Traducere poloneză-engleză pentru "dalsze"

PL

"dalsze" engleză traducere

volume_up
dalszy {adj. m.}

PL dalsze
volume_up
{comparativ}

dalsze (dar şi: kolejny, następny, dalszy, dalsza)
volume_up
further {comp.}
Dalsze informacje patrz Charakterystyka Produktu Leczniczego Prezista.
For further information, refer to the Summary of Product Characteristics for Prezista.
Dalsze informacje patrz Charakterystyka Produktu Leczniczego Celsentri.
For further information, refer to the Summary of Product Characteristics for Celsentri.
Obecnie w Stanach Zjednoczonych postuluje się dalsze zbadanie tych doniesień.
There are now calls in the USA for the NIE's findings to be investigated further.
dalsze (dar şi: dalszy, dalsza)
volume_up
more {comp.}
Kluczowym elementem tego projektu jest dalsze usprawnienie systemu.
The key element of this proposal is to make the system even more effective.
Wynikiem takich działań będzie dalsze rozszerzenie islamu w Europie.
The outcome of this will be yet more Islam in Europe.
Wraz z rozszerzeniem na wschód nieuniknione było dalsze skomplikowanie sytuacji.
With the recent enlargement towards the east, the situation has, unavoidably, become far more complex.

Sinonime (în poloneză) pentru "dalszy":

dalszy

Exemple de folosire pentru "dalsze" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

PolishNiewłaściwe jest dalsze promowanie niezdrowej i rozdętej gospodarki transportowej.
It is wrong to continue to promote the unhealthy and bloated transport economy.
PolishTym samym dalsze negocjacje w ramach Unii Europejskiej stały się niemożliwe.
This meant that negotiations within the European Union were no longer possible.
PolishUmożliwi to temu Parlamentowi dalsze wypełnianie jego ważnej i pożytecznej roli.
They will enable the continuation of an important and useful role of this Parliament.
PolishCzęścią naszej misji jest również dalsze mobilizowanie opinii publicznej w Europie.
Continuing to mobilise public opinion in Europe is also part of our mission.
PolishLek stosuje się, gdy nie jest zalecane dalsze podawanie wcześniejszego leczenia.
It is used when giving the original treatment again is not recommended.
PolishDalsze powodzenie UGW zależy od tego, jak sobie z tymi wyzwaniami poradzimy.
The continued success of EMU depends on how these challenges are addressed.
PolishJeżeli zmiany utrzymują się, leczenie należy kontynuować przez dalsze cztery tygodnie.
If any lesions persist, treatment should be repeated for another four weeks.
PolishDlatego kluczowe znaczenie ma dalsze podnoszenie tych kwestii przez Unię Europejską.
That is why it is vital that the European Union should continue to raise these issues.
PolishWspomniała Pani, mówiąc o prawach człowieka, że czas na ocenę i na dalsze działania.
You mentioned, on human rights, that it is time to take stock and move on.
PolishWykazuje, że Europa zasługuje na to, żeby ją budować i zapewnić jej dalsze istnienie.
It is demonstrating that Europe deserves to be built and to be experienced.
PolishDalsze wywieranie takiego nacisku po odrzuceniu Traktatu jest niedopuszczalne.
It is unacceptable to continue with this pressure, now that the Treaty has been rejected.
PolishJesteśmy zgodni co do tego, że nie można pozwolić radykałom na dalsze zatruwanie atmosfery.
On that we agree: the radicals must not be allowed to continue spreading poison.
PolishW związku z tym musimy zapewnić sektorowi pszczelarskiemu dalsze wsparcie po roku 2013.
Therefore, we must make sure that the beekeeping sector receives support beyond 2013.
PolishMam nadzieję, że będą państwo pragmatycznie monitorować dalsze wydarzenia.
I hope that you will continue to monitor developments in a pragmatic way.
PolishJest też wiele dowodów na to, że w przyszłości konieczne będą dalsze ograniczenia.
There is also plenty of evidence of the need for future restrictions.
PolishPotrzebne było podejście oparte na "wyciąganiu wniosków” i fundamenty pod dalsze działania.
What was needed was a 'lessons learned' approach and a basis to build on that.
PolishJest ona jednakże pełna samozadowolenia, jeśli chodzi o dalsze trwanie bieżącej sytuacji.
However, the resolution is complacent as regards the continuation of this situation.
PolishUważam, że dobrym pomysłem byłoby dalsze korzystanie z tej konkretnej metody.
Personally, I think that it would be a good idea if we pursued this particular methodology.
PolishLucentis może pomóc w poprawie uszkodzonego wzroku lub zatrzymać dalsze pogorszenie widzenia.
Lucentis can help to improve the damaged vision or stop it from getting worse.
PolishPo pierwsze uważam, że musimy całkowicie wykluczyć dalsze rozszerzenia, z wyjątkiem Chorwacji.
First of all, I think we need an absolute ban on enlargement, except for Croatia.