Traducere poloneză-engleză pentru "blokować"

PL

"blokować" engleză traducere

volume_up
blokować {vb. imperf.}
volume_up
blokować {vb. perf.}
EN

PL blokować
volume_up
[blokuję|blokowałbym] {verb imperfectiv}

Łatwo jest blokować każdy krok naprzód, każdą reformę europejskich wytycznych.
It is very easy to block any step forward, any reform of the European instructions.
Władze wszędzie próbują blokować, filtrować i cenzurować zawartość Internetu.
Governments everywhere are often trying to block and filter and censor content on the Internet.
Zarówno Rada, jak i Parlament mogą blokować wnioski legislacyjne w ostatnim czytaniu.
Both the Council and the Parliament can block the legislative proposal at this final reading.
volume_up
to bar [barred|barred] {vb.} (entrance, road)
Po czwarte pragnę wezwać Radę, by zaprzestała blokowania prac Eurostatu.
Fourthly, I would like to call on the Council to end the Eurostat blockade.
Wiązanie to powoduje aktywację niektórych ścieżek estrogenowych oraz blokowanie innych.
This binding results in the activation of some estrogenic pathways and a blockade of others.
Implanty Gonazon są skuteczne w hamowaniu czynności gonad poprzez długotrwałe blokowanie syntezy gonadotropin.
Gonazon implants are effective in prevention of gonadal function via long term blockade of gonadotrophin synthesis.
volume_up
to clog [clogged|clogged] {vb.} (machinery)
W takich regionach jak ten, w którym mieszkam, gdzie pojazdy przewożące towary na trasach międzynarodowych blokują alpejskie drogi, jest to od dawna wyczekiwane rozwiązanie.
In regions such as mine, where international freight vehicles clog the Alpine roads, this is a long-awaited measure.
volume_up
to clog up {vb.} (machinery)
Tymczasem Argentyna blokuje przywóz żywności z krajów trzecich, tym samym poważnie niszcząc wywóz europejskich produktów rolno-spożywczych, w tym greckiego dżemu brzoskwiniowego.
Yet Argentina is blocking food imports from third countries, thereby seriously damaging exports of European agro-foodstuffs, including Greek peach jam.
blokować (dar şi: zamknąć, zamykać, zablokować)
volume_up
to occlude [occluded|occluded] {vt.} (passage, opening)
blokować (dar şi: zablokować)
I wreszcie, Rada nadal stara się blokować wnioski takie jak ten dotyczący rewizji rozporządzenia dublińskiego.
Finally, the Council is still stonewalling on proposals such as the review of the Dublin Regulation.
And she stonewalled me.
A wcześniej powiedziałem dziennikarzowi, że musieliśmy blokować je... sporadycznie i zawsze na krótko.
This came after I told the reporter that we had to lock it for -- occasionally a little bit here and there.
Może przekształcić się w niepożądaną formę, ponieważ zmienia kolor, pochłania więcej energii i w końcu blokuje się.
It may get locked in an undesired state, because it changes color, absorbs more energy, and the system may get stuck.
Każdy, kto więzi przywódcę partii opozycyjnej i uniemożliwia mu udział w kolejnych wyborach, blokuje proces demokratyczny, łamiąc prawa obywatelskie i prawa człowieka.
Anyone who locks up the leader of the opposition party and prevents him from taking part in the next elections is blocking the democratic process and violating civil and human rights.
blokować (dar şi: zablokować)
blokować (dar şi: klinować)

Sinonime (în poloneză) pentru "blokować":

blokować

Exemple de folosire pentru "blokować" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

PolishPlik musi wyraźnie blokować dostęp naszego systemu w następujący sposób:.
The file must explicitly exclude your page from our system visits as follows:
PolishWiększość właścicieli, zamiast blokować, zgadza się na publikacje kopii.
Well, most rights owners, instead of blocking, will allow the copy to be published.
PolishDlatego też nie ma żadnych powodów, aby opóźniać bądź blokować proces dalszego rozszerzania.
There are no reasons, therefore, for delaying or hindering the process of further expansion.
PolishWątpię jednak, by prezydent przestał blokować ratyfikację traktatu.
I doubt, however, that the President will end his obstruction.
PolishA Sony zamiast blokować zgodzili się na upload.
And instead of Sony blocking, they allowed the upload to occur.
PolishI wreszcie, Rada nadal stara się blokować wnioski takie jak ten dotyczący rewizji rozporządzenia dublińskiego.
Finally, the Council is still stonewalling on proposals such as the review of the Dublin Regulation.
PolishTrójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne mogą blokować receptory H1 i H2 i z tego względu należy unikać ich stosowania.
Tricyclic anti-depressants may have H1 and H2 receptor blocking properties and should be avoided.
PolishŻyczyłabym sobie, by Grecja respektowała radę Komisji i Parlamentu, i przestała blokować proces akcesyjny.
I wish Greece would respect the advice of the Commission and Parliament and stop blocking the accession process.
PolishNie może używać kamieni, ale może je blokować.
He can't use the stones, but he can stop them.
PolishNie blokować otworu ustnika językiem ani zębami.
PolishPo zalogowaniu się w Google możesz blokować wyświetlanie konkretnych witryn w swoich przyszłych wynikach wyszukiwania.
If you don't select this option, clicking a search result will load the page in the same window or tab that you used when you searched.
PolishPrawa dotyczące swobód gospodarczych nie mogą blokować prawa człowieka do zrzeszania się i wspólnej obrony swych praw.
Rights relating to economic freedoms must not represent an obstacle to individuals' right of association and to collective defence of their rights.
PolishMusimy postarać się nie blokować jej rozwoju i zapewnić, że na zostanie państwem członkowskim nie musi czekać dłużej, niż do 2009 r.
Let us make sure that we do not hinder its development and ensure that it does not have to wait longer than 2009 to become a Member State.
PolishJako poseł z Niemiec, jestem szczególnie zadowolony z tego, że niemiecki rząd federalny przestał w końcu blokować trwałe uregulowania.
As a German Member, I am particularly pleased that the German Federal Government has finally ceased its blocking of a permanent regulation.
PolishMusimy uzgodnić - i wynika to ze sprawozdania - proces rozwiązywania problemów dwustronnych, ale nie możemy blokować procesu akcesyjnego.
We have to agree - and this appears in the report - a process for settling bilateral problems, but without for all that blocking the accession process.
PolishNiech pan przestanie blokować największą misję pokojową w historii UE - misję w Kosowie!
The second and very important area is this: Mr Medvedev, please stop blocking the largest peace mission in the history of the EU, namely the Kosovo mission!
PolishZ tego względu również jasno oświadczamy, że użyjemy pełni naszych parlamentarnych uprawnień, nie aby blokować, a budować coś konstruktywnego.
For that reason, we also say clearly from here that we will use our parliamentary capabilities to the full not to prevent something, but to build something constructive.
PolishJeśli ten kraj spełni te kryteria oraz zasady europejskiego państwa, w którym panują rządy prawa, to nie widzę przyczyn, dla których akcesję należałoby blokować.
If the country meets the criteria and fulfils the principles of a European state governed by the rule of law, I see no reason why accession should be blocked.
PolishKomisja i posłowie, jako strażnicy traktatów, muszą wyeliminować praktykę umożliwiającą państwowym przedsiębiorstwom darmowe rezerwowanie trasy tylko po to, by blokować konkurentów.
The Commission and you, as the guardian of the treaties, must eliminate the practice which allows state-owned companies to reserve paths free of charge solely to keep out competitors.