Traducere poloneză-engleză pentru "do włączenia"

PL

"do włączenia" engleză traducere

Exemple de folosire pentru "do włączenia".

Traduceri similare în dicționarul polonez-englez

do substantiv
English
do prepoziţie
do
włączyć verb

Exemple de folosire pentru "do włączenia" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

PolishW najbliższych latach musimy działać na rzecz włączenia Turcji do rodziny europejskiej.
In the coming years, we need to work to bring Turkey into the European family.
PolishZ zadowoleniem przyjmuję inicjatywę włączenia Szwajcarii do współpracy w tej dziedzinie.
I welcome the initiative to include Switzerland in cooperation in this area.
PolishByłoby to ponadto pożądanym krokiem w kierunku włączenia Iraku do wspólnoty międzynarodowej.
It would also be a welcome step towards its inclusion in the international community.
PolishOdniósł się pan do włączenia niektórych danych pojawiających się w przedmiotowej decyzji.
You mentioned the inclusion of certain data appearing in this decision.
PolishZachęcimy także do włączenia się w ten proces znacznej liczby państw członkowskich.
We will also encourage the participation of a significant number of Member States in this process.
PolishNa zakończenie pragnę wyrazić swoje poparcie dla włączenia do tekstu przepisów dotyczących spalarni.
To conclude, I welcome the limitation and inclusion of provisions on incinerators.
PolishOstatni komunikat Komisji dotyczący aktywnego włączenia do społeczeństwa odzwierciedla tę postawę.
This attitude is reflected in the recent Commission communication on active inclusion.
PolishW momencie włączenia do badania średnia liczba płytek krwi u pacjentów wynosiła 19 x 109/ l.
Patients had a median platelet count of 19 x 109/ l at study entry.
PolishW momencie włączenia do badania średnia liczba płytek krwi u pacjentów wynosiła 14 x 109/ l.
Patients had a median platelet count of 14 x 109/ l at study entry.
PolishDruga poprawka odnosi się do włączenia do TAC żywej przynęty.
The second amendment refers to the inclusion of live bait in the TAC.
PolishWzywam Komisję do jak najszybszego włączenia Bośni i Hercegowiny do strefy bezwizowej.
I call on the Commission to include Bosnia and Herzegovina within the visa-free zone as soon as possible.
PolishWzywamy zatem do oficjalnego włączenia tych trzech elementów do przeglądu wytycznych.
We are therefore calling for these three elements to be officially included in the review of the Guidelines.
PolishZachęcamy państwa członkowskie do włączenia tego aspektu do programów współpracy transgranicznej.
We encourage the Member States to include this aspect in the cross-border cooperation programmes.
PolishJednakże Parlament wezwał Komisję do opracowania nowych propozycji włączenia społecznego Romów.
However, Parliament has asked the Commission to draw up new proposals on the social inclusion of the Roma.
PolishWygląda na to, że nie istnieje proces zmierzający do włączenia kobiet do polityki przeciwdziałania zmianom klimatu.
There is clearly no procedure for involving women in the fight against climate change.
PolishNie mogę zatem poprzeć propozycji włączenia EFDI do ogólnych dyskusji na temat podziału obciążeń.
Therefore, I am unable to support the suggestion to include the EFDI in general burden-sharing discussions.
PolishWyrażam poparcie dla włączenia lotnictwa do systemu handlu możliwie najbardziej otwartego i efektywnego.
I make the case for including aviation in a trading system that is as open and efficient as possible.
PolishPo pierwsze, mam wątpliwości co do włączenia budżetu i programu do Funduszu Gwarancji Rolnej.
Firstly, I have my doubts about the inclusion of the budget and the programme in the Agricultural Guarantee Fund.
PolishTo Parlament Europejski wezwał rządy do włączenia tych krajów do negocjacji.
It was the European Parliament that called on the governments to include Latvia, Lithuania and Slovakia in the negotiations.
PolishPodobnie jak moi przedmówcy, ja też miałem zastrzeżenia do włączenia do sprawozdania ustępu 7.
Mr President, like previous speakers, I, too, had an objection to the inclusion of paragraph 7.

Mai multe cuvinte

Polish
  • do włączenia

Mai multe traduceri în dicționarul român-italian.