitdrukken - niet zoveel enthousiasme voor.
The least that can be said - and I shall use diplomatic language - is that the Agricultural Council was not very enthusiastic about this.
DutchNu, vijftien jaar later, hanteren we nog steeds dezelfde terminologie en in de tussentijd is er door de EU weinig tot niets gedaan om deze risico's direct aan te pakken.
Here we are, 15 years later, still using the same phrase and little, if anything, has been done at EU level to tackle these risks directly.
DutchEr zou ook gepraat moeten worden over de vormgeving van een strategisch partnerschap tussen de NAVO, de EU en Rusland, in plaats van een debat over terminologie te voeren.
It would also be good to put some flesh on the bones of the strategic partnership between NATO, the EU and Russia, in place of the current terminological debate.
DutchDat is de interpretatie die ik eraan wens te geven en dat wens ik in de Nederlandse tekst te concretiseren door vervanging van de terminologie " meer bepaald " door " onder meer ".
That is the interpretation I wish to give it and I would like to finalize that in the Dutch text by replacing the word " especially ' with " inter alia '.
DutchNu merken wij wel dat in de terminologie over duurzame ontwikkeling er meer en meer eensgezindheid bestaat als het erop aankomt dit in de praktijk in te vullen en daar rijzen toch wel vragen bij.
In the language of sustainable development we find that there is increasing consensus over the practical ways to achieve it and this raises a number of questions.